Työneuvosto

Työneuvosto on työ- ja elinkeinoministeriön alainen toiminnassaan riippumaton erityisviranomainen. Siihen kuuluu vähintään yhdeksän sivutoimista jäsentä, joista kolme on niin sanottuja puolueettomia. Heistä yksi on työneuvoston puheenjohtaja. Muut jäsenet edustavat työnantaja- ja työntekijätahoja ja heidät nimitetään työmarkkinoiden keskusjärjestöjen esityksestä. Valtioneuvosto nimittää jäsenet kolmen vuoden toimikaudeksi. Jäsenet toimivat virkavastuulla. Asiat esittelee työneuvoston päätoiminen sihteeri. Hän vastaa työnantajavirkamiehenä työneuvoston kanslian toiminnasta. Sihteerin on oltava tuomarin virkaan vaadittavan tutkinnon suorittanut ja työlainsäädäntöön perehtynyt.

Työneuvostolla on kaksi pääasiallista tehtävää. Ensinnäkin se on lausuntoviranomainen ja voi antaa lausuntoja laissa säädettyjen tahojen kirjallisesta pyynnöstä työaikalain, vuosilomalain, työturvallisuuslain ja nuorista työntekijöistä annetun lain soveltamisesta ja tulkinnasta sekä siitä, onko yritystä pidettävä sellaisena, johon on sovellettava yhteistoimintalakia tai niin sanottua yritysryhmäyhteistoimintalakia. Lausunnot ovat oikeudellisesti sitomattomia. Toinen työneuvoston tehtävä on toimia muutoksenhakuviranomaisena työaikalain 39 §:ään ja nuorista työntekijöistä annetun lain 15 §:ään perustuvissa työsuojelun poikkeuslupa-asioissa, joissa ensiasteena on Lounais-Suomen aluehallintovirasto (työaikalaki) ja Itä-Suomen aluehallintovirasto (nuorista työntekijöistä annettu laki). Näissä oikaisuvaatimusasioissa työneuvosto antaa sitovan päätöksen, josta voi valittaa työtuomioistuimeen.

Työneuvoston toimivaltaan kuuluu myös tehdä tarpeellisiksi katsomiaan esityksiä toimialaansa kuuluvan työlainsäädännön kehittämiseksi.

 

Yhteystiedot:

Työneuvosto
PL 32
00023 Valtioneuvosto

tyoneuvosto.fi

Mahdollisesta käynnistä tulee sopia soittamalla: 09-645593.

Asiakirjojen toimittaminen henkilökohtaisesti:
Ritarikatu 2B, Helsinki (klo 8-16.15)

Puhelin: (09) 645 593
Faksi: (09) 645 597

Sähköposti: tyoneuvosto(at)gov.fi

Työneuvoston päätoiminen sihteeri:
Jaana Paanetoja
Puh. 02950 47104
Sähköposti:jaana.paanetoja(at)gov.fi

 

Saavutettavuus

Työneuvoston verkkosivustolla julkaistut lausunnot ja päätökset eivät ole vielä kaikilta osin saavutettavuusvaatimusten mukaisia. Saavutettavia versioita asiakirjoista voi tarvittaessa pyytää sähköpostitse osoitteesta tyoneuvosto(at)gov.fi.