Työllisyyden kuntakokeilujen tilastoseuranta ja arviointi

Kuntakokeiluja voi seurata tietoportaalin avulla 

Työ- ja elinkeinoministeriö seuraa työllisyyden kuntakokeilujen edistymistä lukuisilla tavoilla ja tietoa halutaan tarjota myös avoimesti kansalaisten, median ja päättäjien käyttöön. 

Julkista seurantaa varten työ- ja elinkeinoministeriö ja KEHA-keskus ovat rakentaneet erillisen tietoportaalin, jonka kautta yksittäisten kokeilukuntien tai -alueiden kehitystä voi tarkastella ennalta valittujen työllisyysmittarien valossa. Portaalin tiedot perustuvat TEM:n viralliseen tilastojärjestelmään (TEM Työnvälitystilasto) ja TE-palveluiden yhteiseen URA-asiakastietojärjestelmään. 

Tietoportaali sisältää neljä laajempaa sovelluskokonaisuutta, joiden avulla on mahdollista seurata muun muassa kokeilujen ja TE-toimistojen vastuulla olevien työnhakijamäärien, palveluiden käytön ja virtaamatietojen sekä työttömyysasteen kehitystä kokeilukunnissa tai -alueilla.

Toukokuusta 2021 eteenpäin portaalin tiedot päivittyvät samassa aikataulussa TEM:n virallisten työllisyystilastojen julkaisun kanssa eli noin kuukauden välein.
 

Kuntakokeilujen tietoportaali

Työllisyystilastojen julkistamispäivät vuonna 2022

Työ- ja toimintakyvystä kerätään tietoa Työterveyslaitoksen Kykyviisarilla

Työllisyyden kuntakokeiluissa on tarkoitus kerätä työ- ja toimintakyvyn muutokseen liittyvää tietoa kuntien yhteisellä mittarilla. Tähän tarkoitukseen valittu Kykyviisari on Työterveyslaitoksen kehittämä maksuton työ- ja toimintakyvyn itsearviointimenetelmä kaikille työikäisille.

Kykyviisarin avulla vastaaja voi selvittää omaa tilannettaan, keskeisiä vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan. Kykyviisari mahdollistaa myös työ- ja toimintakyvyssä tapahtuneen muutoksen tarkastelun, jos arviointi toistetaan. Kykyviisarin avulla kerättävää tietoa tullaan asiakastyön lisäksi hyödyntämään kuntakokeilujen arvioinnissa. 

Kuntakokeilukohtaiset seurantatiedot löytyvät Työterveyslaitoksen sivuilta oheisen linkin kautta. 

Työterveyslaitos: Kykyviisari 

Kelan verkkopalvelu näyttää, miten etuuksien tarve on muuttunut työllisyyden kuntakokeilujen asiakasryhmissä

Kela on julkaissut Työllisyyden kuntakokeilujen tilannekuva -verkkopalvelun. Tilannekuvan avulla voi tarkastella, paljonko työikäisiä perustoimeentulotuen saajia kuntakokeilualueilla on ja millaisia muutoksia saajien lukumäärissä on tapahtunut. Myöhemmin palveluun liitetään myös muita Kelan etuuksia.

Kelan julkaiseman Työllisuuden kuntakokeilujen tilannekuvassa on kartta ja mittareita, joista voi tarkastella, miten Kelan maksaman perustoimeentulotuen työikäisten saajien lukumäärä on kehittynyt työllisuuden kuntakokeiluun kuuluvilla alueilla suhteessa vertailuajankohtaan. Palvelussa voi myös verrata kuntakokeiluihin kuuluvia alueita sellaisiin alueisiin, jotka eivät ole mukana kokeilussa.

Kela: Työllisyyden kuntakokeilujen tilannekuva -verkkopalvelu

Kokeilujen vaikutuksia arvioidaan VN TEAS -tutkimushankkeessa

Työllisyyden kuntakokeilujen vaikutuksia tullaan arvioimaan valtioneuvoston tutkimus- ja selvitystoiminnan (VN TEAS) hankkeen avulla. Tutkimuksessa tullaan kiinnittämään huomiota muun muassa kokeilujen alueellisiin erityispiirteisiin ja alueellisten yhteistyörakenteiden syntyyn sekä kokeilujen kehittämiin erityyppisiin asiakaspalvelumalleihin. Erityishuomio kiinnitetään kokeilujen työllisyys-, kustannus- ja hyvinvointivaikutuksiin. 

Tutkimuksen ensimmäinen väliraportti julkaistaan syksyllä 2021, toinen raportti vuoden 2022 aikana ja loppuraportti syksyllä 2023. Hankkeen toteutuksesta vastaa Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT) johtama tutkijakonsortio. Hankkeen edistymistä seuraa työ- ja elinkeinoministeriön, valtiovarainministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön edustajista koostuva ohjausryhmä.

VN TEAS -hanke: Työllisyyden kuntakokeilujen työllisyys-, kustannus- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Ensimmäinen väliraportti

Tiedote 14.1.2022: Arviointitutkimus: Työllisyyden kuntakokeilut pääsemässä vauhtiin – erityisesti kuntien ja valtion vuoropuhelua tulisi vahvistaa

Työllisyyden kuntakokeilujen arviointi: I väliraportti

Lisätietoja: Eero Janhonen