Työllisyyden kuntakokeilujen tilastoseuranta ja arviointi

Kuntakokeiluja voi seurata tietoportaalin avulla 

Työ- ja elinkeinoministeriö seuraa työllisyyden kuntakokeilujen edistymistä lukuisilla tavoilla ja tietoa halutaan tarjota myös avoimesti kansalaisten, median ja päättäjien käyttöön. 

Julkista seurantaa varten työ- ja elinkeinoministeriö ja KEHA-keskus ovat rakentaneet erillisen tietoportaalin, jonka kautta yksittäisten kokeilukuntien tai -alueiden kehitystä voi tarkastella ennalta valittujen työllisyysmittarien valossa. Portaalin tiedot perustuvat TEM:n viralliseen tilastojärjestelmään (TEM Työnvälitystilasto) ja TE-palveluiden yhteiseen URA-asiakastietojärjestelmään. 

Ensimmäiset seurantatiedot kokeiluista julkaistaan 4. toukokuuta 2021 ja tiedot perustuvat maaliskuun lopun lukuihin. Tätä ennen portaalista löytyy ainoastaan TE-toimistoja koskevia tietoja. Toukokuusta eteenpäin tiedot päivittyvät samassa aikataulussa TEM:n virallisten työllisyystilastojen julkaisun kanssa eli noin kuukauden välein.

Työllisyystilastojen julkistamispäivät vuonna 2021

Tietoportaali sisältää neljä laajempaa sovelluskokonaisuutta, joiden avulla on mahdollista seurata muun muassa kokeilujen ja TE-toimistojen vastuulla olevien työnhakijamäärien, palveluiden käytön ja virtaamatietojen sekä työttömyysasteen kehitystä kokeilukunnissa tai -alueilla. Portaali sisältää 4.5. asti ainoastaan TE-toimistoja koskevia tietoja, mutta siihen voi tutustua jo nyt.

Kuntakokeilujen tietoportaali

Työ- ja toimintakyvystä kerätään tietoa Työterveyslaitoksen Kykyviisarilla

Työllisyyden kuntakokeiluissa on tarkoitus kerätä työ- ja toimintakyvyn muutokseen liittyvää tietoa kuntien yhteisellä mittarilla. Tähän tarkoitukseen valittu Kykyviisari on Työterveyslaitoksen kehittämä maksuton työ- ja toimintakyvyn itsearviointimenetelmä kaikille työikäisille.

Kykyviisarin avulla vastaaja voi selvittää omaa tilannettaan, keskeisiä vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan. Kykyviisari mahdollistaa myös työ- ja toimintakyvyssä tapahtuneen muutoksen tarkastelun, jos arviointi toistetaan. Kykyviisarin avulla kerättävää tietoa tullaan asiakastyön lisäksi hyödyntämään kuntakokeilujen arvioinnissa. 

Kuntakokeilukohtaiset seurantatiedot löytyvät Työterveyslaitoksen sivuilta kevään kuluessa oheisen linkin kautta. 

Työterveyslaitos: Kykyviisari 

Kokeilujen vaikutuksia arvioidaan VN TEAS -tutkimushankkeessa

Työllisyyden kuntakokeilujen vaikutuksia tullaan arvioimaan valtioneuvoston kanslian VN TEAS-tutkimushankkeen avulla. Tutkimuksessa tullaan kiinnittämään huomiota muun muassa kokeilujen alueellisiin erityispiirteisiin ja alueellisten yhteistyörakenteiden syntyyn sekä kokeilujen kehittämiin erityyppisiin asiakaspalvelumalleihin. Erityishuomio kiinnitetään kokeilujen työllisyys-, kustannus- ja hyvinvointivaikutuksiin. 

Tutkimuksen ensimmäinen väliraportti julkaistaan syksyllä 2021, toinen raportti vuoden 2022 aikana ja loppuraportti syksyllä 2023. Hankkeen toteutuksesta vastaa Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT) johtama tutkijakonsortio. Hankkeen edistymistä seuraa työ- ja elinkeinoministeriön, valtiovarainministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön edustajista koostuva ohjausryhmä.

Lisätietoja: Santtu Sundvall