Työllisyyden kuntakokeilujen tilastoseuranta ja arviointi

Kuntakokeiluja voi seurata tietoportaalin avulla 

Työ- ja elinkeinoministeriö seuraa työllisyyden kuntakokeilujen edistymistä lukuisilla tavoilla ja tietoa halutaan tarjota myös avoimesti kansalaisten, median ja päättäjien käyttöön. 

Julkista seurantaa varten työ- ja elinkeinoministeriö ja KEHA-keskus ovat rakentaneet erillisen tietoportaalin, jonka kautta yksittäisten kokeilukuntien tai -alueiden kehitystä voi tarkastella ennalta valittujen työllisyysmittarien valossa. Portaalin tiedot perustuvat TEM:n viralliseen tilastojärjestelmään (TEM Työnvälitystilasto) ja TE-palveluiden yhteiseen URA-asiakastietojärjestelmään. 

Tietoportaali sisältää neljä laajempaa sovelluskokonaisuutta, joiden avulla on mahdollista seurata muun muassa kokeilujen ja TE-toimistojen vastuulla olevien työnhakijamäärien, palveluiden käytön ja virtaamatietojen sekä työttömyysasteen kehitystä kokeilukunnissa tai -alueilla.

Toukokuusta 2021 eteenpäin portaalin tiedot päivittyvät samassa aikataulussa TEM:n virallisten työllisyystilastojen julkaisun kanssa eli noin kuukauden välein.

Kuntakokeilujen tietoportaali

Työllisyystilastojen julkistamispäivät vuonna 2024

Työ- ja toimintakyvystä kerättiin tietoa Työterveyslaitoksen Kykyviisarilla 30.6.2023 saakka

Työllisyyden kuntakokeiluissa kerättiin työ- ja toimintakyvyn muutokseen liittyvää tietoa kuntien yhteisellä, asiakkaan itsearvioon perustuvalla Kykyviisari-kyselyllä 30.6.2023 asti.  Kykyviisari on Työterveyslaitoksen kehittämä maksuton työ- ja toimintakyvyn itsearviointimenetelmä kaikille työikäisille. Kykyviisari-kyselyn käyttö perustui kuntakokeiluissa vapaaehtoisuuteen.

Kykyviisari-kyselyn avulla vastaaja voi selvittää omaa tilannettaan, keskeisiä vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan. Kykyviisari mahdollistaa myös työ- ja toimintakyvyssä tapahtuneen muutoksen tarkastelun, jos arviointi toistetaan. Tietoa Kykyviisari-kyselyn käytöstä löytyy TTL:n verkkosivustolta.

Asiakastyytyväisyyttä selvitetään valtakunnallisella kyselyllä

Työllisyyden kuntakokeilujen asiakastyytyväisyyttä selvitetään kokeilujen aikana valtakunnallisella kyselyllä. Kyselyjä on tehty vuosittain kesäkuusta 2021 alkaen neljä kertaa vuodessa. Kysely toteutetaan tiettynä ajankohtana uusille asiakkaille ja myöhemmin kaikille kokeilun asiakkaille. Näin saadaan tietoa uusien asiakkaiden asiakaskokemuksista, ja myös seurantatietoa pidempään kuntakokeilujen asiakkaina olleiden kokemuksista.  

Kyselyyn osallistuminen auttaa toimijoita kehittämään ja uudistamaan palveluita. Kyselyn tuloksia hyödynnetään sekä kokeilujen valtakunnallisessa seurannassa ja arvioinnissa että kokeilukunnissa palveluiden kehittämiseksi. Tuloksia voi hyödyntää myös TE24-uudistuksen (työvoimapalvelujen järjestämisvastuun siirto valtiolta kunnille) toimeenpanon valmistelussa.

Kysely on anonyymi eli kyselyyn vastataan nimettömänä eikä vastanneita voida tunnistaa. Kysely toteutetaan Webropol-työkalulla ja se lähetetään kuntakokeilujen asiakkaille sähköpostitse (lähettäjä: noreply(at)ely-keskus.fi).

Työllisyyden kuntakokeilut voivat toteuttaa myös omia kokeilukohtaisia kyselyitä asiakastyytyväisyyden mittaamiseksi.

Kelan verkkopalvelu näyttää, miten etuuksien tarve on muuttunut työllisyyden kuntakokeilujen asiakasryhmissä

Kela on julkaissut Työllisyyden kuntakokeilujen tilannekuva -verkkopalvelun. Tilannekuvan avulla voi tarkastella, paljonko työikäisiä perustoimeentulotuen saajia kuntakokeilualueilla on ja millaisia muutoksia saajien lukumäärissä on tapahtunut. Myöhemmin palveluun liitetään myös muita Kelan etuuksia.

Kelan julkaisemassa Työllisyyden kuntakokeilujen tilannekuvassa on kartta ja mittareita, joista voi tarkastella, miten Kelan maksaman perustoimeentulotuen työikäisten saajien lukumäärä on kehittynyt työllisyyden kuntakokeiluun kuuluvilla alueilla suhteessa vertailuajankohtaan. Palvelussa voi myös verrata kuntakokeiluihin kuuluvia alueita sellaisiin alueisiin, jotka eivät ole mukana kokeilussa.

Kela: Työllisyyden kuntakokeilujen tilannekuva -verkkopalvelu

Kokeilujen vaikutuksia arvioidaan VN TEAS -tutkimushankkeessa

Työllisyyden kuntakokeilujen vaikutuksia arvioitiin valtioneuvoston tutkimus- ja selvitystoiminnan (VN TEAS) hankkeen avulla. Tutkimuksessa kiinnitettiin huomiota muun muassa kokeilujen alueellisiin erityispiirteisiin ja alueellisten yhteistyörakenteiden syntyyn sekä kokeilujen kehittämiin erityyppisiin asiakaspalvelumalleihin. Erityishuomio kiinnitettiin kokeilujen työllisyys-, kustannus- ja hyvinvointivaikutuksiin. 

Tutkimuksen ensimmäinen väliraportti julkaistiin tammikuussa 2021, toinen raportti huhtikuussa 2023 ja loppuraportti julkaistiin tammikuussa 2024. Hankkeen toteutuksesta vastasi Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT) johtama tutkijakonsortio. Hankkeen edistymistä seurasi työ- ja elinkeinoministeriön, valtiovarainministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön edustajista koostuva ohjausryhmä.

VN TEAS -hanke: Työllisyyden kuntakokeilujen työllisyys-, kustannus- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Ensimmäinen väliraportti

Tiedote 14.1.2022: Arviointitutkimus: Työllisyyden kuntakokeilut pääsemässä vauhtiin – erityisesti kuntien ja valtion vuoropuhelua tulisi vahvistaa

Työllisyyden kuntakokeilujen arviointi: I väliraportti

Toinen väliraportti

Tiedote 3.4.2023: Arviointitutkimus: Työllisyyden kuntakokeilut tilastojen ja kokeilun toteuttajien näkökulmasta 

Työllisyyden kuntakokeilut vedenjakajalla : Arviointitutkimuksen II väliraportti

Työllisyyden kuntakokeilujen arviointi

Tiedote 31.1.2024: Arviointitutkimus: Koulutus- ja tietotarve korostuu kunnissa ennen työllisyysalueiden aloitusta 2025 

Työllisyyden kuntakokeilujen arviointi