Sähköistämistuki 

Hallitus on sopinut energiaintensiivisen teollisuuden sähköistämistuen käyttöönotosta. Tuki kannustaa entistä tehokkaammin hiilineutraaliin tuotantoon, energiaintensiivisten yritysten sähköistämiseen ja huomioi kustannuskilpailukyvyn. 

Tukijärjestelmä on määräaikainen. Tukiviranomaisena toimii Energiavirasto. 

Tukeen oikeutetut toimialat ja tuen myöntämisen perusteet noudattavat päästökaupan valtiontukisuuntaviivoja (2020/C 317/04), joissa komissio on määrittänyt edellytykset, miten päästökaupan aiheuttama lisäkustannus sähkön hinnassa voidaan kansallisesti korvata. Tuen piiriin kuuluu metsä-, metalli- ja kemianteollisuuden toimijoita. 

Kansallisesti on sovittu, että tuensaajien tulee käyttää vähintään 50 prosenttia saamastaan tuesta kehittämistoimiin, joilla se edistää kasvihuonekaasupäästöjen vähentymistä, energiankäytön tehostamista, lisää uusiutuvan energian kulutusta tai edistää sähköistymistä. Tuen käyttöehto on kansallinen lisä päästökaupan valtiontukisuuntaviivoissa asetettuihin ehtoihin nähden.

Lisätiedot: Säädösvalmistelun hankesivu