Sähköistämistuki 

Osa päästökaupan aiheuttamasta lisäkustannuksesta sähkön hinnassa korvataan rajatuille teollisuuden aloille sähköistämistuella. Tukijärjestelmästä säädetään lailla energiaintensiivisen teollisuuden sähköistämistuesta (493/2022). Tuen myöntäminen on mahdollista päästökauppadirektiivin perusteella. Tuki kannustaa entistä tehokkaammin hiilineutraaliin tuotantoon, energiaintensiivisten yritysten sähköistämiseen ja huomioi kustannuskilpailukyvyn.
 
Tukijärjestelmä on määräaikainen ja sitä voidaan myöntää vuosina 2022-2026. Tukiviranomaisena toimii Energiavirasto.
 
Tukeen oikeutetut toimialat ja tuen myöntämisen perusteet noudattavat päästökaupan valtiontukisuuntaviivoja (2020/C 317/04), joissa komissio on määrittänyt edellytykset, miten päästökaupan aiheuttama lisäkustannus sähkön hinnassa voidaan kansallisesti korvata. Tuen piiriin kuuluu metsä-, metalli- ja kemianteollisuuden toimijoita. 

Kansallisesti on sovittu, että tuensaajien tulee käyttää vähintään 50 prosenttia saamastaan tuesta kehittämistoimiin, joilla se edistää kasvihuonekaasupäästöjen vähentymistä, energiankäytön tehostamista, lisää uusiutuvan energian kulutusta tai edistää sähköistymistä. Tuen käyttöehto on kansallinen lisä päästökaupan valtiontukisuuntaviivoissa asetettuihin ehtoihin nähden.

Suomessa myönnettiin vuosina 2017-2021 päästökaupan valtiontukisuuntaviivoihin (2012/C 158/04) pohjautuvaa päästökaupan epäsuorien kustannusten kompensaatiotukea.

Lisätiedot: Juhani Tirkkonen