Sähköistämistuki 

Hallitus on sopinut energiaintensiivisen teollisuuden sähköistämistuen käyttöönotosta. Tuki kannustaa entistä tehokkaammin hiilineutraaliin tuotantoon, energiaintensiivisten yritysten sähköistämiseen ja huomioi kustannuskilpailukyvyn. 

Uutta lainsäädäntöä, jonka pohjalta tukea myönnettäisiin, valmistellaan työ- ja elinkeinoministeriössä. Tukijärjestelmä olisi määräaikainen, tukea voitaisiin myöntää vuosille 2021-2025 ja se maksettaisiin takautuvasti aina seuraavana vuonna. Tukiviranomaisena toimisi Energiavirasto. 

Tukeen oikeutetut toimialat ja tuen myöntämisen perusteet noudattavat päästökaupan valtiontukisuuntaviivoja (2020/C 317/04), joissa komissio on määrittänyt edellytykset, miten päästökaupan aiheuttama lisäkustannus sähkön hinnassa voidaan kansallisesti korvata. Tuen piiriin kuuluisi metsä-, metalli- ja kemianteollisuuden toimijoita. 

Kansallisesti on sovittu, että tuensaajien tulee käyttää vähintään 50 prosenttia saamastaan tuesta kehittämistoimiin, joilla se edistää kasvihuonekaasupäästöjen vähentymistä, energiankäytön tehostamista, lisää uusiutuvan energian kulutusta tai edistää sähköistymistä. Tuen käyttöehto on kansallinen lisä päästökaupan valtiontukisuuntaviivoissa asetettuihin ehtoihin nähden.

Lisätiedot: Säädösvalmistelun hankesivu