Olkiluodon ydinvoimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn YVA-selostus

Teollisuuden Voima Oyj suunnittelee Olkiluoto 1 ja Olkiluoto 2 -ydinvoimalaitosyksiköiden käyttöiän jatkamista ja lämpötehon korottamista. Hankkeeseen sovelletaan ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (252/2017) mukaista ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (YVA-menettely). YVA-menettelyssä tarkastellaan käyttöiän jatkamista vuoteen 2048 tai vuoteen 2058 asti sekä lämpötehon korottamista aikaisintaan vuodesta 2028 alkaen nykyisestä 2500 megawatista 2750 megawattiin. Ns. nollavaihtoehtona on OL1 ja OL2 -laitosyksiköiden käytön jatkaminen nykyisellä lämpöteholla nykyisen käyttölupakauden loppuun vuoteen 2038 asti. 

Yhteysviranomaisena YVA-menettelyssä toimii työ- ja elinkeinoministeriö. Arviointiohjelma hankkeesta toimitettiin työ- ja elinkeinoministeriöön tammikuussa 2024 ja ministeriö antoi siitä lausuntonsa huhtikuussa 2024. Seuraava vaihe YVA-menettelyssä on selostusvaihe. Arviointiselostuksen tulee lain mukaan sisältää tiedot hankkeesta ja sen vaihtoehdoista, kuvauksen ympäristön nykytilasta sekä arviot todennäköisesti merkittävistä ympäristövaikutuksista ja niiden lieventämiskeinot. 

Arviointiselostuksesta järjestetään julkinen kuuleminen sekä yleisötilaisuus. Julkisen kuulemisen ja yleisötilaisuuden ajankohta täsmentyy myöhemmin ja päivitetään yhteysviranomaisen verkkosivuille. Kuulemisen aikana selostuksesta voi esittää mielipiteitä ja hankkeen kannalta olennaiset viranomaiset sekä vaikutusalueen kunnat voivat antaa lausuntonsa selostuksesta. Selostuksesta järjestetään myös kansainvälinen kuuleminen valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arviointia koskevan sopimuksen (67/1997) eli ns. Espoon sopimuksen mukaisesti.  

Lausuntoajan päättymisen jälkeen työ- ja elinkeinoministeriö antaa perustellun päätelmänsä. Perustellussa päätelmässä yhteysviranomainen kertoo näkemyksensä hankkeen merkittävistä ympäristövaikutuksista. Päätelmä perustuu arviointiselostukseen, siitä annettuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin sekä yhteysviranomaisen omaan tarkasteluun. 

YVA-menettelyssä arvioidut todennäköisesti merkittävät haitalliset ympäristövaikutukset ja toimenpiteet niiden ehkäisemiseksi tai vähentämiseksi on otettava huomioon seuraavissa mahdollisissa lupamenettelyissä. 

Lisätietoja: Miia Saarimäki