Talent Boost -toimenpideohjelma


Maahanmuutolla ja kansainvälisten osaajien liikkuvuudella on entistä suurempi merkitys Suomen hyvinvoinnille ja kilpailukyvylle. Osaajien saatavuus on eri selvityksissä tunnistettu yhdeksi suurimmista yritysten ja muiden organisaatioiden kasvun ja kansainvälistymisen haasteista. Suomen työikäisten määrä vähenee ja väestönlisäys tapahtuu yksinomaan maahanmuuton kautta. Työ- ja koulutusperusteinen maahanmuutto parantaa julkistalouden kestävyyttä. Ilman riittävää maahanmuuttoa työvoiman tarjonta ja pidemmällä aikavälillä työllisten määrä laskevat olennaisesti, millä on vaikutus taloudelliseen huoltosuhteeseen, ja kestävyysvajeeseen. Suomi kilpailee parhaista osaajista muun maailman kanssa.

Yritykset ja muut organisaatiot tarvitsevat paitsi yleisesti ottaen osaavaa työvoimaa, myös erityisosaamista, jota ei ole saatavissa Suomesta. Osaajien maahanmuutto vahvistaa ja kansainvälistää Suomen innovaatiotoimintaa sekä tukee kansainvälisten investointien saamista Suomeen. Tämä puolestaan edistää uusien työpaikkojen syntymistä ja suomalaisten yritysten kansainvälistymistä.

Yhteiskunnan ja työelämän monimuotoisuus vaikuttaa Suomen houkuttelevuuteen kansainvälisten osaajien ja sijoittajien silmissä. Lisäksi sillä on ratkaiseva merkitys täällä jo asuvien maahanmuuttajien työllistymiselle. Työelämän kansainvälisyys edistää muun muassa Suomessa tutkinnon suorittaneiden kansainvälisten opiskelijoiden ja tutkijoiden asettautumista Suomeen ja ehkäisee aivovuotoa.

Työ- ja elinkeinoministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön koordinoima Talent Boost -toimenpideohjelma on poikkihallinnollinen erityisasiantuntijoiden, työntekijöiden, opiskelijoiden ja tutkijoiden maahanmuuton ohjelma, jonka painopisteinä ovat yritysten kasvun ja kansainvälistymisen sekä TKI-toiminnan kärki- ja kasvualojen kannalta olennaiset osaajat samoin kuin työvoimapulasta kärsivät alat. Ohjelman tavoitteena on nostaa Suomen houkuttelevuus osaajille ja heidän perheilleen uudelle tasolle. Ohjelma tukee hallituksen 75 %:n työllissyysastetavoitetta.

Talent Boost käynnistettiin pääministeri Juha Sipilän hallituksen päätöksellä vuonna 2017 ja ohjelma keskittyi kansainvälisiin erityisasiantuntijoihin. Pääministeri Antti Rinteen hallitus ja 10.12.2019 alkaen pääministeri Marinin hallitus jatkaa ja laajentaa ohjelmaa koskemaan laajamittaisesti työvoiman maahanmuuttoa. Talent Boost -ohjelmassa panostetaan lisäksi entistä vahvemmin kansainvälisten opiskelijoiden ja tutkijoiden maahanmuuton ja Suomeen integroitumisen näkökulmaan.

Ohjelman tavoitteet 

 1. Suomi on kansainvälisesti houkutteleva paikka työskennellä, opiskella, tutkia ja investoida.
 2. Työnantajat osaavat ja haluavat rekrytoida kansainvälisiä osaajia.
 3. Kansainvälisten osaajien asiantuntemus vahvistaa suomalaisten yritysten ja organisaatioiden kansainvälistymistä ja uudistumista.

Ohjelman toimenpidekokonaisuudet

 • Työ- ja opiskeluperusteisten oleskelulupamenettelyiden nopeuttaminen tavoitteena hallitusohjelman 1 kk ja erityisasiantuntijoiden ja kasvuyrittäjien sekä heidän perheenjäsentensä kahden viikon pikakaista. Työ- ja koulutusperusteisten lupaprosessien nopeutumiseen tähtäävää järjestelmäkehitystyötä ja viestinnällisiä toimenpiteitä rahoitetaan EU:n elpymis- ja palautumistukivälineestä (RRF), joka on EU:n elpymisvälineen (Next Generation EU) suurin ohjelma. 
 • Kansainvälisten osaajien ja heiden perheidensä Suomeen houkuttelun, asettautumisen ja jäämisen vahvistaminen
 • Kansainvälisten opiskelijoiden ja tutkijoiden Suomeen työllistymisen edistäminen
 • Kansainvälisen rekrytoinnin mallin luominen
 • Yritysten ja TKI-toiminnan kasvun ja kansainvälistymisen sekä investointien houkuttelun tukeminen kansainvälisillä osaajilla
 • Ulkomaisen työvoiman hyväksikäytön ehkäisy
 • Työelämän vastaanottavuuden ja monimuotoisuuden lisääminen

Kansainvälisten osaajien houkuttelu, asettautuminen, integroituminen ja osaamisen hyödyntäminen vaativat valtion, kaupunkien, oppilaitosten, yritysten ja muiden toimijoiden saumatonta ja pitkäjänteistä yhteistyötä. Jos eri toimijoiden palvelut eivät toimi saumattomasti yhteen, osaajat eivät joko tule tai jää maahan. Talent Boost -toimenpideohjelma tarjoaa viitekehyksen tälle toimijoiden väliselle yhteistyölle.

Työ- ja elinkeinoministeriö ja opetus- ja kulttuuriministeriö vastaavat ohjelman koordinoinnista. Talent Boost -ohjausryhmän puheenjohtajana toimivat työ- ja elinkeinoministeriön kansliapäällikkö Raimo Luoma ja opetus- ja kulttuuriministeriön kansliapäällikkö Anita Lehikoinen. Ministeriöiden lisäksi ohjausryhmässä on edustus Business Finlandista, ELY-keskuksista, TE-toimistosta, maahanmuuttovirastosta, kaupungeista sekä korkeakouluista. Kansainvälisten osaajien houkuttelusta ja heidän asiantuntemuksensa hyödyntämisestä käydään jatkuvaa vuoropuhelua myös yritysten, yrittäjäjärjestöjen, kauppakamarin, korkeakoulujen, tutkimuslaitosten kansainvälisten osaajien ja muiden sidosryhmien kanssa.

Yritysrajapinnassa olevan palvelukokonaisuuden koordinoinnista vastaa kansallisesti Business Finland. Alueellisella tasolla toimenpideohjelmaa toteutetaan etenkin ns. Talent Hub -palvelumallilla, joka tuo yhteen kv. osaajiin ja kv. rekrytointiin liittyvät toimijat alueella luoden sujuvia organisaatiorajat ylittäviä palvelupolkuja kv. osaajille sekä heitä tarvitseville yrityksille ja muille organisaatioille.

Talent Boost -toimenpideohjelma (pdf)

Ajankohtaista

Kunnille myönnetyt erityisavustukset Talent Boost -ohjelmaa edistävään Talent Hub -toimintaan (2022)

Työ- ja elinkeinoministeriö järjesti hankehaun Talent Hub -toiminnan edistämiseksi kaupungeissa 19.1.–16.2.2022. Ministeriö päätti myöntää valtionavustusrahoitusta Talent Hub -toimintaan yhteensä vajaat kolme miljoonaa euroa seuraavasti:

 • Espoon kaupungille Talent Espoo -hankkeen toteutukseen 469 683 euroa.
 • Helsingin kaupungille Talent Helsinki -hankkeen toteutukseen 1 007 133 euroa.
 • Tampereen kaupungille International House Tampere -hankkeen toteutukseen 465 808 euroa.
 • Turun kaupungille Talent Turku -hankkeen toteutukseen 430 590,86 euroa.
 • Vantaan kaupungille Talent Vantaa -hankkeen toteutukseen 274 723 euroa.

Tukea saaneet hankkeet jatkuvat 30.4.2023 asti.

Lue lisää: Osaajien maahanmuuton alueellisia yhteistyömalleja kehittäville Talent Hubeille jaettiin vuoden 2022 erityisavustukset

Kunnille myönnetyt erityisavustukset Talent Boost -ohjelmaa edistävään Talent Hub -toimintaan (2021)

Valtion vuoden 2021 talousarvioesitykseen sisältyy momentilla 32.30.40 (Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen) 2 miljoonaa euroa valtionavustusrahoitusta Talent Boost -toimenpideohjelman Talent Hub -toiminnan edistämiseen. Lisäksi edellä mainittuun toimintaan on 262 000 euroa vuoden 2020 määrärahaa.

 • Espoon kaupungille Talent Espoo -hankkeen toteutukseen 345 000 euroa.
 • Helsingin kaupungille Talent Helsinki –hankkeen toteutukseen 942 990 euroa.
 • Tampereen kaupungille International House Tampere –hankkeen toteutukseen 389 925 euroa.
 • Turun kaupungille Talent Turku –hankkeen toteutukseen 369 965,85 euroa.
 • Vantaan kaupungille Talent Vantaa –hankkeen toteutukseen 213 465 euroa.

Hankkeet jatkuvat 30.4.2022 asti.

Lue lisää: Kunnille myönnetty erityisavustusta Talent Boost -ohjelmaa edistävään Talent Hub -toimintaan (2021)

Myönnetyt valtionavustukset Talent Hub -toiminnan edistämiseksi (2020)

Vuonna 2020 työ- ja elinkeinoministeriö myönsi haettavaksi valtionavustusta Talent Boost toimenpideohjelman Talent Hub -toiminnan edistämiseksi kaupungeissa yhteensä 1 000 000 euroa. Hankehaku järjestettiin 10.1.2020-7.2.2020. Erityisavustusta myönnettiin seuraaville kaupungeille Talent Hub -toiminnan edistämiseksi:

 • Helsingin kaupunki, avustusta myönnetty enintään 191 800 euroa ajalle 1.2.2020-30.6.2021
 • Vantaan kaupunki, avustusta myönnetty enintään 128 920 euroa ajalle 1.5.2020-31.7.2021
 • Tampereen kaupunki, avustusta myönnetty enintään 90 257 euroa ajalle 1.1.2020-31.7.2021
 • Turun kaupunki, avustusta myönnetty enintään 194 005 euroa ajalle 1.9.2020-30.8.2021

Vuonna 2020 työ- ja elinkeinoministeriö myönsi Tampereen kaupungille erityisavustusta investointiavustuksena Talent Hub -toiminnan edistämiseen enintään 132 720 euroa ajalle 1.9.2020-30.9.2021.

Talent Boostia toteuttavia hankkeita: 

Lue lisää:

Lisätietoja:

Satu Salonen, TEM, satu.t.salonen(at)gov.fi
Petra Lehto, TEM, petra.lehto(at)gov.fi
Laura Lindeman, Business Finland, laura.lindeman(at)businessfinland.fi