Avaruustoiminnan valvonta

Työ- ja elinkeinoministeriö valvoo avaruustoimintaa, johon se on myöntänyt luvan. Valvonnan keinoja ovat toiminnanharjoittajan tiedonantovelvollisuus, vuosiraportointi ja ministeriön tarkastusoikeus. Ministeriö voi pyytää myös muita tietoja valvontaa varten.     

Tiedonantovelvollisuus

Toiminnanharjoittajan on ilmoitettava työ- ja elinkeinoministeriölle viipymättä avaruustoimintaan liittyvistä muutoksista. Tällaisia muutoksia ovat   

  1. avaruusesineen laukaisun aika tai paikka, laukaisuväline tai laukaisuyhtiö vaihtuu;
  2. avaruusesineen lähettäminen epäonnistuu;
  3. kiertoradalla oleva avaruusesine ei ole enää toiminnassa tai yhteys avaruusesineeseen muutoin on pysyvästi menetetty;
  4. avaruustoiminnan tarkoitus muuttuu;
  5. toiminnanharjoittajan tekninen asiantuntemus tai osaaminen harjoittaa avaruustoimintaa olennaisesti muuttuu tai heikkenee;
  6. toiminnanharjoittajan taloudelliset edellytykset harjoittaa avaruustoimintaa olennaisesti muuttuvat tai heikkenevät;
  7. Viestintäviraston myöntämä radiolupaa muutetaan tai se peruutetaan;
  8. avaruusesineen omistussuhteet muuttuvat;
  9. avaruustoiminta aiotaan lopettaa.

Vuosiraportti

Toiminnanharjoittajan on toimitettava työ- ja elinkeinoministeriölle vuosittain raportti avaruustoiminnasta. Raportissa kuvataan toimintaa yleisesti sekä toimintaan liittyvät muutokset ja häiriötilanteet. Raportin pitäisi erityisesti sisältää kuvauksen avaruusesineiden toimintakunnosta, avaruusesineiden mahdollisista törmäysuhista tai -varoituksista, ympäristövaikutuksista ja suunnitelmista avaruusesineen tehtävän jatkamiseksi, muuttamiseksi tai päättämiseksi.

Tarkastusoikeus

Valvonta voi myös edellyttää avaruustoiminnanharjoittajan fyysisten toimitilojen, laitteiden tai toiminnan tarkastamista, siltä osin kuin niillä on merkitystä avaruustoiminnan kannalta. Kyse voi olla tilanteista, joissa toiminnanharjoittaja ei ole antanut vaadittuja tietoja avaruustoiminnastaan tai joissa on olemassa henkilö- tai esinevahingon riski. Ministeriö voisi valtuuttaa riippumattoman asiantuntijan suorittamaan tarkastuksia.    

Tarkastusoikeuden piiriin kuuluvat avaruustoimintaan käytetyt toiminnanharjoittajan hallinnassa tai käytössä olevat tilat ja alueet ja valvontatehtävän kannalta tarpeelliset asiakirjat ja tiedot. Myös itse avaruusesine voi olla tarkastuksen kohteena.

Lisätietoja:

Heidi Pennanen, Simo Lehtinen