Tilaajavastuulailla tuetaan työehtojen noudattamista

 Poraaja

Yritysten on varmistettava, että niiden kanssa vuokratyötä ja alihankintasopimuksia tekevät sopimuskumppanit täyttävät omalta osaltaan lakisääteiset maksuvelvoitteensa.

Tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetulla lailla (tilaajavastuulaki) pyritään edistämään yritysten välistä tasavertaista kilpailua ja työehtojen noudattamista.

Tilaaja on velvollinen selvittämään, onko sopimuskumppani merkitty ennakkoperintä- ja työnantajarekistereihin sekä arvonlisävelvollisten rekisteriin. Samoin tulee muun muassa selvittää, onko sopimuskumppani maksanut verot, ottanut eläkevakuutukset sekä minkälaista työehtosopimusta työhön sovelletaan tai mitkä ovat keskeiset työehdot. Myös työterveyshuollon järjestäminen on selvitettävä. Tiedot on hankittava myös ulkomaisista yrityksistä.

Tilaajavastuulakia sovelletaan, jos vuokrattujen työntekijöiden työskentely kestää yli 10 työpäivää tai jos alihankintasopimuksen arvo ylittää 9 000 euroa ilman arvonlisäveroa. Tällä tarkoitetaan sopimuksen koko arvoa erittelemättä siitä työn osuutta.

Tilaajan ei tarvitse pyytää tietoja, jos hän voi perustellusti luottaa siihen, että sopimuspuoli täyttää lakisääteiset velvoitteensa. Tällaisia osapuolia ovat muun muassa

  • valtio, kunta ja seurakunta sekä
  • julkiset osakeyhtiöt,
  • valtion liikelaitokset,
  • kunnan omistamat yhtiöt tai
  • vastaavat ulkomaiset yritykset.

Luottamuksen voidaan katsoa toteutuvan yleensä myös, jos sopimuksen osapuolen toimintaa tai sopimussuhdetta voidaan pitää vakiintuneena. Rakentamistoiminnassa tilaajavastuulain mukaiset selvitykset on pyydettävä kuitenkin myös silloin, kun yritysten toiminta on vakiintunutta tai kun tilaajan ja sopimuskumppanin sopimussuhde on vakiintunut.

Lisäksi tapaturmavakuutus kuuluu selvitettäviin asioihin. Rakentamistoiminnassa tilaajalla on myös jatkuva velvollisuus varmistua lähetettyjen työntekijöiden sosiaaliturvan määräytymisestä.

Laiminlyönnistä seurauksia

Mikäli lain edellyttämää selvitystä ei ole tehty, tilaaja määrätään maksamaan erityinen laiminlyöntimaksu. Maksu on määrältään 2 110 - 21 100 euroa.

Tilaajalle voidaan määrätä korotettu laiminlyöntimaksu, jos se on tehnyt sopimuksen liiketoimintakieltoon määrätyn elinkeinonharjoittajan kanssa. Maksu voidaan lisäksi määrätä, jos tilaaja selvityksen tekemisestä huolimatta osoittaa selvää piittaamattomuutta siitä, että tietää sopimuskumppaninsa laiminlyövän esimerkiksi työnantajavelvoitteitaan. Maksu on määrältään 21 100 - 68 500 euroa. Päätöksen maksusta tekee se aluehallintovirasto, johon lakia valvova työsuojeluviranomainen kuuluu.

Lähetettyjä työntekijöitä koskevat erityissäännökset

Jos ulkomainen sopimuspuoli lähettää Suomeen työhön lähetettyjä työntekijöitä, tilaajan on selvitettävä työntekijöiden sosiaaliturvan määräytyminen viimeistään ennen sopimuksen mukaisen työn aloittamista. Selvitys sosiaaliturvan määräytymisestä on tehtävä myös työn aloittamisen jälkeen lähetettyjen työntekijöiden kohdalta.

Lähetetyistä työntekijöistä annetussa laissa säädetään tilaajan ja sopimuspuolen velvoitteista silloin, kun toiseen valtioon sijoittautunut yritys lähettää Suomeen työntekijöitä.

Katso myös

Lisätietoja lähetetyistä työntekijöistä

Julkaisu

Tutkimus sopimusten määrästä ja sopimusketjuista, 2015

Lisätietoja:

Työlainsäädäntöesitteet

Lain soveltaminen ja valvonta: Työsuojeluhallinto Tilaajavastuu 
Lainsäädännön valmistelu: Päivi Kantanen