Työlainsäädäntö

 Kuulosuojaimet

Työlainsäädäntöön kuuluvat muun muassa seuraavat lait (linkit työlainsäädäntöön ovat alla lisätietoja-kohdassa):

 • työsopimuslaki,
 • työaikalaki,
 • vuosilomalaki,
 • yhdenvertaisuuslaki,
 • laki yksityisyyden suojasta työelämässä,
 • työehtosopimuslaki,
 • vuorotteluvapaalaki (osin sosiaali- ja terveysministeriö, STM),
 • opintovapaalaki,
 • palkkaturvalaki sekä
 • henkilöstön osallistumisjärjestelmiä eli yhteistoimintaa yrityksissä, hallintoedustusta ja henkilöstörahastoja koskeva lainsäädäntö.

Työsopimus ja työsuhde -kohdan alasivuilla on kuvattu tarkemmin muun muassa 

 • työsuhteisen työn ja yrittäjänä tehtävän työn väliseen rajanvetoon epäselvissä ja tulkinnanvaraisissa tilanteissa,
 • kilpailukieltosopimuksia,
 • nuoria työntekijöitä,
 • (Suomeen) lähetettyjä työntekijöitä,
 • merityötä,
 • maanpuolustusvelvollisen työsuhdeturvaa ja
 • työsopimuslakiin sisältyvää perhevapaita koskevaa sääntelyä.

Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa työlainsäädännön valmistelusta ja kehittämisestä.

Työlainsäädäntöä valmistellaan kolmikantaisesti eli yhteistyössä työnantajien ja työntekijöiden etujärjestöjen kanssa. Työntekijöiden työehtoja määrittelevät työlainsäädännön lisäksi muun muassa eri alojen työehtosopimukset.

Työlainsäädännön valvonta kuuluu suurelta osin aluehallintovirastojen (AVI) työsuojelun vastuualueella toimiville sosiaali- ja terveysministeriön alaisille työsuojeluviranomaisille. Henkilöstön osallistumisjärjestelmiä koskevan lainsäädännön (yhteistoiminta yrityksissä, hallintoedustus ja henkilöstörahastot) neuvonta ja valvonta kuuluu TEM:n yhteydessä toimivalle yhteistoiminta-asiamiehelle.

Työ- ja elinkeinoministeriö osallistuu Euroopan unionin työlainsäädännön ja Kansainvälisen työjärjestön (ILO) sopimusten valmisteluun (katso tarkemmin TEM:n ILO-sivusto). Ministeriö tukee ja arvioi tutkimusten avulla mm. työlainsäädännön valmistelua ja seurantaa.

Käynnissä olevat hankkeet

Orpon hallituksen työmarkkinauudistukset

Työlainsäädäntöhankkeet
(Valitsemalla "kaikki hankkeet" näkyvät myös työelämä-teeman toimielimet)

Lisätietoja:

Ajantasainen työlainsäädäntö, laki- ja asetuslinkit
Työlainsäädäntöesitteet

Työlainsäädännön soveltaminen ja valvonta: Työsuojeluhallinto
Lainsäädännön valmistelu: Nico Steiner