Työlainsäädäntö

Työlainsäädäntöön kuuluvat mm. työsopimuslaki, työaikalaki, vuosilomalaki, yhdenvertaisuuslaki, laki yksityisyyden suojasta työelämässä, työehtosopimuslaki, vuorotteluvapaalaki (osin sosiaali- ja terveysministeriö, STM), opintovapaalaki, palkkaturvalaki sekä henkilöstön osallistumisjärjestelmiä eli yhteistoimintaa yrityksissä, hallintoedustusta ja henkilöstörahastoa koskeva lainsäädäntö.

Työsopimus ja työsuhde -kohdan alasivuilla on kuvattu mm. nuoria työntekijöitä, lähetettyjä työntekijöitä, merityötä, maanpuolustusvelvollisen työsuhdeturvaa ja perhevapaita koskeva sääntely.

Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa työlainsäädännön valmistelusta ja kehittämisestä.

Työlainsäädäntöä valmistellaan kolmikantaisesti, yhteistyössä työnantajien ja työntekijöiden etujärjestöjen kanssa. Työntekijöiden työehtoja määrittelevät työlainsäädännön lisäksi mm. eri alojen työehtosopimukset.

Työlainsäädännön valvonta kuuluu suurelta osin aluehallintovirastojen (AVI) työsuojelun vastuualueella toimiville sosiaali- ja terveysministeriön alaisille työsuojeluviranomaisille. Henkilöstön osallistumisjärjestelmiä koskevaa lainsäädäntöä valvoo yhteistoiminta-asiamies.

Työ- ja elinkeinoministeriö osallistuu Euroopan unionin työlainsäädännön ja Kansainvälisen työjärjestön (ILO) sopimusten valmisteluun (ks. TEM:n ILO-sivusto). Ministeriö tukee ja arvioi tutkimusten avulla mm. työlainsäädännön valmistelua ja seurantaa.

Hankkeet

Muut tiedotteet:

  • Selvitys: Palkansaajien järjestäytymisaste laski vuonna 2017 alle 60 prosentin, tiedote 11.3.2019
  • Pienen työnantajan olosuhteet huomioitava henkilöperusteisen irtisanomisperusteen riittävyyttä arvioitaessa, voimaantulo 1.7.2019, tiedote 17.1.2019
  • Oppisopimuspaikkojen syntymistä helpotetaan 1.7.2018 lähtien, tiedote 17.5.2018

Lisätietoja:

Ajantasainen työlainsäädäntö, lakilinkit
Työlainsäädäntöesitteet

Työlainsäädännön soveltaminen ja valvonta: Työsuojeluhallinto
Lainsäädännön valmistelu: Tarja Kröger