Työlainsäädäntö

Työlainsäädäntöön kuuluvat muun muassa seuraavat lait:

 • työsopimuslaki,
 • työaikalaki,
 • vuosilomalaki,
 • yhdenvertaisuuslaki,
 • laki yksityisyyden suojasta työelämässä,
 • työehtosopimuslaki,
 • vuorotteluvapaalaki (osin sosiaali- ja terveysministeriö, STM),
 • opintovapaalaki,
 • palkkaturvalaki sekä
 • henkilöstön osallistumisjärjestelmiä eli yhteistoimintaa yrityksissä, hallintoedustusta ja henkilöstörahastoja koskeva lainsäädäntö.

Työsopimus ja työsuhde -kohdan alasivuilla on kuvattu tarkemmin muun muassa 

 • nuoria työntekijöitä,
 • (Suomeen) lähetettyjä työntekijöitä,
 • merityötä,
 • maanpuolustusvelvollisen työsuhdeturvaa ja
 • työsopimuslakiin sisältyvää perhevapaita koskevaa sääntelyä.

Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa työlainsäädännön valmistelusta ja kehittämisestä.

Työlainsäädäntöä valmistellaan kolmikantaisesti eli yhteistyössä työnantajien ja työntekijöiden etujärjestöjen kanssa. Työntekijöiden työehtoja määrittelevät työlainsäädännön lisäksi muun muassa eri alojen työehtosopimukset.

Työlainsäädännön valvonta kuuluu suurelta osin aluehallintovirastojen (AVI) työsuojelun vastuualueella toimiville sosiaali- ja terveysministeriön alaisille työsuojeluviranomaisille. Henkilöstön osallistumisjärjestelmiä koskevan lainsäädännön (yhteistoiminta yrityksissä, hallintoedustus ja henkilöstörahastot) neuvonta ja valvonta kuuluu TEM:n yhteydessä toimivalle yhteistoiminta-asiamiehelle.

Työ- ja elinkeinoministeriö osallistuu Euroopan unionin työlainsäädännön ja Kansainvälisen työjärjestön (ILO) sopimusten valmisteluun (katso tarkemmin TEM:n ILO-sivusto). Ministeriö tukee ja arvioi tutkimusten avulla mm. työlainsäädännön valmistelua ja seurantaa.

Käynnissä olevat hankkeet

Muut tiedotteet

 • Pienen työnantajan olosuhteet huomioitava henkilöperusteisen irtisanomisperusteen riittävyyttä arvioitaessa, voimaantulo 1.7.2019, tiedote 17.1.2019
 • Oppisopimuspaikkojen syntymistä helpotetaan 1.7.2018 lähtien, tiedote 17.5.2018

Lisätietoja:

Ajantasainen työlainsäädäntö, lakilinkit
Työlainsäädäntöesitteet

Työlainsäädännön soveltaminen ja valvonta: Työsuojeluhallinto
Lainsäädännön valmistelu: Tarja Kröger