Ratkaisupyynnön tekeminen energiamarkkinariitalautakunnalle

Ratkaisupyynnössä on esitettävä selkeästi seuraavat seikat:

  1.  Riidan osapuolet yhteystietoineen
  2.  Kuvaus mistä asiassa on kyse
  3.  Vaatimukset ja niiden perustelut listattuna
  4. Jos kyse on sopimuksesta, yksilöitynä se sopimuksen kohta, johon ratkaisupyynnössä vedotaan.
  5. Luettelo asiaan liittyvistä kirjallisista asiakirjoista ja mahdollisesta muusta materiaalista (ei linkkejä). Ratkaisupyyntöön on liitettävä tuotetta tai palvelua koskeva sopimus tai sopimuksen vahvistusilmoitus.


Luettelossa mainitut kirjalliset asiakirjat on toimitettava ratkaisupyynnön liitteenä.

Ratkaisupyyntö ja luettelossa mainitut kirjalliset asiakirjat ja muu materiaali lähetetään sähköpostitse osoitteeseen: energiamarkkinariitalautakunta(at)gov.fi 

Jos katsotte ratkaisupyynnössänne olevan viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 24 §:n mukaisia salassapidettäviä seikkoja, ne on yksilöitävä ja esitettävä perusteet salassapidolle.

Kirjalliset asiakirjat ja muu materiaali saa olla pdf- tai word-tiedostoina.