Työvoimatiekartat helpottavat työvoimapulan ratkaisemista 


 

Huom! Hanke on päättynyt, eikä tämän sivun sisältöä päivitetä enää.​​​​​​

Työvoimatiekartta-hankkeen tarkoituksena oli löytää kestäviä ratkaisuja eri toimialojen työvoimatarpeisiin koko Suomessa niin lyhyellä, keskipitkällä kuin pitkälläkin aikavälillä alueelliset erot huomioiden.   
 
Hankkeessa etsittiin toimia, joilla avoimet työpaikat ja työttömät työnhakijat saadaan paremmin löytämään toisensa. Nämä työmarkkinoiden kohtaantoa parantavat toimet ovat tärkeitä, jotta voimme kohentaa työllisyyttä, tukea yritysten kasvua ja vahvistaa hyvinvointivaltion rahoituspohjaa.  
 
Työvoimatiekartta-hankkeessa selvitettiin myös sitä, miten paljon Suomi tarvitsee työ- ja koulutusperäistä maahanmuuttoa, jotta yritykset varmasti löytävät tarvitsemansa osaajat.  

Toimialaryhmät työskentelivät työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) johdolla 1.11.2021–31.12.2022 ja laativat työvoimatiekartat seuraaville aloille:

  1. Luonnonvarat, elintarviketuotanto ja ympäristö
  2. Liiketoiminta ja hallinto 
  3. Koulutus, kulttuuri ja viestintä 
  4. Liikenne ja logistiikka 
  5. Majoitus-, ravitsemis- ja matkailupalvelut 
  6. Rakennettu ympäristö 
  7. Teknologiateollisuus ja –palvelut  
  8. Prosessiteollisuus ja -tuotanto 
  9. Sosiaali-, terveys- ja hyvinvointiala (sosiaali- ja terveysministeriön vetovastuu)

Toimialaryhmien puheenjohtajana toimi alivaltiosihteeri Elina Pylkkänen TEM:istä ja varapuheenjohtajana johtaja Kirsi Heinivirta JOTPA:sta. Jäsenet koostuivat työntekijä- ja työnantajajärjestöjen edustajista, sihteeristönä toimi työ- ja elinkeinoministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön asiantuntijat. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimi työministeri Tuula Haatainen.

Työ- ja elinkeinoministeriön alivaltiosihteeri Elina Pylkkänen kertoo videolla Työvoimatiekartta-hankkeesta.

 

Kaikki voivat hyödyntää hankkeen laajaa datatyötä 

Hankkeessa rakennettiin laaja ja monipuolinen datamalli kuvaamaan työvoiman saatavuutta. PowerBI-mallilla työvoiman kysynnän tasoa, työvoimapula-ammatteja ja kohtaanto-ongelmia voi tarkastella alueellisesti, toimialoittain ja ammateittain. 

Hankkeessa koostettu datapohja on avointa dataa ja sitä voivat hyödyntää kaikki halukkaat. Datamalli on käytettävissä Työmarkkinatori-sivustolla. Sovelluksen ylläpidosta ja kehittämisestä vastaa jatkossa KEHA-keskus.

Työvoiman saatavuus ja kohtaanto | Työmarkkinatori  

Saatavuusharkinnan soveltamistiedot

Datapohjan excel-versio on ladattavissa tästä: Työvoimatiekarttojen data (päivitetty 29.6.2023). Tiedosto sisältää myös työntekijän oleskelulupaprosessiin kuuluvan TE-toimiston osapäätöksen tueksi tarkoitettua tietoa ammattien kohtaantotilanteesta ELY-keskuksittain. Tietoa käytetään osapäätöksessä työvoiman saatavuuden arvioinnissa. 

Loppuraportti kokoaa yhteen ammatti- ja aluekohtaiset tulokset ja toimenpide-ehdotukset

Työvoiman saatavuus, työvoimapula ja kohtaanto-ongelmat vuonna 2022 -raportti summaa Työvoimatiekartta-hankkeen tulokset ammatti- ja aluekohtaisesti ja esittelee toimialaryhmien tekemiä ratkaisuehdotuksia, joilla työvoiman saatavuutta voitaisiin parantaa.

Raportti jakaa ammatit työvoimapula-, kohtaanto-ongelma- ja ylitarjonta-ammatteihin ja arvioi, että kohtaanto-ongelman kasvu selittyy merkittäviltä osin epätyypillisten työsuhteiden lisääntymisellä. 

Keväällä 2023 hankkeen avainhenkilöt kiersivät työministeri Tuula Haataisen kanssa kaikki ELY-alueet keskustelemassa tuloksista ja toimenpiteistä aluetoimijoiden kanssa.

Lisätietoja: