Suomen kestävän kasvun ohjelman muut rahoituskohteet TEM:n hallinnonalalla

Suomen kestävän kasvun ohjelma

Kestävän kasvun ohjelma sisältää investointeja ja uudistuksia, jotka tukevat Euroopan unionin kestävän kasvun strategiaa sekä vihreää ja digitaalista siirtymää. Hankkeilla ja ohjelmilla vahvistetaan digitaalisten ratkaisujen käyttöönottoa sekä viranomaisten välistä tiedonvaihtoa. Investoinneilla toteutetaan esimerkiksi sellaisia teknisiä kehityskohteita, joilla automatisoidaan tiedonkäsittelyä tai nopeutetaan lupaprosesseja.

Uudistuksilla ja investoinneilla vahvistetaan pitkän aikavälin kasvupotentiaalia ja resilienssiä EU:n talouspoliittisen ohjausjakson suositusten mukaisesti investoimalla TKI-toimintaan, vihreään siirtymään ja osaamiseen. Työllisyysasteen nostamista vauhditetaan ja julkisia työvoimapalveluja uudistetaan. Uudistuksilla ja investoinneilla lievennetään koronapandemian vaikutuksia tunnistetuissa kohderyhmissä. Digitaalista palvelujärjestelmää ja rakenteita parannetaan. Osaamis- ja koulutustason nostoa tuetaan ja olemassa olevaa osaamista muunnetaan työelämän uusia osaamistarpeita vastaavaksi.

Muut rahoituskohteet

Digitalisaatio ja datatalous

Yrityksen digitalous -hanke

 • Sisältö: Yrityksen digitalous -hanke luo edellytykset yritysten siirtymiseksi reaaliaikatalouteen. Liiketoimintaa koskeva tieto siirtyy automaattisesti eri järjestelmien välillä ja laskut sekä kuitit ovat sähköisiä. Ajantasainen tieto ja sen käsittelyn automatisointi lisäävät tuottavuutta niin yrityksissä kuin julkisessa hallinnossa. 
 • Aikataulu: Työ- ja elinkeinoministeriö asetti 15.6.2021 Yrityksen digitalous -hankkeen vuosille 2021–2024. 
 • Ennakoitu kokonaisrahoitus: 14 miljoonaa euroa.
 • Vastuutaho: Hanketta koordinoi Patentti- ja rekisterihallitus

Tiedote 15.6.2021: Uusi hanke edistää yritysten taloushallinnon digitalisoitumista

Rahanpesun torjunta 

 • Sisältö: Uudistuksella tehostetaan viranomaisten tiedonsaantia ja automatisoitua tiedonkeräämistä rahanpesun estämiseksi. Lisäksi tavoitellaan viranomaisten välisen yhteistyön lisäämistä ja torjuntatoimien kehittämistä. Uudistukseen sisältyy lainsäädäntömuutostarpeita useamman investoinnin toteuttamisen osalta. Välitavoite vuodelle 2023 on, että ohjelman sisällä olevat hankkeet on suunniteltu ja pilotoitu.  Vuoteen 2026 mennessä digitaaliset työkalut ovat toiminnassa. 
 • Aikataulu: 2021–2026 
 • Ennakoitu kokonaisrahoitus: 10 miljoonaa euroa.
 • Vastuutahot: työ- ja elinkeinoministeriö ja valtiovarainministeriö

Tehokkaan rahanpesun estämisen valvonnan ja täytäntöönpanon varmistaminen -hanke

Työllisyys ja työmarkkinat

Pohjoismainen työvoimapalvelumalli

 • Sisältö: Pohjoismaisen työvoimapalvelumallin keskeisenä lähtökohtana on työnhakijan palveluprosessin kokonaisvaltainen uudistaminen nykyistä yksilöllisempään suuntaan. Tavoitteena on tarjota vahva tuki työnhaun prosessin eri vaiheissa. Uudistusprosessi edellyttää sekä lainsäädännöllisiä muutoksia että tietojärjestelmämuutoksia. 
 • Aikataulu: TE-toimistojen määrärahoja lisätään 70 milj. eurolla vuodesta 2022 lähtien (vuoden 2022 rahoitus EU:n elpymisvälineen kautta). Lisäksi EU:n elpymisvälineen kautta rahoitetaan 20 milj. euroa mallin mukaisten olennaisten tietojärjestelmämuutosten toteutukseen (13 milj. euroa vuonna 2022).
 • Ennakoitu kokonaisrahoitus: 90 miljoonaa euroa.
 • Vastuutaho: Uudistusta valmistellaan sidosryhmäyhteistyössä, vastuutahona työ- ja elinkeinoministeriö.

Pohjoismainen työvoimapalvelumalli

Lisätiedot:
(digi) johtava asiantuntija Päivi Blinnikka
erityisasiantuntija Ahti Avikainen

Maahanmuuttoprosessien digitaalinen infrastruktuuri 

 • Sisältö: Investointikokonaisuuden tavoitteena on työ- ja koulutusperusteisen maahanmuuton edistäminen ja kansainvälisten osaajien saatavuuden vahvistaminen sujuvan, nopean ja digitalisoidun oleskelulupaprosessin kautta. Investointikokonaisuus kytkeytyy ulkomaalaislainsäädännön ja lupamenettelyjen kehittämishankkeeseen, jossa tehdään lainsäädäntöön, lupaprosesseihin ja viranomaismenettelyihin kohdistuvia uudistuksia. Uudistuksien toimeenpano edellyttää mittavaa järjestelmäkehitystä ja viestinnällistä panostusta. 
 • Aikataulu: 2021–2024
 • Ennakoitu kokonaisrahoitus: 20 miljoonaa euroa
 • Vastuutahot: Investointikokonaisuus on poikkihallinnollinen hanke, jonka koordinoimisesta vastaa työ- ja elinkeinoministeriö. Hanketta ohjaa TEM:n lisäksi kolme ministeriötä (ulkoministeriö, sisäministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö). Hankkeen pääasiallinen toteutusvastuu on Maahanmuuttovirastolla, joka on keskeisimmän tietojärjestelmän (UMA) omistaja. Lisäksi hankkeen toteuttajina ovat Business Finland, opetus- ja kulttuuriministeriö ja ulkoministeriö.

Osaajien maahanmuuton kehittäminen 

Talent Boost -toimenpideohjelma

Lisätiedot:
erityisasiantuntija Essi Lojander

Nuorten Ohjaamo-palvelujen vahvistaminen kuntien kannustinmallilla

 • Sisältö: Kunnille tarkoitettu kannustinmalli, joka lisää nuorten matalan kynnyksen palvelupisteisiin eli Ohjaamoihin sosiaali- ja terveys- sekä koulutuspalveluiden asiantuntijoita. Kun kunta rekrytoi uuden asiantuntijan Ohjaamoon, se voi hakea avustusta toisen Ohjaamo-asiantuntijan palkkaukseen. Avustusta voivat hakea kunnat, joissa sijaitsee nuorten palvelupiste Ohjaamo. 
 • Aikataulu: Rahoitushaut on avattu 1.9.2021. Avustus on käytettävissä ajalle 1.9.2021–31.12.2024.
 • Ennakoitu kokonaisrahoitus: vuositasolla 3,25 miljoonaa euroa, kokonaisuudessaan 13 miljoonaa euroa. Avustus on käytettävissä ajalle 1.9.2021–31.12.2024, ja kunnat voivat hakea avustusta 1.9.2021 alkaen.
 • Vastuutaho: työ- ja elinkeinoministeriö

Tiedote 1.9.2021: Ohjaamoille tukea kannustinmallista nuorten matalan kynnyksen palveluiden kehittämiseen

Lisätiedot:
johtava asiantuntija Janne Savolainen
erityisasiantuntija Jani Lehto

Osatyökykyisten työllisyyden vahvistaminen välityömarkkinatoimijan avulla

 • Sisältö: Luodaan liiketoimintaperusteinen yhtiömuotoinen välityömarkkinatoimija, jonka tehtävänä on edistää osatyökykyisten sopeutumista ja sijoittumista työmarkkinoille. Perustettava erityistehtäväyhtiö palkkaa osatyökykyisiä pidempikestoisiin työsuhteisiin tarjoten tätä työvoimaa edelleen muille työnantajille. Tavoitteena on, että osa työntekijöistä työllistyy lopulta muun työnantajan palvelukseen avoimille työmarkkinoille. Investointi on osa laajempaa työkykyohjelmaa, joka toteutetaan yhteistyössä TEM:n ja STM:n kesken.
 • Aikataulu: Uudistuksen sisältämä investointi toteutetaan vuosina 2022–2023.
 • Ennakoitu kokonaisrahoitus: 20 miljoonaa euroa 
 • Vastuutaho: työ- ja elinkeinoministeriö

Työkykyohjelma

Valtion erityistehtäväyhtiö työllistämään vaikeimmassa asemassa olevia osatyökykyisiä

Lisätiedot:
erityisasiantuntija Patrik Tötterman

Osaamistason nosto ja jatkuva oppiminen

Jatkuvan oppimisen uudistus

 • Sisältö: Jatkuvan oppimisen uudistuksessa parannetaan ennakointitiedon saatavuutta ja vaikuttavuutta, luodaan ennakointitietoon perustuvaa, työelämärelevanttia, kohdennettavissa olevaa opintotarjontaa ja lisätään hakevaa toimintaa, tukitoimia ja matalan kynnyksen koulutustarjontaa koulutuksessa aliedustetuille ryhmille. Elinikäisen ohjauksen kehittämisellä, osaamisen ja osaamistarpeiden kartoittamisella sekä osaamisen tunnistamisen välineitä kehittämällä pyritään ehkäisemään virtaa työttömyyteen ja työvoiman ulkopuolelle ja parantamaan työllisyyttä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Jatkuvan oppimisen uudistuksella tuetaan työelämän, yritysten ja yhteiskunnan kasvupotentiaalia ja uudistumista sekä alueiden elinvoimaa.
 • Aikataulu: Jatkuvan oppimisen uudistus toteutetaan vuosina 2021–2024
 • Ennakoitu kokonaisrahoitus: 44 miljoonaa euroa.
 • Vastuutahot: Uudistusta toteutetaan yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön kesken. 

Jatkuva oppiminen

Lisätiedot:
työmarkkinaneuvos Teija Felt

Jatkuvan oppimisen digitalisaatio -ohjelma

 • Sisältö: Jatkuvan oppimisen digitalisaatio-ohjelma muodostuu kahdesta toisiaan tukevasta uudistushankkeesta: koko koulutusjärjestelmän kattavasta ja hallinnonrajat ylittävästä jatkuvan oppimisen digitaalisesta palvelukokonaisuudesta sekä korkeakoulutuksen digitalisaation ja joustavan oppimisen kokonaisuudesta.  Jatkuvan oppimisen digitaalinen palvelukokonaisuus muodostuu toisiinsa kytkeytyvistä älykkäistä sähköisistä palveluista, kuten osaamisen kartoitus- ja tunnistamispalveluista, ohjauspalveluista, koulutuksen hakupalveluista ja tarjontapalveluista sekä näihin kytkeytyvistä tietovarannoista. Korkeakoulutuksen digitalisaation ja joustavan oppimisen vahvistamisen kautta luodaan avoin ja tunnustettu oppimisen ekosysteemi erilaisiin elämäntilanteisiin ja tarpeisiin. Ratkaisujen avulla yhä useammat ihmiset pääsevät tai heidät voidaan sujuvasti ohjata uusimman tiedon ja koulutuksen äärelle, samalla kun koulutuksen laatu paranee ja sen vaikuttavuus lisääntyy. Palvelut parantavat kansalaisten ja työelämän mahdollisuuksia vastata muutoksiin työmarkkinoilla, kansalaisten osallisuutta yhteiskunnassa sekä työllistymisen ja työssä pysymisen edellytyksiä.
 • Aikataulu: Digitalisaatio-ohjelma rakennetaan vaiheittain vuosien 2021–2024 aikana. 
 • Ennakoitu kokonaisrahoitus: 46 miljoonaa euroa.
 • Vastuutahot: Uudistusta toteutetaan yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön kesken.

Lisätiedot:
johtava asiantuntija Tiina Salminen

Euroopan unionin rahoittama – NextGenerationEU