Aluekehittämisen suuntaviivat 2040

Julkaisun kansilehti: Aluekehittämisen suuntaviivat 2040 Aluekehittämisellä vaikutetaan alueiden elinvoimaisuuteen pitkällä aikavälillä. Jotta pitkäjänteistä työtä on mahdollista suunnitella, tarvitaan ennakointia. Aluekehittämisen suuntaviivat 2040 -työ tarkastelee aluekehittämisen keskeisiä kysymyksiä tulevaisuutta ajatellen.

Työ on valmisteltu TEM:n johdolla laajassa yhteistyössä alueiden, ministeriöiden, kuntien ja muiden aluekehittämisen sidosryhmien yhteistyössä vuonna 2022.

Aluekehittämisen suuntaviivat 2040 nostaa esille kolme merkittävimmiksi arvioitua teemaa, jotka vaikuttavat pitkällä aikavälillä kaikkeen aluekehittämiseen ja koskevat kaikkia alueita: 

  1. Alue- ja väestörakenteen kehitys ravistelee aluekehittämisen perusteita.
  2. Kestävään elinkeinotoimintaan siirtyminen on aluekehittämisen ydintehtävä.
  3. Suomalaisten alueiden menestys pohjautuu korkeatasoiseen osaamiseen ja sivistykseen.

Näihin teemoihin tarttuminen on lähivuosina ensisijaisen tärkeää alueiden ja kuntien elinvoimaisuuden näkökulmasta. Kaikissa näissä teemoissa tärkeinä poikkileikkaavina näkökulmina ovat ilmastonmuutos ja luontokato, muutosjoustavuus, digitalisaatio, verkostot ja turvallisuus.

Alue- ja väestörakenteen kehitys vaikuttaa kaikkeen alueiden ja kuntien toimintaan

Alue- ja väestörakenteen kehitys on pitkällä aikavälillä aluekehittämisen perusteita ravisteleva muutos, joka vaikuttaa kaikkeen alueiden ja kuntien toimintaan. Vaikka kehitys on ollut näkyvillä pitkään, on siihen tarttuminen aluekehittämisen toimin ollut riittämätöntä. Vuonna 2040 väestörakenne on eriytynyt erilaisilla alueilla entisestään, mikä vahvistaa alueiden erilaistumista. Ikääntymisen ja väestön määrän muutosten ohella monikulttuurisuuden merkitykset aluekehittämisessä korostuvat.

Aluekehittämisen ydintehtäväksi nousee siirtymä kohti kestävää elinkeinotoimintaa ja tässä onnistuminen on perustana alueiden menestymiselle ja elinvoimaisuudelle. 

Alueiden menestys perustuu korkeaan osaamiseen ja vihreän siirtymän edelläkävijyyteen

Aluekehittämisen suuntaviivat 2040 -työssä kuvataan ideaalitilanteita, joihin aluekehittämisellä tulisi pyrkiä suomalaisten alueiden elinvoimaisuuden vahvistamiseksi. 

Määritellyissä tavoitetiloissa suomalaiset alueet ovat vihreän siirtymän edelläkävijöitä, jotka ovat sopeutuneet väestökasvuun kestävästi. Alueiden elinkeinoelämä on rakentunut kestävää kehitystä tukevasti. Tämän lisäksi alueet ovat kansainvälisesti houkuttelevia ja ovat mukana kansainvälisissä osaamisverkostoissa. Suomen ja alueiden valttina vuotta 2040 kohti mentäessä on koulutuksen ja osaamisen korkea laatu. 

Yhteiskunnan eri toimijoiden lähivuosien ratkaisut tavoitteiden edistämiseksi sekä tiivis yhteistyö ovat edellytyksiä tavoitteiden saavuttamiselle.

Tiedote 19.12.2022: Aluekehittämisen suuntaviivat koottu yhteen

Julkaisu: Aluekehittämisen suuntaviivat 2040

Esitys: Aluekehittämisen suuntaviivat 2040

Lisätiedot: Tapani Mattila, Mikko Härkönen ja Petra Stenfors