Sähkömarkkinat

Suomen sähkömarkkinat avattiin asteittain kilpailulle vuonna 1995 voimaantulleella sähkömarkkinalailla. Syksystä 1998 alkaen kaikki sähkön käyttäjät, eli myös kotitaloudet, ovat voineet kilpailuttaa sähkön hankintaansa.

Suomessa toimii noin 75 vähittäismyyjää. Sähkömarkkinat mahdollistavat myös sähkönkäyttäjien oman pienimuotoisen sähköntuotannon ja sen myynnin sähkömarkkinoille. Kotitalouksista on siten tulossa aktiivisia toimijoita sähkömarkkinoille.

Suomi on osa pohjoismaisia tukkusähkömarkkinoita, joihin kuuluu Pohjoismaiden lisäksi Baltian maat. Noin 70 prosenttia tukkusähkökaupasta käydään Oslossa sijaitsevan sähköpörssin kautta. Sähkömarkkinat ovat laajentumassa eurooppalaisiksi.
 
Kilpailun avaaminen ja pohjoismaiset markkinat ovat lisänneet tehokkuutta ja ympäristöhyötyä, koska pohjoismainen vesivoimakapasiteetti saadaan tehokkaaseen käyttöön ja markkinat mahdollistavat myös niin sanotun vihreän sähkön kaupan.

EU:n sähkösisämarkkinat

Euroopan unionin tavoitteena on luoda eurooppalaiset sähkön sisämarkkinat. Sähkön sisämarkkinat ovat keskeinen osa EU:n energiaunionia ja sen energian toimitusvarmuutta koskevia tavoitteita.

Sähkön sisämarkkinoita koskeva EU:n direktiivi sääntelee keskeisesti myös Suomen sähkömarkkinalainsäädäntöä.  EU:n sähkösisämarkkinoiden harmonisointia edistetään direktiivin lisäksi myös yhteisillä verkkosäännöillä.

Lainsäädäntö ja asetukset

Energiaviraston sivuilta on ladattavissa keskeisimmät kansalliset energiamarkkinoita koskevat säädökset.

Lisätietoja: Petteri Kuuva