Yleiset vaatimukset tuotteille Suomessa

Yleiset kulutustavarat


Yleiset kulutustavarat eivät saa aiheuttaa vaaraa kenenkään terveydelle tai omaisuudelle. Kuluttajatuotteita ja -palveluita koskevista yleisisistä turvallisuusvaatimuksista säädetään kuluttajaturvallisuuslaissa. Kuluttajaturvallisuuslaki on yleislaki, jota ei yleensä sovelleta silloin, kun muualla lainsäädännössä on tiettyjen kulutustavaroiden tai -palvelujen turvallisuutta koskevaa sääntelyä.

Yleisiä kulutustavaroita ovat esimerkiksi

 • huonekalut
 • lastenhoitotarvikkeet
 • kynttilät
 • tekstiilit
 • koriste-esineet
 • urheilu- ja kuntoiluvälineet sekä
 • sisustustarvikkeet. 

Tuotteeseen voidaan soveltaa sekä kuluttajaturvallisuuslakia että erityislainsäädännön vaatimuksia, mikäli muuten yleiseksi kulutustavaraksi katsottavassa tuotteessa on esimerkiksi sähkö- tai paineominaisuuksia.

Kuluttajaturvallisuuslakia sovelletaan vain sellaisiin tuotteisiin, jotka on tarkoitettu kuluttajien käytettäväksi tai joita käytetään yksityiseen kulutukseen. Laki ei sovellu ammattikäyttöön tarkoitettuihin tuotteisiin. 

Kuluttajille informoinnista on säädetty tarkemmin valtioneuvoston asetuksella kulutustavaroista ja kuluttajapalveluksista annettavista tiedoista. 

Kemikaaleja koskeva lainsäädäntö

Suomen kemikaalilainsäädännöstä merkittävä osa perustuu EU-sääntelyyn. Kansallinen lainsäädäntö täydentää ja toimeenpanee EU-tason sääntelyä. Kemikaaleja koskevia säädöksiä ovat esimerkiksi

 • kemikaalilaki
 • asetus kemikaalien vähittäismyynnistä
 • laki kasvinsuojeluaineista
 • laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (kemikaaliturvallisuuslaki), laki vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa.

Standardit ja sertifiointi

Myös standardit ovat tärkeässä roolissa tuotteiden suunnittelussa ja valmistamisessa, tuotteiden testauksessa, turvallisuuden varmistamisessa ja vaatimustenmukaisuuden arvioimisessa.

Suomessa on hajautettu standardisointijärjestelmä, jossa Standardisoimisliitto SFS toimii keskusjärjestönä ja laatii standardit yhdessä toimialayhteisöjensä kanssa.

Standardien vaatimustenmukaisuus voidaan osoittaa sertifioinnilla. Suomessa Finas akkreditoi sertifiointiorganisaatioita.

Lisätietoja: Niina Etelävuori ja Isabella Paju