Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo työelämässä

Syrjintä ja epätasapuolinen kohtelu työelämässä on kielletty. Yhdenvertaisuuslain mukaan työnantaja ei saa asettaa työntekijöitä eriarvoiseen asemaan

 • iän,
 • alkuperän,
 • kansalaisuuden,
 • kielen,
 • uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen,
 • poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan,
 • perhesuhteiden,
 • terveydentilan, vammaisuuden,
 • seksuaalisen suuntautumisen
 • sukupuolen tai
 • muun henkilöön liittyvän syyn perusteella

Sukupuoleen perustuvasta syrjinnän kiellosta säädetään naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetussa laissa (tasa-arvolaki).

Myös häirintä, vammaisten työntekoedellytysten luomiseksi tehtävien kohtuullisten mukautusten epääminen sekä ohje tai käsky syrjiä on kielletty. Lisäksi kiellettyä on epäedullisen kohtelun tai seurausten kohdistaminen henkilöön, joka ryhtyy tai osallistuu toimiin yhdenvertaisuuden turvaamiseksi (ns. vastatoimien kielto).

Velvollisuudesta kohdella työntekijöitä tasapuolisesti säädetään lisäksi työsopimuslaissa. Rikoslain tunnusmerkistön täyttävä työsyrjintä työpaikasta ilmoitettaessa, työntekijää valittaessa ja palvelussuhteen aikana on rangaistavaa.

Julkaisuja

Työsyrjinnän seuranta Suomessa, 2014

Lisätietoja:

Työlainsäädännön soveltaminen ja valvonta: Työsuojeluhallinto
Lainsäädännön valmistelu: Seija Jalkanen