Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo työelämässä

    Syrjintä ja epätasapuolinen kohtelu työelämässä on kielletty. Yhdenvertaisuuslain mukaan työnantaja ei saa asettaa työntekijöitä eriarvoiseen asemaan

 • iän,
 • alkuperän,
 • kansalaisuuden,
 • kielen,
 • uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen,
 • poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan,
 • perhesuhteiden,
 • terveydentilan, vammaisuuden,
 • seksuaalisen suuntautumisen
 • sukupuolen tai
 • muun henkilöön liittyvän syyn perusteella

Sukupuoleen perustuvasta syrjinnän kiellosta säädetään naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetussa laissa (niin sanottu tasa-arvolaki).

Myös häirintä, vammaisten työntekoedellytysten luomiseksi tehtävien kohtuullisten mukautusten epääminen sekä ohje tai käsky syrjiä on kielletty. Lisäksi kiellettyä on epäedullisen kohtelun tai seurausten kohdistaminen henkilöön, joka ryhtyy tai osallistuu toimiin yhdenvertaisuuden turvaamiseksi (niin sanottu vastatoimien kielto).

Velvollisuudesta kohdella työntekijöitä tasapuolisesti säädetään lisäksi työsopimuslaissa. Rikoslain tunnusmerkistön täyttävä työsyrjintä työpaikasta ilmoitettaessa, työntekijää valittaessa ja palvelussuhteen aikana on rangaistavaa.

Syrjintäsäännösten valvonta

Yhdenvertaisuuslain noudattamista työ- ja palvelussuhteissa valvovat työsuojeluviranomaiset, mutta myös yhdenvertaisuusvaltuutetulle kuuluu joitakin yleisempiä edistämis-, seuranta- ja sovittelutehtäviä. Viime kädessä syrjintää koskevat yksittäiset riita- ja rikosasiat ratkaistaan yleisissä tuomioistuimissa.

Paikallistasolla työsuojelun valvonnasta vastaavat aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueen työsuojeluviranomaiset. Heidän tehtävänään on antaa neuvoja, ohjeita ja lausuntoja työsuojelusäännösten ja -määräysten soveltamisesta. Jos on todennäköisiä perusteita epäillä olevan kyse rikoslain mukaisesta työsyrjinnästä, työsuojeluviranomaisen on tehtävä ilmoitus poliisille esitutkintaa varten.

Ilmoitus voidaan jättää tekemättä, jos yleinen etu ei rikkomuksen vähäisyys ja työpaikan työsuojeluolot huomioon ottaen vaadi ilmoituksen tekemistä.

Seuraamukset

Työsuojeluviranomainen voi antaa työnantajalle kehotuksen, mikäli työnantaja toimii vastoin yhdenvertaisuuslaissa olevaa syrjinnän kieltoa, vastatoimien kieltoa tai syrjivän työpaikkailmoittelun kieltoa tai jos työnantaja on laiminlyönyt yhdenvertaisuussuunnitelman laatimisen.

Työsuojeluviranomainen voi päätöksellään velvoittaa työnantajan korjaamaan säännösten vastaisen olotilan, jos työnantaja ei määräajassa noudata sille annettua kehotusta. Päätöksen tehosteeksi voidaan asettaa uhkasakko.

Työsuojeluviranomaisen on tiedotettava syrjintävalituksen tehneelle siitä, että yhdenvertaisuusvaltuutettu avustaa syrjinnän uhriksi joutuneita. Työsuojeluviranomainen voi myös tarvittaessa pyytää yhdenvertaisuusvaltuutetulta tai yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnalta lausunnon yhdenvertaisuuslain tulkinnasta ja soveltamisesta.

Tasa-arvolain noudattamista valvovat sekä tasa-arvovaltuutettu että yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta voi antaa kielto- ja velvoitepäätöksiä ja asettaa niiden tehosteeksi uhkasakon. Lautakunta voi myös vahvistaa osapuolten välisen sovinnon.

Lainsäädäntöhanke, voimaan 1.6.2023

Julkaisut

Lisätietoja:

Työlainsäädännön soveltaminen ja valvonta: Työsuojeluhallinto
Lainsäädännön valmistelu: Seija Jalkanen