Oppaasta apua korruptiontorjuntaan

Suomi on jo vuosien ajan taistellut korruptiota vastaan sekä kotimaan- että ulkomaankaupassa.

Nykyään korruptiontorjunta ei koske pelkästään yrityksen omaa toimintaa, vaan myös yrityksen tavaran- tai palveluntoimittajien ja muiden liiketoimintakumppanien toimintaa. Korruptio aiheuttaa vaikeuksia monille yrityksille ja on yksi vaikeimpia yritysten kohtaamia ongelmia. Korruptiontorjunta ei kuitenkaan koske vain yrityksiä, vaan se on koko yhteiskunnan moraalinen velvollisuus.

Korruptio on merkittävä este taloudelliselle kehitykselle ja köyhyyden poistamiselle, ja se pahentaa taloudellisen ja sosiaalisen epätasa-arvon seurauksia. Korruptio heikentää myös ihmisoikeuksien toteutumista.

Suomi haluaa tällä oppaalla lisätä kotimaan ja/tai ulkomaiden markkinoilla toimivien pienten ja keskisuurten yritysten tietämystä korruption lukuisista riskeistä ja korruption seurauksista. Opas antaa yrityksille myös käytännön työkaluja korruption torjumiseen sekä esittelee konkreettisia esimerkkejä ja tapoja, joilla yritykset voivat ottaa käyttöön omat toimintasääntönsä korruption torjumiseksi.

Vastuullinen hallintotapa tekee selvän eron sallittujen ja kiellettyjen toimintatapojen välillä. Yrityksen johdon asenteen on oltava selvästi korruption vastainen. Käytännön johtamisessa tämä ilmenee niin, että johto ottaa vastuun asianmukaisten sisäisten valvontatoimien, sisäisen ilmoituskanavan, eettisten ohjeiden ja vaatimustenmukaisuusohjelman kehittämisestä ja käyttöönotosta korruption ja muiden väärinkäytösten havaitsemiseksi ja torjumiseksi sekä viestii tästä ulospäin.

Tutustu oppaaseen: Korruptiontorjuntaopas pk-yrityksille (työ- ja elinkeinoministeriö 2020)