Käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huollon kansallinen ohjelma ja ympäristövaikutusten arviointi valmistuneet

Työ- ja elinkeinoministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö ja Säteilyturvakeskus ovat julkaisseet 1.3.2022 käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huollon kansallisen ohjelman ja sitä koskevan hyväksymispäätöksen. Samalla on julkaistu ohjelman ympäristövaikutuksia käsittelevä ympäristöselostus. 

Kansallisessa ohjelmassa käsitellään käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huoltoon liittyviä aihealueita laajasti. Ohjelmassa esitetään käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huollon yleiset tavoitteet, periaatteet, määrät, sijaintipaikat sekä arvio jätehuollon kustannuksista ja aikataulusta. Kansallisen ohjelman keskeisenä tavoitteena on radioaktiivisten jätteiden huollon kehittäminen Suomessa.

Käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huoltoa koskeva kansallinen ohjelma on Euroopan unionin neuvoston direktiivissä (2011/70/Euratom) Suomen valtiolta edellytetty ohjelma. Kansallisessa lainsäädännössä ohjelmasta säädetään ydinenergian käytön osalta ydinenergialaissa (990/1987) ja säteilyn käytön osalta säteilylaissa (859/2018). Nyt laadittu kansallinen ohjelma on järjestyksessään toinen.

Ohjelman laatimisen yhteydessä toteutettiin ympäristövaikutusten arviointi viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain (200/2005) mukaisesti. Ympäristöselostus sisältää muun muassa kuvauksen hankkeen toimintaympäristöstä, tavoitteista ja todennäköisesti merkittävistä ympäristövaikutuksista.

Osana ohjelman laatimista järjestettiin kaksi lausuntokierrosta, joiden aikana viranomaiset, alan toiminnanharjoittajat, kansalaiset ja yhteisöt saivat esittää lausuntoja ja mielipiteitä. Lausunnot ja mielipiteet ovat otettu huomioon ohjelman valmistelussa.

Lisätietoja: Linda Kumpula