Käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huollon toimintapolitiikan ja kansallisen ohjelman päivitys on käynnistynyt

Työ- ja elinkeinoministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö ja Säteilyturvakeskus ovat julkaisseet suunnitelman käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huoltoa koskevan toimintapolitiikan ja kansallisen ohjelman päivittämisestä sekä ympäristövaikutusten arvioinnista. Suunnitelma löytyy tämän sivun alalaidasta.

Käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huollon toimintapolitiikalla tarkoitetaan Suomessa syntyneen käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huollon strategiaa. Kansallinen ohjelma on kokonaissuunnitelma, jonka tavoitteena on, että kaikesta Suomessa syntyvästä käytetystä ydinpolttoaineesta ja radioaktiivisesta jätteestä huolehditaan turvallisesti ja siten, että kaikki jätehuollon toimenpiteet jätteen syntymisestä sen loppusijoitukseen toteutetaan ilman aiheetonta viivytystä. Ympäristövaikutusten arvioinnilla edistetään ympäristövaikutusten huomioon ottamista kansallisen ohjelman valmistelussa ja hyväksymisessä sekä parannetaan yleisön tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia sekä kestävää kehitystä.

Käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huoltoa koskeva toimintapolitiikka ja kansallinen ohjelma perustuvat Euroopan unionin neuvoston direktiiviin (2011/70/Euratom), ydinenergialakiin (1987/990) ja säteilylakiin (859/2018).

Ympäristövaikutusten arviointi toteutetaan viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain (200/2005) mukaisesti. Ensimmäinen direktiivin 2011/70/Euratom edellyttämä toimintapolitiikkaa ja kansallista ohjelmaa koskeva raportti valmistui kesällä 2015. Ohjelman päivittäminen on tarpeellista kansallisen toiminnan kehittämiseksi sekä tulevaa, säännöllisin väliajoin toteutettavaa, kansainvälistä arviointia varten. 

Viranomaisilla, alan toiminnanharjoittajilla, kansalaisilla ja yhteisöillä oli mahdollisuus esittää lausuntoja ja mielipiteitä suunnitelmasta 9.2.-19.3.2021 välisenä aikana. Suunnitelma ja sitä koskeva kuulutus julkaistiin myös sosiaali- ja terveysministeriön verkkosivuilla osoitteessa www.stm.fi ja Säteilyturvakeskuksen verkkosivuilla osoitteessa www.stuk.fi

Lausunnot ja mielipiteet otetaan huomioon toimintapolitiikan ja kansallisen ohjelman päivittämisessä sekä ympäristövaikutusten arviointiselostuksen laadinnassa. Luonnosten valmistuttua toteutetaan niistä kuuleminen myöhemmin vuoden 2021 aikana.

Lisätietoja: Linda Kumpula