Käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huollon kansallisen ohjelman päivitys on käynnistynyt


Työ- ja elinkeinoministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö ja Säteilyturvakeskus ovat julkaisseet luonnoksen käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huoltoa koskevasta kansallisesta ohjelmasta sekä ohjelman ympäristöselostuksen. Molemmat asiakirjat löytyvät tämän sivun alalaidasta.

Kansallinen ohjelma on kokonaissuunnitelma, jonka tavoitteena on, että kaikesta Suomessa syntyvästä käytetystä ydinpolttoaineesta ja radioaktiivisesta jätteestä huolehditaan turvallisesti. Kaikki jätehuollon toimenpiteet tulee toteuttaa ilman aiheetonta viivytystä. Kansallisessa ohjelmassa esitetään käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huollon yleiset tavoitteet, periaatteet, määrät, sijaintipaikat sekä arvio jätehuollon kustannuksista ja aikataulusta. 

Käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huoltoa koskeva toimintapolitiikka ja kansallinen ohjelma perustuvat Euroopan unionin neuvoston direktiiviin (2011/70/Euratom), ydinenergialakiin (1987/990) ja säteilylakiin (859/2018). 

Ympäristöselostus sisältää muun muassa kuvauksen hankkeen toimintaympäristöstä, tavoitteista ja todennäköisesti merkittävistä ympäristövaikutuksista. Ympäristövaikutusten arviointi on toteutettu viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain (200/2005) mukaisesti. 

Ensimmäinen käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huollon kansallinen ohjelma valmistui kesällä 2015. Ohjelman päivittäminen on tarpeellista kansallisen toiminnan kehittämiseksi sekä tulevaa, säännöllisin väliajoin toteutettavaa, kansainvälistä arviointia varten. 

Viranomaisilla, alan toiminnanharjoittajilla, kansalaisilla ja yhteisöillä oli mahdollisuus esittää lausuntoja ja mielipiteitä suunnitelmasta 5.8.-10.9.2021 välisenä aikana. Luonnos, ympäristöselostus ja näitä koskeva kuulutus on julkaistu myös sosiaali- ja terveysministeriön verkkosivuilla osoitteessa www.stm.fi ja Säteilyturvakeskuksen verkkosivuilla osoitteessa www.stuk.fi. 
 

Lisätietoja: Linda Kumpula