EU:n koheesiopolitiikka luo hyvinvoinnin edellytyksiä

EU:n koheesiopolitiikan tavoitteena on vähentää kehityseroja alueiden välillä ja luoda hyvinvoinnin edellytyksiä muita heikommassa asemassa oleville ihmisille.  Politiikalla tavoitellaan nykyistä parempaa taloudellista, sosiaalista ja alueellista tasapainoa Euroopassa.

Alueen suhteellisesti heikko asema voi johtua esimerkiksi paikallisten teollisuudenalojen rakennemuutosprosessista tai pysyvämmistä luonnonolosuhteista ja väestöön liittyvistä seikoista. Tällaisia seikkoja ovat esimerkiksi eristynyt maantieteellinen sijainti ja harva asutus. Näitä epäsuotuisia tekijöitä yritetään poistaa ja siten vaikuttaa talouden kehityssuuntiin. Tämä tapahtuu aiempaa useammin investoinneilla inhimilliseen pääomaan ja luomalla edellytyksiä alueellisten vahvuuksien voimistamiseen.

Investoinneilla pyritään kuuteen keskeiseen tavoitteeseen vuosina 2021–2027:

  • Älykkäämpi Eurooppa, johon pyritään innovaatioiden, digitalisaation, taloudellisen muutoksen sekä pienten ja keskisuurten yritysten tukemisen avulla.
  • Vihreämpi ja hiiletön Eurooppa, joka toteuttaa Pariisin ilmastosopimuksen ja investoi energiasiirtymään, uusiutuvaan energiaan ja ilmastonmuutoksen torjuntaan.
  • Yhteenliitetympi Eurooppa, jossa on strategiset liikenne- ja digitaaliset verkot.
  • Sosiaalisempi Eurooppa, jossa pannaan täytäntöön Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari ja tuetaan laadukkaita työpaikkoja, koulutusta, osaamista ja sosiaalista osallisuutta. 
  • Kansalaisia lähempänä oleva Eurooppa, johon päästään tukemalla paikallisesti johdettuja kehitysstrategioita ja kaupunkialueiden kestävää kehitystä kaikkialla EU:ssa.
  • Oikeudenmukaisen siirtymän rahastolla (Just Transition Fund, JTF) lievennetään alueisiin ja ihmisiin kohdistuvia vaikutuksia, joita ilmastoneutraaliin talouteen siirtymisellä on. Vaikutukset ovat yhteiskunnallisia, taloudellisia ja ympäristöön liittyviä.

Tarkemmista tavoitteista ja käytettävissä olevista keinoista lisätietoja EU:n alue- ja kaupunkipolitiikan pääosaston verkkosivuilla

Asetukset on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä L 231, 30. kesäkuuta 2021 

Muutoksia:

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2022/2039, annettu 19 päivänä lokakuuta 2022, asetusten (EU) N:o 1303/2013 ja (EU) 2021/1060 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse lisäjoustosta, jolla puututaan Venäjän federaation sotilaallisen hyökkäyksen seurauksiin – joustavaa apua alueille koskevat FAST-CARE-toimenpiteet

Lisätietoja: Eliisa Hujala