Tuettavat hankkeet ja tuen enimmäismäärät

Energiatuen osuus hyväksyttävistä kustannuksista voi investointihankkeessa olla enintään 30 prosenttia ja selvityshankkeessa enintään 40 prosenttia.

Investointihankkeessa energiatukea voidaan korottaa kymmenen prosenttiyksikköä siltä osin kuin hanke sisältää uutta teknologiaa. Selvityshankkeessa energiatukea voidaan korottaa kymmenen prosenttiyksikköä, kun tuki myönnetään kunnalle taikka mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten määritelmästä annetun komission suosituksen (2003/361/EY) mukaiselle pienelle tai keskisuurelle yritykselle.

Tyypilliset hankkeet ja tuet vuonna 2020

Uusiutuvan energian investoinnit vuonna 2020 (tavanomainen teknologia):
 • Lämpökeskushankkeet (puupolttoaineet)

10–15 %

 • Lämpöpumppuhankkeet

15 %*

 • Aurinkolämpöhankkeet

20 %

 • Pienvesivoimahankkeet

15–20 %

 • Kaatopaikkakaasuhankkeet

15–20 %

 • Pientuulivoimahankkeet

15–20 %

 • Pien-CHP-hankkeet

15–20 %

 • Aurinkosähköhankkeet         

20 %

 • Biokaasuhankkeet

20–30 %

 • Kuntasektorin uusiutuvan energian katselmukset

50 %

*Pois lukien jäte- ja hukkalämmön hyötykäyttöön liittyvät hankkeet, joihin sovelletaan energiansäästöön liittyviä tukiprosentteja.

Uudelle teknologialle voidaan myöntää tapauskohtaisesti korotettua tukea (20–40 %).

Tukea ei myönnetä uudisrakennuskohteissa tehtäviin hankkeisiin (pl. uusi teknologia ja aurinkosähköhankkeet).

Maatilan yhteydessä toteutettaville hankkeille voidaan myöntää tukea ainoastaan, jos 80 % tuotetusta energiamäärästä käytetään kyseisen maatilan ulkopuolella.

Energiavarastoihin liittyviä hankkeita tuetaan ainoastaan, jos samalla investoidaan uusiutuvan energian tuotantokapasiteettiin tai energiatehokkuutta parantaviin koneisiin ja laitteisiin. Energiavarastoon liittyvien kustannusten enimmäismäärä hankkeessa on 50 % hankkeen kokonaiskustannuksista.

Jätteenpolttolaitoshankkeita ei tueta.

Tuettavien hankkeiden investointikustannuksen on oltava vähintään 10 000 euroa.

Lämmöntuotanto

Yli 1 MW:n lämmöntuotantohankkeita ei tueta muuten kuin uuden teknologian tapauksessa.

Tukea ei myönnetä lämmöntuotantohankkeille, jos hankkeen seurauksena siirrytään kaukolämmöstä erilliseen lämmöntuotantoon.

Lämpökeskusten osalta vaaditaan vähintään 70 % uusiutuvan energian osuutta polttoainekäytöstä.

Sähköntuotanto

Yli 5 MW sähköntuotantohankkeita ei tueta (pl. uusi teknologia). 1-5 MW hankkeiden osalta hakijan tulee esittää pitkäaikainen sähkönmyyntisopimus tai muuten osoittaa sähkölle pitkäaikainen ostaja.

Vesivoimahankkeissa hakijan on esitettävä selvitys ympäristövaikutuksista ja kalaportaiden tarpeesta.

Polttoaineiden tuotanto

Puu- ja kierrätyspolttoaineiden tuotantoon tarkoitetun kaluston (ml. hakkurit, murskaimet, hakekontit, muu kalusto) hankkimiseen ei myönnetä tukea (pl. uuden teknologian hankkeet).

Polttoaineen jakeluun liittyvien hankkeiden osalta tukea voidaan myöntää ainoastaan tuotantolaitoshankkeiden yhteydessä. Tukea voidaan myöntää korkeintaan yhdelle tuotantolaitoksen välittömään läheisyyteen sijoittuvalle jakeluasemalle.

Biopolttoainehankkeissa tukea voidaan myöntää vain laitoshankkeille, joiden raaka-aineena ei käytetä jalostuskelpoista tukki- tai kuitupuuta.

Biokaasuhankkeissa hakijan on toimitettava suunnitelma mädätteen jatkojalostuksesta ja -käytöstä.

Energiansäästöä ja energiatehokkuutta edistävät investoinnit vuonna 2020 (tavanomainen teknologia):

Selvityshankkeet:

 • 50 % energiatehokkuussopimuksiin liittyvät kuntasektorin, mikroyritysten ja pk-yritysten energiakatselmukset
 • 40 % muut energiakatselmukset, -analyysit ja selvityshankkeet

Investointihankkeet:

 • 20 % energiatehokkuussopimuksiin liittyneille yrityksille ja yhteisöille.
 • 25 % kun edellä olevassa käytetään ESCO-palvelua.
 • 15 % muille kuin energiatehokkuussopimuksiin liittyneille yrityksille ja yhteisöille, kun käytetään ESCO-palvelua.

Uutta teknologiaa sisältäville hankkeille voidaan myöntää tapauskohtaisesti korotettua tukea (20–40 %) myös energiatehokkuussopimusten ulkopuolisille yrityksille ja kunnille.

Suurille yrityksille enimmäistukitaso on 30 %.

ESCO-palveluiden osalta edellytyksenä on vähintään 50 %:n säästötakuu ja todennettavien säästöjen osuus kokonaissäästöistä todentamisjakson aikana on vähintään 80 % euromääräisesti laskettuna.

Tukea ei myönnetä savukaasupesureihin tai näihin liittyviin lämmöntalteenottoinvestointeihin, jos ne liittyvät päästökauppalaitoksiin tai yli 10 MW:n tehoisiin lämpökeskuksiin. 

Tukea ei myönnetä valaistukseen liittyviin tavanomaisen teknologian hankkeisiin.

Tukea ei myönnetä rakennusten eristykseen, kylmäkalusteiden ja -laitteiden oviin tai kansiin tai muihin vastaaviin ratkaisuihin.

Tukea ei myönnetä uudisrakennuskohteissa tehtäviin energiatehokkuushankkeisiin (pl. uusi teknologia)

Tuettavien hankkeiden investointikustannuksen on oltava vähintään 10 000 euroa.