Tuettavat hankkeet ja tuen enimmäismäärät

Energiatuen linjaukset vuodelle 2024

Yleistä

Vuoden 2024 energiatuen myöntövaltuudesta (14,1 miljoonaa euroa) vähintään 10 miljoonaa euroa kohdistetaan energiansäästöä ja energiatehokkuutta edistäviin investointeihin.

Energiatuen myöntövaltuus (14,1 miljoonaa euroa) kohdistetaan hyväksyttäviltä investointikustannuksiltaan korkeintaan 5 miljoonan euron hankkeille.

Tukiharkinnassa etusijalla ovat investointihankkeet, joilla edistetään uutta teknologiaa ja sen kaupallistamista ja sähköjärjestelmän säätökykyä.

Uudella teknologialla tarkoitetaan sellaisia uudenlaisia ratkaisuja, joita ei ole Suomessa laajasti kokeiltu. Tyypillisesti kyse on ensimmäisestä tai ensimmäisistä demonstraatiolaitoksista. Uuden teknologian käyttöönottoon liittyy vastaavaan tavanomaisen teknologian hankkeeseen nähden ylimääräisiä kustannuksia tai riskejä.

Vuonna 2023 jätettyihin hyväksyttäviltä investointikustannuksiltaan korkeintaan 5 miljoonan euron energiatukihakemuksiin, joille ei ole vielä tehty päätöstä, sovelletaan vuoden 2024 linjauksia.

Energiansäästöä ja energiatehokkuutta edistävät investoinnit vuonna 2024

Selvityshankkeissa tuen osuus hyväksyttävistä kustannuksista on enintään:

  • 50 % energiatehokkuussopimuksiin liittyvät kuntasektorin, mikroyritysten ja pk-yritysten energiakatselmukset
  • 40 % muut energiakatselmukset, -analyysit ja selvityshankkeet

Investointihankkeissa tuen osuus hyväksyttävistä kustannuksista on enintään:

  •  20 % energiatehokkuussopimuksiin liittyneille yrityksille ja yhteisöille.
  •  25 % kun edellä olevassa käytetään ESCO-palvelua.
  • 15 % muille kuin energiatehokkuussopimuksiin liittyneille yrityksille ja yhteisöille, kun käytetään ESCO-palvelua.

Rakennuksiin sekä niiden tavanomaiseen talotekniikkaan liittyviä energiatehokkuushankkeita ei tueta.

Tukea voidaan myöntää myös energiatehokkuussopimusten ulkopuolisille yrityksille ja kunnille, mikäli hanke sisältää uutta teknologiaa.

Uudelle teknologialle voidaan myöntää tapauskohtaisesti korotettua tukea. Korotetun tuen tarve ja taso arvioidaan tapauskohtaisesti.

Suurille yrityksille enimmäistukitaso on 30 % myös uuden teknologian hankkeissa.

Energiatehokkuusinvestoinneissa yli 1 MW:n lämpöpumppuja voidaan tukea, jos kyseessä on uuden teknologian hanke tai kyseessä on matalalämpöverkkoon liitettävä hanke. Mikäli kyseessä on ylijäämälämmön käyttö lämpöpumpun energianlähteenä, voidaan tavanomaisen teknologian hankkeissa tukea lämpöpumppuja 5 MW:n kokoluokkaan asti. Uuden teknologian osalta on mahdollista tukea myös yli 5 MW:n lämpöpumppuhankkeita.

ESCO-palveluiden osalta edellytyksenä on vähintään 50 %:n säästötakuu ja todennettavien säästöjen osuus kokonaissäästöistä todentamisjakson aikana on vähintään 80 % euromääräisesti laskettuna.

Tukea ei myönnetä savukaasupesureihin tai näihin liittyviin lämmöntalteenottoinvestointeihin, jos ne liittyvät päästökauppalaitoksiin tai yli 10 MW:n tehoisiin lämpökeskuksiin.

Tukea ei myönnetä valaistukseen liittyviin tavanomaisen teknologian hankkeisiin eikä kylmäkalusteiden ja -laitteiden oviin tai kansiin tai muihin vastaaviin ratkaisuihin.

Uusiutuvaa energiaa edistävät investoinnit vuonna 2024

Uusiutuvan energian hankkeita tuetaan vain uuden teknologian perusteella.

Uusiutuvan energian hankkeille tukitaso on hankekohtaisen harkinnan perusteella tyypillisesti enintään 30 %.

Uusiutuvan energian hankkeiden yhteydessä polttoaineen tankkausasemia ei tueta.

Biokaasun jalostukseen, nesteytykseen, siirtoon, jakeluun tai käyttöön liittyviä investointeja tuetaan
ainoastaan, jos samalla investoidaan uuteen reaktorikapasiteettiin. Olemassa olevien biokaasulaitosten laajennusinvestointeihin voidaan myöntää tukea vain, jos reaktori- ja biokaasun tuotantokapasiteetti kasvavat. Biokaasuhankkeissa hakijan on toimitettava suunnitelma mädätteen jatkojalostuksesta ja -käytöstä.

Biopolttoainehankkeissa tukea voidaan myöntää vain laitoshankkeille, joiden raaka-aineena ei käytetä jalostuskelpoista tukki- tai kuitupuuta.

Lisätietoja: Pekka Grönlund