Tuettavat hankkeet ja tuen enimmäismäärät

Energiatuen osuus hyväksyttävistä kustannuksista voi investointihankkeessa olla enintään 30 prosenttia ja selvityshankkeessa enintään 40 prosenttia.

Investointihankkeessa energiatukea voidaan korottaa kymmenen prosenttiyksikköä siltä osin kuin hanke sisältää uutta teknologiaa. Selvityshankkeessa energiatukea voidaan korottaa kymmenen prosenttiyksikköä, kun tuki myönnetään kunnalle taikka mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten määritelmästä annetun komission suosituksen (2003/361/EY) mukaiselle pienelle tai keskisuurelle yritykselle.

Tyypilliset hankkeet ja tuet vuonna 2018

Uusiutuvan energian investoinnit vuonna 2018

Lämpökeskushankkeet (puupolttoaineet)

10–15 %

Lämpöpumppuhankkeet

15 %*

Aurinkolämpöhankkeet

20 %

Pienvesivoimahankkeet

15–20 %

Kaatopaikkakaasuhankkeet

15–20%

Pientuulivoimahankkeet

20–25 %

Aurinkosähköhankkeet

25 %

Biokaasuhankkeet

20–30 %

Kuntasektorin uusiutuvan energian katselmukset

50 %

* Pois lukien jäte- ja hukkalämmön hyötykäyttöön liittyvät hankkeet, joihin sovelletaan energiansäästöön liittyviä tukiprosentteja.

Yli 1 MW:n hankkeiden osalta tukea voidaan myöntää vain ylimääräisiin investointikustannuksiin. Ylimääräiset investointikustannukset määritellään vertaamalla hanketta vastaavaan fossiilisiin energialähteisiin perustuvaan hankkeeseen, joka olisi realistisesti tehty ilman tukea.

Tuulivoima- ja biokaasu-, puupolttoaine-, aurinko- ja aaltovoimahankkeita voidaan tukea ainoastaan, jos hanke ei täytä uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta (1396/2010) annetun lain 9-11 §:ssä säädettyjä syöttötariffijärjestelmänhyväksymisen edellytyksiä tai 30 §:ssä säädettyjä tarjouskilpailuun osallistumisen edellytyksiä tai 33 §:n 1 momentin 6 kohdan a alakohdassa tarkoitettua vuosituotantovelvoitetta. Jos hanke sisältää uutta teknologiaa, voidaan sille tällä perusteella myöntää energiatukea.  

Tukea ei myönnetä:

 • lämpökeskuksille, joiden lämpöteho on yli 10 MW tai uusiutuvan polttoaineen osuus alle on 70 %
 • lämmöntuotantohankkeille, jos hankkeen seurauksena siirrytään kaukolämmöstä erilliseen lämmöntuotantoon.
 • uudisrakennuskohteissa tehtäviin hankkeisiin (pl. uusi teknologia ja aurinkosähköhankkeet).
 • energiavarastoihin (pl. osana laajempaa kokonaisuutta ja enintään 50 % hankkeen kokonaiskustannuksista)
 • maatilan yhteydessä toteutettaville hankkeille, ellei tuotetusta energiamäärästä käytetä vähintään 80 % kyseisen maatilan ulkopuolella
 • puu- ja kierrätyspolttoaineiden tuotantoon tarkoitetun kaluston (ml. hakkurit, murskaimet, hakekontit, muu kalusto) hankkimiseen (pl. uuden teknologian hankkeet).
 • polttoaineen jakeluun liittyviin investointeihin (pl. osana tuotantolaitosinvestointia)
 • jätteenpolttolaitoshankkeille
 • hankkeille, joiden hyväksyttävät kustannukset ovat alle 10 000 euroa.

Energiansäästöä ja energiatehokkuutta edistävät investoinnit vuonna 2018

Selvityshankkeet:

 • 50 % energiatehokkuussopimuksiin liittyvät kuntasektorin, mikroyritysten ja pk-yritysten energiakatselmukset
 • 40 % muut energiakatselmukset, -analyysit ja selvityshankkeet.

Investointihankkeet:

 • 20 % energiatehokkuussopimuksiin liittyneille yrityksille ja yhteisöille
 • 25 % kun edellä olevassa käytetään ESCO-palvelua
 • 15 % muille kuin energiatehokkuussopimuksiin liittyneille yrityksille ja yhteisöille, kun käytetään ESCO-palvelua

Uutta teknologiaa sisältäville hankkeille voidaan myöntää tapauskohtaisesti korotettua tukea (20–40 %) myös energiatehokkuussopimusten ulkopuolisessa yrityksille ja kunnille.   

Suurille yrityksille enimmäistukitaso on 30 %.

ESCO-palveluiden osalta edellytyksenä on vähintään 70 %:n säästötakuu ja todennettavien säästöjen osuus kokonaissäästöistä todentamisjakson aikana on vähintään 60 % euromääräisesti laskettuna.  

Tukea ei myönnetä:

 • savukaasupesureihin tai näihin liittyviin lämmöntalteenottoinvestointeihin, jos ne liittyvät päästökauppalaitoksiin tai yli 10 MW tehoisiin lämpökeskuksiin
 • valaistukseen liittyviin tavanomaisen ja vakiintuneen teknologian hankkeisiin
 • rakennusten eristykseen, kylmäkalusteiden ja -laitteiden oviin tai kansiin tai muihin vastaaviin ratkaisuihin
 • uudisrakennuskohteissa tehtäviin energiatehokkuushankkeisiin (pl. uusi teknologia)
 • hankkeille, joiden hyväksyttävät kustannukset ovat alle 10 000 euroa.