Tuettavat hankkeet ja tuen enimmäismäärät


Tyypilliset hankkeet ja tuet vuonna 2023
 

Uusiutuvan energian investoinnit vuonna 2023 (tavanomainen teknologia): 
 Lämpöpumppuhankkeet  15 %*
 Aurinkolämpöhankkeet  20 %
 Kaatopaikkakaasuhankkeet  15 %
 Pientuulivoimahankkeet  20 %
 Pien-CHP-hankkeet**  15 %
 Aurinkosähköhankkeet           15 %
 Biokaasuhankkeet  25 %
 Kuntasektorin uusiutuvan energian katselmukset  50 %

*Pois lukien jäte- ja hukkalämmön hyötykäyttöön liittyvät hankkeet, joihin sovelletaan energiansäästöön liittyviä tukiprosentteja.

**Pien-CHP-hankkeella tarkoitetaan laitosta, jonka sähköteho on alle 1MWe.

Energiatuella edistetään erityisesti uusien energiateknologioiden käyttöönottoa. Uudelle teknologialle voidaan myöntää tapauskohtaisesti korotettua tukea. Korotetun tuen tarve ja taso arvioidaan tapauskohtaisesti.

Maatilan yhteydessä toteutettaville hankkeille voidaan myöntää tukea ainoastaan, jos vähintään 80 % tuotetusta energiamäärästä käytetään kyseisen maatilan ulkopuolella.
 
Jätteenpolttolaitoksia tai muita polttolaitoksia, joissa jätepohjaiset polttoaineet muodostavat suuren osan polttoainekäytöstä ei tueta.

Lämmöntuotanto

Yli 1 MW:n lämmöntuotantohankkeita voidaan tukea ainoastaan, jos kyseessä on uuden teknologian hanke tai kyseessä on matalalämpöverkkoon liitettävä hanke.

Sähkökattiloiden hankintaa ei tueta muuten kuin silloin, jos itse kattilaan liittyy uutta teknologiaa.


Sähköntuotanto

Yli 5 MW sähköntuotantohankkeita ei tueta (pl. uusi teknologia). 

Sähköakkuihin liittyviä hankkeita tuetaan ainoastaan, jos samalla investoidaan uusiutuvan energian tuotantokapasiteettiin tai energiatehokkuutta parantaviin koneisiin ja laitteisiin. Akkuihin liittyvien kustannusten enimmäismäärä hankkeessa voi olla enintään 50 % hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.

Polttoaineiden tuotanto

Polttoaineen jakeluun liittyvien investointien osalta tukea voidaan myöntää ainoastaan tuotantolaitoshankkeiden yhteydessä. Tukea voidaan myöntää korkeintaan yhdelle tuotantolaitoksen läheisyyteen sijoittuvalle jakeluasemalle.

Biopolttoainehankkeissa tukea voidaan myöntää vain laitoshankkeille, joiden raaka-aineena ei käytetä jalostuskelpoista tukki- tai kuitupuuta.

Biokaasuhankkeissa hakijan on toimitettava suunnitelma mädätteen jatkojalostuksesta ja -käytöstä. Biokaasun jalostukseen, nesteytykseen, siirtoon, jakeluun tai käyttöön liittyviä investointeja tuetaan ainoastaan, jos samalla investoidaan uuteen reaktorikapasiteettiin. Olemassa olevien biokaasulaitosten laajennusinvestointeihin voidaan myöntää tukea vain, jos reaktori- ja biokaasun tuotantokapasiteetti kasvavat. 
 

Energiansäästöä ja energiatehokkuutta edistävät investoinnit vuonna 2023 (tavanomainen teknologia):

Selvityshankkeet:

  • 50 % energiatehokkuussopimuksiin liittyvät kuntasektorin, mikroyritysten ja pk-yritysten energiakatselmukset
  • 40 % muut energiakatselmukset, -analyysit ja selvityshankkeet

Investointihankkeet:

  • 20 % energiatehokkuussopimuksiin liittyneille yrityksille ja yhteisöille.
  • 25 % kun edellä olevassa käytetään ESCO-palvelua.
  • 15 % muille kuin energiatehokkuussopimuksiin liittyneille yrityksille ja yhteisöille, kun käytetään ESCO-palvelua.

Tukea voidaan myöntää myös energiatehokkuussopimusten ulkopuolisille yrityksille ja kunnille mikäli hanke sisältää uutta teknologiaa.

Energiatehokkuusinvestoinneissa yli 1 MW:n lämpöpumppuja voidaan tukea, jos kyseessä on uuden teknologian hanke tai kyseessä on matalalämpöverkkoon liitettävä hanke. Mikäli kyseessä on ylijäämälämmön käyttö lämpöpumpun energianlähteenä, voidaan tavanomaisen teknologian hankkeissa tukea lämpöpumppuja 5 MW:n kokoluokkaan asti. Uuden teknologian osalta on mahdollista tukea myös yli 5 MW lämpöpumppuhankkeita. 

Suurille yrityksille enimmäistukitaso on 30 % myös uuden teknologian hankkeissa.

ESCO-palveluiden osalta edellytyksenä on vähintään 50 %:n säästötakuu ja todennettavien säästöjen osuus kokonaissäästöistä todentamisjakson aikana on vähintään 80 % euromääräisesti laskettuna.

Tukea ei myönnetä savukaasupesureihin tai näihin liittyviin lämmöntalteenottoinvestointeihin, jos ne liittyvät päästökauppalaitoksiin tai yli 10 MW:n tehoisiin lämpökeskuksiin.

Tukea ei myönnetä valaistukseen liittyviin tavanomaisen teknologian hankkeisiin.

Tukea ei myönnetä rakennusten eristykseen, kylmäkalusteiden ja -laitteiden oviin tai kansiin tai muihin vastaaviin ratkaisuihin.

Yleistä

Uudella teknologialla tarkoitetaan sellaisia uudenlaisia ratkaisuja, joita ei ole Suomessa laajasti kokeiltu. Tyypillisesti kyse on ensimmäisestä tai ensimmäisistä demonstraatiolaitoksista. Uuden teknologian käyttöönottoon liittyy yleensä vastaavaan tavanomaisen teknologian hankkeeseen nähden ylimääräisiä kustannuksia tai riskejä.

Alkuperätakuiden markkina-arvo otetaan hallinnollisesti huomioon tuen tasossa.