Tuettavat hankkeet ja tuen enimmäismäärät


Tyypilliset hankkeet ja tuet vuonna 2022
 

Uusiutuvan energian investoinnit vuonna 2022 (tavanomainen teknologia): 
 Lämpökeskushankkeet (puupolttoaineet)  10 %
 Lämpöpumppuhankkeet  15 %*
 Aurinkolämpöhankkeet  20 %
 Kaatopaikkakaasuhankkeet  15 %
 Pientuulivoimahankkeet  20 %
 Pien-CHP-hankkeet**  15 %
 Aurinkosähköhankkeet           15 %
 Biokaasuhankkeet  25 %
 Kuntasektorin uusiutuvan energian katselmukset  50 %

*Pois lukien jäte- ja hukkalämmön hyötykäyttöön liittyvät hankkeet, joihin sovelletaan energiansäästöön liittyviä tukiprosentteja.

**Pien-CHP-hankkeella tarkoitetaan laitosta, jonka sähköteho on alle 1MWe.

Energiatuella edistetään erityisesti uusien energiateknologioiden käyttöönottoa. Uudelle teknologialle voidaan myöntää tapauskohtaisesti korotettua tukea (5 prosenttiyksikön korotus). Erityisillä perusteilla uudelle teknologialle voidaan myöntää myös korkeampi korotus, jos tämä on perusteltavissa uuden teknologian käyttöönoton aiheuttaman riskin ja siihen liittyvän kannattavuustarkastelun kautta. Erityisesti suurissa demonstraatiohankkeissa korotetun tuen tarve arvioidaan tapauskohtaisesti. 

Tukea ei myönnetä uudisrakennuskohteissa tehtäviin hankkeisiin (pl. uusi teknologia sekä pientuulivoima- ja aurinkosähköhankkeet). 

Maatilan yhteydessä toteutettaville hankkeille voidaan myöntää tukea ainoastaan, jos 80 % tuotetusta energiamäärästä käytetään kyseisen maatilan ulkopuolella. 

Jätteenpolttolaitoksia tai muita polttolaitoksia, joissa jätepohjaiset polttoaineet muodostavat suuren osan polttoainekäytöstä ei tueta.

Tuettavien hankkeiden investointikustannuksen on oltava vähintään 10 000 euroa. 

Lämmöntuotanto

Yli 1 MW:n lämmöntuotantohankkeita ei tueta muuten kuin uuden teknologian tapauksessa.

Tukea ei myönnetä lämmöntuotantohankkeille, jos hankkeen seurauksena siirrytään kokonaan kaukolämmöstä erilliseen lämmöntuotantoon. Tukiharkintaan vaikuttaa myöskin investoinnin seurauksena kaukolämpöjärjestelmästä poistuvan lämmön määrä.

Tukea myönnetään ainoastaan sellaisille lämpökeskuksille, jotka käyttävät ainoastaan uusiutuvia energialähteitä (pl. käynnistyspolttoaine ja vähäinen huippukäyttö).

Yli 1 MW:n lämpöpumppuja voidaan tukea ainoastaan, jos kyseessä on uuden teknologian hanke tai kyseessä on matalalämpöverkkoon liitettävä hanke.

Sähkökattiloiden hankintaa ei tueta muuten kuin silloin, jos itse kattilaan liittyy uutta teknologiaa

Sähköntuotanto

Yli 5 MW sähköntuotantohankkeita ei tueta (pl. uusi teknologia). Yli 1 MW hankkeiden osalta hakijan tulee esittää pitkäaikainen sähkönmyyntisopimus tai muuten osoittaa uskottava suun-nitelma sähkön pitkäaikaiselle myynnille.

Vesivoimahankkeita ei tueta.

Sähköakkuihin liittyviä hankkeita tuetaan ainoastaan, jos samalla investoidaan uusiutuvan energian tuotantokapasiteettiin tai energiatehokkuutta parantaviin koneisiin ja laitteisiin. Akkuihin liittyvien kustannusten enimmäismäärä hankkeessa voi olla enintään 50 % hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.

Polttoaineiden tuotanto

Puu- ja kierrätyspolttoaineiden tuotantoon tarkoitetun kaluston (ml. hakkurit, murskaimet, hakekontit, muu kalusto) hankkimiseen ei myönnetä tukea (pl. uuden teknologian hankkeet).

Polttoaineen jakeluun liittyvien hankkeiden osalta tukea voidaan myöntää ainoastaan tuotantolaitoshankkeiden yhteydessä. Tukea voidaan myöntää korkeintaan yhdelle tuotantolaitoksen läheisyyteen sijoittuvalle jakeluasemalle.

Biopolttoainehankkeissa tukea voidaan myöntää vain laitoshankkeille, joiden raaka-aineena ei käytetä jalostuskelpoista tukki- tai kuitupuuta.

Biokaasuhankkeissa hakijan on toimitettava suunnitelma mädätteen jatkojalostuksesta ja -käytöstä.

Biokaasun käyttöön liittyviä koneita ja laitteita tuetaan ainoastaan, jos samalla investoidaan uuteen biokaasukapasiteettiin. 

Energiansäästöä ja energiatehokkuutta edistävät investoinnit vuonna 2022 (tavanomainen teknologia):

Selvityshankkeet:

  • 50 % energiatehokkuussopimuksiin liittyvät kuntasektorin, mikroyritysten ja pk-yritysten energiakatselmukset
  • 40 % muut energiakatselmukset, -analyysit ja selvityshankkeet

Investointihankkeet:

  • 20 % energiatehokkuussopimuksiin liittyneille yrityksille ja yhteisöille.
  • 25 % kun edellä olevassa käytetään ESCO-palvelua.
  • 15 % muille kuin energiatehokkuussopimuksiin liittyneille yrityksille ja yhteisöille, kun käytetään ESCO-palvelua.

Tukea voidaan myöntää myös energiatehokkuussopimusten ulkopuolisille yrityksille ja kunnille mikäli hanke sisältää uutta teknologiaa.

Energiatehokkuusinvestoinneissa yli 1 MW:n lämpöpumppuja voidaan tukea, jos kyseessä on uuden teknologian hanke tai kyseessä on matalalämpöverkkoon liitettävä hanke.

Mikäli kyseessä on ylijäämälämmön käyttö lämpöpumpun energianlähteenä, voidaan tavanomaisen teknologian hankkeissa tukea lämpöpumppuja 5 MW:n kokoluokkaan asti. Uuden teknologian osalta on mahdollista tukea myös yli 5 MW lämpöpumppuhankkeita. 

Suurille yrityksille enimmäistukitaso on 30 % myös uuden teknologian hankkeissa.

ESCO-palveluiden osalta edellytyksenä on vähintään 50 %:n säästötakuu ja todennettavien säästöjen osuus kokonaissäästöistä todentamisjakson aikana on vähintään 80 % euromääräisesti laskettuna.

Tukea ei myönnetä savukaasupesureihin tai näihin liittyviin lämmöntalteenottoinvestointeihin, jos ne liittyvät päästökauppalaitoksiin tai yli 10 MW:n tehoisiin lämpökeskuksiin.

Tukea ei myönnetä valaistukseen liittyviin tavanomaisen teknologian hankkeisiin.

Tukea ei myönnetä rakennusten eristykseen, kylmäkalusteiden ja -laitteiden oviin tai kansiin tai muihin vastaaviin ratkaisuihin.

Tukea ei myönnetä uudisrakennuskohteissa tehtäviin energiatehokkuushankkeisiin (pl. uusi teknologia).

Yleistä

Uudella teknologialla tarkoitetaan sellaisia uudenlaisia ratkaisuja, joita ei ole Suomessa laajasti kokeiltu. Tyypillisesti kyse on ensimmäisestä tai ensimmäisistä demonstraatiolaitoksista. Uuden teknologian käyttöönottoon liittyy yleensä vastaavaan tavanomaisen teknologian hankkeeseen nähden ylimääräisiä kustannuksia tai riskejä.

Tuettavien hankkeiden investointikustannuksen on oltava vähintään 10 000 euroa.

Alkuperätakuiden markkina-arvo otetaan hallinnollisesti huomioon tuen tasossa.