Seuraamukset

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) voi määrätä kilpailua rajoittavan yrityksen lopettamaan menettelynsä tai tehdä sitoumuspäätöksen, jossa kilpailunrajoitukseen osallistuneen yrityksen esittämät sitoumukset määrätään yritystä velvoittaviksi, jos sitoumuksella voidaan poistaa toiminnan kilpailua rajoittava luonne. Markkinaoikeus voi määrätä kilpailunrajoitukseen syyllistyneelle yritykselle seuraamusmaksun KKV:n esityksestä (12 §).

Kilpailulain seuraamusmaksuja koskevaa sääntelyä täydennettiin ja täsmennettiin kesäkuussa 2021 voimaan tulleilla kilpailulain muutoksilla. Muutokset perustuivat pääasiassa ns. ECN+ -direktiiviin (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2019/1). Direktiivin edellytysten johdosta seuraamuksia koskevaan sääntelyyn tehdyt muutokset liittyivät muun muassa elinkeinonharjoittajien yhteenliittymille määrättävien seuraamusmaksujen suuruuden arviointiin, yhteenliittymälle määrätyn seuraamusmaksun perimiseen yhteenliittymän jäseniltä tietyissä tilanteissa (uusi 47 a §) sekä menettelyä koskevien säännösten rikkomisten perusteella määrättäviin seuraamusmaksuihin (uusi 37 a §). Direktiiviin perustuvien muutosten lisäksi samassa yhteydessä tehtiin kansalliseen tarpeeseen perustuvia täsmennyksiä kilpailunrajoitusten johdosta määrättävien seuraamusmaksujen suuruuden määrittämiseen (13 § ja 13 a – 13 f §:t). 

Vahingonkorvaus

Kilpailulain vahingonkorvauspykälän perusteella myös muilla kuin elinkeinonharjoittajilla on oikeus korvaukseen kilpailunrajoituksen aiheuttamasta vahingosta. Vahingonkorvausasioita käsitellään yleisissä tuomioistuimissa.

Kilpailuoikeuden rikkomisesta aiheutuneiden vahinkojen korvaamisessa sovelletaan lakia kilpailuoikeudellisista vahingonkorvauksista (1077/2016), joka perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin (2014/104/EU) kilpailuoikeudellisesta vahingonkorvauksesta.

Lisätietoa Kilpailu- ja kuluttajaviraston käsittelemistä kilpailuasioista

Lisätietoja: Virve Haapajärvi ja Iiro Ihanamäki

Muualla verkossa