Seuraamukset

Määräävä markkina-asema päivittäistavarakaupassa

Kilpailulain mukaan päivittäistavarakaupan toimija on määräävässä markkina-asemassa päivittäistavarakaupan markkinoilla, jos sen markkinaosuus päivittäistavarakaupan vähittäismyynnissä Suomessa ylittää 30%. Päivittäistavarakaupan markkinoilla tarkoitetaan sekä vähittäis- että hankintamarkkinoita. Markkinaosuusrajan ylittävien yritysten on noudatettava kilpailulain määräävän markkina-aseman väärinkäytön kieltoa toiminnassaan. Säännös ei vaikuta määräävän markkina-aseman väärinkäytön tunnusmerkistöön.

Seuraamukset

Kilpailu- ja kuluttajavirasto voi määrätä kilpailua rajoittavan yrityksen lopettamaan menettelynsä tai tehdä sitoumuspäätöksen, jossa kilpailunrajoitukseen osallistuneen yrityksen esittämät sitoumukset määrätään yritystä velvoittaviksi, jos sitoumuksella voidaan poistaa toiminnan kilpailua rajoittava luonne. Markkinaoikeus voi määrätä kilpailunrajoitukseen syyllistyneelle yritykselle seuraamusmaksun Kilpailu- ja kuluttajaviraston esityksestä.

Vahingonkorvaus

Kilpailulain vahingonkorvauspykälän perusteella myös muilla kuin elinkeinonharjoittajilla on oikeus korvaukseen kilpailunrajoituksen aiheuttamasta vahingosta. Vahingonkorvausasioita käsitellään yleisissä tuomioistuimissa.

Jatkossa kilpailuoikeuden rikkomisesta aiheutuneiden vahinkojen korvaamiseen tullaan soveltamaan uusia sääntöjä kun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (2014/104/EU) kilpailuoikeudellisesta vahingonkorvauksesta pannaan kansallisesti täytäntöön.

Lisätietoa Kilpailu- ja kuluttajaviraston käsittelemistä kilpailuasioista

Lisätietoja: Virve Haapajärvi ja Iiro Ihanamäki

Muualla verkossa