Työkyvyn ylläpitäminen ja osatyökykyiset 

 

Huom! Tämän sivun sisältöä ei päivitetä enää.​​​​​​

Samalla, kun vahvistetaan työllisyyttä, on tärkeää kehittää työelämää ja huolehtia ihmisten työkyvystä.  

Haluamme, että kaikki pysyvät mukana. Sosiaalisesti kestävä hyvinvointivaltio ottaa huomioon myös vammaisten osallisuuden sekä mahdollisuudet itsenäiseen elämään, kouluttautumiseen ja työllistymiseen.  

Osatyökykyisillä on paljon työkykyä jäljellä. Tämä käyttämätön työvoimapotentiaali tarjoaa ratkaisuja myös kohtaanto-ongelmaan. 

Marinin hallituksen työllisyystavoitteen saavuttaminen edellyttää, että myös osatyökykyisillä on nykyistä paremmat mahdollisuudet tehdä työtä ja rakentaa yhteiskuntaa kykyjensä mukaan. 

Uudistukset lisäävät yhdenvertaisuutta ja oikeudenmukaisuutta työmarkkinoilla ja yhteiskunnassa laajemmin.

Tokmannin henkilöstöjohtaja ja Työkanava Oyn hallituksen jäsen Sirpa Huuskonen kertoo osatyökykyisten työllistämisestä ja Työkanavan tavoitteista.

 

Marinin hallituksen työllisyystoimet

Työllisyystoimi Vaikutus työllisyyteen Taloudelliset ja sosiaaliset vaikutukset
Työkanava Oy 1 000 Valtion erityistehtäväyhtiö Työkanava Oy työllistää vaikeimmassa asemassa olevia osatyökykyisiä. Työllistäminen edistää heidän mahdollisuuttaan hankkia työllä toimeentulonsa ja kokea yhteisöllisyyttä.
Hankinnoilla työllistämisen vauhditusohjelma 2 000

Hankinnoilla työllistämisen vauhditusohjelma helpottaa heikommassa työmarkkina-asemassa olevia saamaan työtä. Tavoitteena on, että julkisissa hankinnoissa käytettäisiin yhä enemmän työllisyyteen ja työllistymiseen liittyviä hankintaehtoja. 

Pitkäaikaistyöttömien, nuorten, vajaakuntoisten tai muutoin vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien työllistäminen edistää heidän mahdollisuuttaan hankkia toimeentulonsa työllä ja kokea yhteisöllisyyttä.

Yhteiskunnallisten yritysten toimintaedellytysten vahvistaminen (ei arvioitu)

Yhteiskunnallinen yritystoiminta on yksi hallituksen keinoista rakentaa luottamukseen ja tasa-arvoisuuteen perustuvia työmarkkinoita ja nostaa työllisyysastetta. 

Lokakuussa 2021 perustetun Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskus YYO:n tavoitteena on saada Suomeen lisää yhteiskunnallisia yrityksiä, vahvistaa yhteiskunnallisen yritystoiminnan toimintaedellytyksiä ja edistää samalla osatyökykyisten työllisyyttä.

Työkykyohjelman laajentaminen  (STM) ja palkkatuen uudistus (TEM) 5 500–6 500

Työkykyohjelman hankkeet tuovat työkyvyn 
tuen palvelut osaksi hyvinvointialueiden toimintaa ja lisäävät tuetun työllistymisen menetelmien käyttöä kaikkein vaikeimmin työllistyvien henkilöiden avuksi. 

Palkkatukiuudistuksen tavoitteena on lisätä palkkatuen käyttöä erityisesti yrityksissä. Tämä edistää vaikeasti työllistyvien ryhmien työllisyyttä ja osallistumista yhteiskuntaan. 

Yrityksissä palkkatuki nostaa ansioita ja lisää työkuukausia. 

TE-palvelupilotit ja työkykykoordinaattoreiden lisääminen (ei arvioitu)

Kun osatyökykyisille tarjotaan juuri heille kohdennettuja TE-palveluja ja palvelukokonaisuuksia, he työllistyvät helpommin. 

Työkykykoordinaattorien tavoitteena on parantaa osatyökykyisten palveluja niin, että työvoiman kysyntä kohdistuisi yhä enemmän osatyökykyisiin työnhakijoihin. Työssään he kehittävät erityisesti työnantaja- ja yritysyhteistyötä. 

Molemmat keinoista edistävät osatyökykyisten työllistymistä ja osallisuutta. 

Työkyvyttömyyseläkkeiden ja sairauspoissaolojen ennaltaehkäisy (STM) 2 500 Toimenpiteet ylläpitävät työkykyä sekä vähentävät sairauspoissaoloja ja työkyvyttömyyseläkkeitä.

Työllisyystoimien vaikutukset on arvioitu siinä ministeriössä, joka vastaa kunkin työllisyystoimen valmistelusta.

Työllisyysvaikutusten arvioinnin perusperiaatteet 

Lisää: 

Työkykyohjelma (TEM)