Suomessa on elinkeinovapaus

Perustuslain mukaan jokaisella on oikeus hankkia toimeentulonsa valitsemallaan työllä, ammatilla tai elinkeinolla. Perustuslaissa turvattua elinkeinovapautta säännellään tarkemmin elinkeinotoimintalaissa.

Elinkeinotoimintalain mukaan elinkeinoa saa harjoittaa

  • luonnollinen henkilö, jolla on asuinpaikka Euroopan talousalueella
  • suomalainen yhteisö ja säätiö
  • ulkomainen yhteisö ja säätiö, joka on perustettu jonkin Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion lainsäädännön mukaan ja jolla on sääntömääräinen kotipaikka, keskushallinto tai päätoimipaikka jossakin Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa.

Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) myöntämällä luvalla elinkeinoa saa harjoittaa luonnollinen henkilö, jonka asuinpaikka on Euroopan talousalueen ulkopuolella samoin kuin ulkomainen yhteisö ja säätiö, jolla on kotipaikka Euroopan talousalueen ulkopuolella ja joka perustaa sivuliikkeen Suomeen. Lupa myönnetään, jos elinkeinoharjoittaja on annetun selvityksen perusteella tavoitettavissa elinkeinotoiminnan harjoittamiseen liittyvien velvollisuuksien täyttämiseksi.

PRH:n lupa elinkeinon harjoittamiseen on oltava myös avoimen yhtiön yhtiömiehellä ja kommandiittiyhtiön vastuunalaisella yhtiömiehellä, jonka asuin- tai kotipaikka on Euroopan talousalueen ulkopuolella, jollei vähintään yhdellä avoimen yhtiön yhtiömiehellä tai kommandiittiyhtiön vastuunalaisella yhtiömiehellä ole asuin- tai kotipaikkaa Euroopan talousalueella.

Luvanvaraiset elinkeinot

Suomessa on myös elinkeinoja, joiden harjoittamista on rajoitettu säätämällä ne luvanvaraisiksi. Tällaisia ovat esimerkiksi alkoholijuomien anniskelutoiminta ja vartioimisliiketoiminta.

Lisäksi on elinkeinoja, joiden aloittamisen edellytykseksi on säädetty velvollisuus rekisteröityä viranomaisen pitämään rekisteriin. Rekisteri-ilmoituksen tekijän tulee tällöin täyttää laissa rekisteröinnille säädetyt edellytykset. Rekisteröitymisvelvollisuus koskee esimerkiksi valmismatkaliikkeen harjoittamista, perintätoiminnan harjoittamista, kiinteistönvälitystä ja vuokrahuoneiston välitystä.

Joidenkin elinkeinojen kohdalla edellytetään viranomaisille tehtävää ilmoitusta elinkeinotoiminnan aloittamisesta. Laissa voidaan ilmoituksenvaraiselle elinkeinotoiminnalle asettaa myös rajoituksia ja velvoitteita.

Toiminta voidaan yleensä aloittaa jo ennen kuin viranomainen on käsitellyt elinkeinonharjoittajaa koskevan ilmoituksen, mutta joidenkin elinkeinojen osalta laissa voi olla poikkeuksia.

Lisätietoja: Sami Teräväinen