Julkisten hankintojen lainsäädäntö

Suomalaisten hankintayksiköiden on noudatettava hankinnoissaan kansallisen lainsäädännön ja EU:n direktiivien lisäksi Maailman kauppajärjestön (WTO) julkisia hankintoja koskevaa ns. GPA-sopimusta.

Kansallinen lainsäädäntö

Hankintalait

Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016)

Laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1398/2016)

Valtioneuvoston selonteko hankintalakiuudistuksesta

Julkisiin hankintoihin liittyvää kansallista lainsäädäntöä

Valtion hankintojen keskittäminen

Valtionhallinnon hankintatoimen ohjaus ja kehittäminen kuuluu valtionvarainministeriölle. Valtiontalousarviosta annetun lain mukaan valtionvarainministeriö päättää hankinnoista, jotka valtionhallinnossa kilpailutetaan keskitetysti. Keskitetysti tehtävistä hankinnoista säädetään tarkemmin valtionhallinnon yhteishankinnoista annetusta valtionvarainministeriön päätöksessä. Valtionhallinnon keskitetyt hankinnat tekee valtion yhteishankintayksikkö Hansel Oy.

Kielilainsäädäntö

Kielilain soveltaminen julkisissa hankinnoissa

Oikeusministeriö on antanut lausunnon kielilain (423/2003) sekä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) soveltamisesta julkisissa hankinnoissa.

Oikeusministeriön lausunto kielilain soveltamisesta