Loviisan ydinvoimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointiselostus

Työ- ja elinkeinoministeriö on antanut 14.1.2022 perustellun päätelmän Fortum Power and Heat Oy:n Loviisan ydinvoimalaitoksen YVA-selostuksesta. Perustelussa päätelmässä yhteysviranomainen kertoo näkemyksensä hankkeen merkittävistä ympäristövaikutuksista. Päätelmä perustuu arviointiselostukseen, siitä annettuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin sekä yhteysviranomaisen omaan tarkasteluun.

Menettelyssä arvioitiin ydinvoimalaitoksen käytön jatkamista enintään noin 20 vuodella tai vaihtoehtoisesti käytöstä poistamista voimassa olevien käyttölupajaksojen päätyttyä. Vaihtoehdoilla on vaikutusta matala- ja keskiaktiivisen ydinjätteen loppusijoituslaitoksen käyttöaikaan. Hankkeeseen sovellettiin myös valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arviointimenettelyä niin sanotun Espoon sopimuksen mukaisesti.

Perustellussa päätelmässä työ- ja elinkeinoministeriö totesi arviointiselostuksen täyttävän YVA-lainsäädännön vaatimukset. Tarkastelluilla vaihtoehdoilla ei todettu olevan sellaisia merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia, joita ei voitaisi hyväksyä, estää tai lieventää hyväksyttävälle tasolle.

Käytön jatkamisen ympäristövaikutukset ovat kokonaisuutena suuremmat kuin pelkän käytöstäpoiston ympäristövaikutukset, sillä myös käytön jatkamisen tapauksessa voimalaitos on lopulta poistettava käytöstä. Ydinvoimalaitoksen merkittävin normaalikäytön aikainen vaikutus on jäähdytysveden purkamisen kuljettama lämpökuorma lähimerialueelle. Hankevaihtoehtojen ympäristövaikutuksia arvioitaessa täytyy kuitenkin huomioida hankkeen energiataloudellinen merkitys, joka on valtakunnallisesti erittäin suuri.

Fortum toimitti YVA-selostuksen työ- ja elinkeinoministeriölle syyskuussa 2021. YVA-selostuksen toimittaminen oli jatkoa menettelylle, joka alkoi vuoden 2020 elokuussa, kun yhtiö toimitti ministeriölle ympäristövaikutusten arviointiohjelman. Työ- ja elinkeinoministeriö järjesti molemmissa vaiheissa julkisen kuulemisen, joiden yhteydessä esitetyt lausunnot ja mielipiteet löytyvät ministeriön verkkosivuilta.

Lisätietoja: Jaakko Louvanto ja Linda Kumpula