Matkailu lukuina

Matkailun merkitys Suomen kansantaloudelle on vuoden 2017 matkailutilinpidon* ennakkotietojen valossa kasvanut viime vuosina. Matkailun kokonaiskysyntä on noin 15 miljardia euroa. Vuonna 2017 kansainvälisten matkailijoiden Suomeen jättämät tulot olivat noin 4,6 miljardia euroa. 

Matkailutoimialalla työskenteli noin 140 200 henkilöä vuonna 2017. Alalla on myös erittäin merkittäviä kerrannaisvaikutuksia muille toimialoille kuten rakennus-, kuljetus- ja kaupan alaan. Lisäksi vuokratyövoiman käyttö on yleistä. Esimerkiksi hotelli- ja ravintola-alalla tehtiin vuokratyötä arviolta 11 miljoonaa työtuntia vuonna 2015 mikä vastaa noin 6 000 täysiaikaiseksi muutettua työpaikkaa.

Matkailun merkitys Suomen kansantaloudelle on matkailutilinpidon lukujen valossa kasvanut  2,6 prosenttiin.

  • Euromääräisesti matkailun aikaansaama kokonaiskysyntä oli noin 15 miljardia euroa vuonna 2017. Ulkomainen matkailukysyntä eli matkailuvienti kasvoi 27 prosenttia nousten miljardilla 4,6 miljardiin euroon.
  • Vuonna 2017 matkailutoimialoilla työskenteli noin 140 200 henkilöä eli 5,5 prosenttia kaikista Suomen työllisistä.
  • Matkailun tuottama arvonlisäys kasvoi 8 prosenttia nousten 5 miljardiin euroon. 
  • Vuonna 2017 Suomessa kirjattiin reilut 15,2 miljoonaa kotimaista ja 6,7 miljoonaa ulkomaista yöpymistä Venäjän ollessa edelleen tärkein markkina. Tärkeimmistä Suomeen suuntautuvista matkailijamaista suurin kasvuprosentti tuli Kiinasta (+35,3%).
  • Vuonna 2018 ulkomaiset yöpymiset nousivat uuteen ennätykseen, 6,8 miljoonaan.

Luvut perustuvat Suomen matkailutilinpidon vuoden 2017 ennakkolukuihin

Kun tarkastellaan matkailutyöllisten jakautumista toimialoittain Suomessa vuonna 2015, työllistää ravitsemispalvelut 48 prosenttia, henkilöliikenne 26 prosenttia, majoituspalvelut 11 prosenttia, urheilu- ja virkistyspalvelut 8 prosenttia, kulttuuripalvelut 5 prosenttia ja matkatoimistot ynnä muut 2 prosenttia.

TEM Toimialapalvelu julkaisee vuosittain toimialaraportin matkailun liiketoiminnan tilasta ja tulevaisuuden näkymistä.

Alueellinen matkailutilinpito 2015 - matkailun alueelliset talous- ja työllisyysvaikutukset Raportti ja taulukot

  • Matkailun osuus bkt:sta oli koko maan keskiarvoa (2,5 %) suurempi Ahvenanmaalla (14,9 %), Lapissa (5,9 %), Kainuussa (4,2 %), Etelä-Savossa (3,6 %), Uudellamaalla (2,8 %), Etelä-Karjalassa (2,7 %) ja Pohjois-Karjalassa (2,6 %).
  • Matkailukysynnästä puolet kohdistui Uudellemaalle. Alueellisesti matkailukysyntä painottui Uudenmaan lisäksi erityisesti Lappiin, Pirkanmaalle, Varsinais-Suomeen ja Pohjois-Pohjanmaalle.
  • Kotimaan matkailu tuotti yli 70 prosenttia matkailukysynnästä. Ulkomaisen kysynnän osuus oli yli neljänneksen vain Etelä-Karjalassa, Lapissa, Ahvenanmaalla, Uudellamaalla ja Kymenlaaksossa.
  • Matkailutoimialoilla työskenteli 5,5 prosenttia Suomen työvoimasta. Keskiarvoa korkeampi matkailutoimialojen työllisten osuus oli Ahvenanmaan (14,2 %) ja Lapin (7,8 %) lisäksi Uudellamaalla (6,2 %), Etelä-Karjalassa (5,7 %) ja Pirkanmaalla (5,6 %).

 

 

*Matkailutilinpito, tai matkailun satelliittitilinpito (TSA, Tourism Satellite Accounts), on tilastojärjestelmä, jossa matkailun talous- ja työllisyysvaikutuksia kuvataan monipuolisesti ja kattavasti. Se on kehitetty laajassa kansainvälisessä yhteistyössä mm. YK:n, UNWTO:n (World Tourism Organization), OECD:n ja EU:n toimesta.

 

Matkailutilinpidon käsitteet

Matkustustase kuvaa Suomen kansainvälisten matkailutulojen ja -menojen suhdetta. Matkustustase on positiivinen eli ylijäämäinen, jos Suomessa käyneiden ulkomaisten matkailijoiden tuomat tulot ovat suuremmat kuin suomalaisten kulutus ulkomaanmatkoilla. 

Matkailukysyntä kuvaa matkailupalveluiden ja -tuotteiden ostamiseen käytettyä rahamäärää vuoden aikana. Matkailun kokonaiskysyntä sisältää suomalaisten ja ulkomaisten matkailijoiden kulutusmenot Suomessa. Ks. myös matkailutulo, matkailukulutus ja matkailuvienti.

Matkailutulo eli matkailijoiden käyttämä raha, matkailupalveluiden ja -tuotteiden myynnistä saatava euromääräinen tulo/hyöty.

Matkailukulutus kuvaa matkasta aiheutuneita kokonaiskustannuksia, jotka matkailija itse tai joku muu hänen puolestaan maksaa. 

Matkailuvienti eli ulkomainen matkailukysyntä kuvaa kansainvälisten matkailijoiden matkailupalveluiden ja -tuotteiden ostamiseen käyttämä rahamäärä.

Matkailumeno kuvaa kaikkia matkailijoiden itse hankkimia tai muiden korvaamia tuotteita ja palveluita. Kansainvälinen matkailumeno tarkoittaa tarkastelun kohteena olevan maan asukkaiden kulutusta ulkomaanmatkoilla, kun mukaan on laskettu kansainväliset henkilöliikennemenot.

Henkilöliikennetase kuvaa Suomen ja ulkomaiden välisten kansainvälisten henkilökuljetusten tuloja ja menoja. Henkilöliikennetase sisältää matkalippujen lisäksi matkatavarat sekä kaiken kulutuksen kulkuvälineissä.

 

Lisätietoja: Sanna Kyyrä