Uusiutuvan energian tuet

Suomessa uusiutuvan energian pääasiallisena tukiohjelmana on ollut tuotantotukijärjestelmä eli niin sanottu syöttötariffi ja metsähakkeen tuotantotukiohjelma. Tuotantotukijärjestelmä valmisteltiin etenkin Euroopan unionin Suomelle vuodelle 2020 asetettua uusiutuvan energian tavoitetta (38 %) varten. Lisäksi uusiutuvaa sähköntuotanto on tuettu niin sanotulla preemiojärjestelmällä.

Teollisen mittakaavan uusiutuvan energian hankkeita tuetaan myös energiatuella (investointituki). Lisäksi maatalouden investointituella ja maaseudun yritysrahoituksella voidaan tukea mm. uusiutuvaa energiaa tuottavien laitosten investointeja. Ympäristöministeriön hallinnonalalla kotitalouksille suunnattuja avustuksista on muun muassa uusiutuvan energian lämmitysratkaisuille sekä energiaremonteille.

Uusiutuvan energian tuotantotukijärjestelmät

Uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetussa laissa (1396/2010) säädetään syöttötariffijärjestelmästä sekä tarjouskilpailuun perustuvasta preemiojärjestelmästä, joiden tarkoituksena on edistää sähkön tuottamista uusiutuvilla energialähteillä ja näiden energialähteiden kilpailukykyä sekä monipuolistaa sähkön tuotantoa ja parantaa omavaraisuutta sähkön tuotannossa.

Syöttötariffijärjestelmä

Syöttötariffijärjestelmällä tuetaan tuulivoimaan, biokaasuun, puupolttoaineeseen ja metsähakkeeseen perustuvaa sähkön tuotantoa.

Syöttötariffijärjestelmä on sulkeutunut uusien tuulivoimaloiden osalta 1.11.2017 ja biokaasu- ja puupolttoainevoimaloiden osalta 1.1.2019 sekä metsähakevoimaloiden osalta 15.3.2021.

Syöttötariffijärjestelmässä sähkön tuottajalle, jonka voimalaitos on hyväksytty järjestelmään, maksetaan syöttötariffia enintään kahdentoista vuoden ajan. Tuulella, biokaasulla ja puupolttoaineella tuotetun sähkön syöttötariffi on tavoitehinnan (83,50 euroa/MWh) ja kolmen kuukauden sähkön markkinahinnan erotus, sekä mahdollinen lämpöpreemio biokaasu- ja puupolttoainevoimalaitoksille. Metsähakkeella tuotetulle sähkölle maksetaan muuttuvaa tuotantotukea, jonka määrä on riippuvainen päästöoikeuden markkinahinnan keskiarvosta ja turpeen verosta.

Preemiojärjestelmä

Energiavirasto järjesti teknologianeutraalin tarjouskilpailun vuoden 2018 lopussa ja ratkaisu annettiin maaliskuussa 2019. Seitsemän tuulivoimahanketta, joiden vuosituotanto on yhteensä 1,36 TWh, hyväksyttiin järjestelmään. Järjestelmään hyväksyttyjen hankkeiden tuli asettaa rakentamisvakuus ja voimalaitokset on rakennettava määräajassa.

Preemiojärjestelmään hyväksytyille hankkeille maksetaan preemion mukaista tukea kahdentoista vuoden ajan. Preemion mukainen tuki lasketaan tariffijakson aikana tuotetun sähkön määrän, hyväksymispäätöksen mukaisen preemion ja sähkön viitehinnan 30 euroa megawattitunnilta mukaan. Mikäli järjestelmään hyväksytyn voimalaitoksen sähkön tuotanto alittaa tarjotun vuosituotannon määrän tukijaksolla, on sähkön tuottaja velvollinen alituotantokorvauksen maksamiseen.

Energiavirasto hoitaa sekä syöttötariffijärjestelmään että preemiojärjestelmään liittyvät viranomaistehtävät.

Energiatuki

Energiatukea myönnetään uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden investointi- ja selvityshankkeisiin. Tuki on kohdistettu etenkin päästökaupan ulkopuolisiin sektoreihin, kuten liikenteen uusiutuvan energian hankkeisiin, pientuotantoon sekä energiatehokkuushankkeisiin. Uuden energiateknologian ja suurten demonstraatiohankkeiden investointitukea voidaan myöntää tulevaisuuden energiaratkaisuihin tähtääville yli 5 miljoonan euron hankkeille.

Lisätietoja: tem.fi/energia-ja-investointituet

Muut uusiutuvan energian tuet

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan investointituet: https://mmm.fi/ruoka-ja-maatalous/tuet-ja-avustukset

Ympäristöministeriön hallinnonalan tuet: ym.fi/avustukset-ja-tuet

Pitkän aikavälin suunnitelma uusiutuvan energian tukien kohdentamisesta

Suomessa ei ole suunnitteilla uusia uusiutuvan energian tuotantoon liittyvä tuotantotukijärjestelmiä tai uusia preemiojärjestelmän mukaisia tarjouskilpailukierroksia.

Energiatukea (momentti 32.20.41) on pyritty varaamaan noin 35-40 miljoonaa euroa vuosittain. Lisäksi vuosille 2019-2022 on varattu erillinen suurten demonstraatiohankkeiden tuki, jonka kokonaisvaltuus on 200 miljoonaa euroa. Energiatuen valtuusmäärä vahvistetaan vuosittain talousarvioprosessissa ja eduskunnan toimesta. Julkisia tietoja energiatuen valtuudesta ja määrärahoista voi tarkastella erilliseltä talousarvioesitysten sisältöä kuvaavilta sivuilta (budjetti.vm.fi/). Energiatuki pyritään kohdistamaan ensi sijassa uuteen energiateknologiaan ja siten kyseisen tukiohjelman osalta ei ole tarkoituksenmukaista ennakoida teknologioittain tuen määrää tai ennakoitua kapasiteettia vastaavasti kuin tuotantotukijärjestelmissä.

Lisätietoja: Pekka Grönlund