Matkailun toimijat

Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa matkailupolitiikan painotuksista ja kehittää matkailualaa yhdessä muiden ministeriöiden ja alan toimijoiden kanssa. Ministeriö vastaa myös matkailun tukitoimien koordinoimisesta, matkailua koskevan lainsäädännön valmistelusta ja valtioiden välisistä matkailusuhteista.

TEM osallistuu kansainvälisten matkailuasioiden käsittelyyn EU:ssa sekä muissa kansainvälisissä yhteistyöelimissä: OECD, EU:n Itämeren matkailuyhteistyö, Barentsin euroarktisen alueen matkailuyhteistyö, Arktinen neuvosto ja arktisen alueen yhteistyö, Pohjoismainen yhteistyö. Matkailun kehittäminen liittyy läheisesti ministeriön vastuualueeseen kuuluvaan aluepolitiikkaan, erityisesti Itä- ja Pohjois-Suomen alueilla.

Ministeriö tekee matkailun kehittämiseksi tiivistä yhteistyötä muiden hallinnonalojen toimijoiden kanssa. Valtionhallinnon poikkihallinnollisen matkailutyöryhmän (MiniMatka) tavoitteena on entistä tehokkaammin vaihtaa matkailuun liittyvää tietoa ja valmistella yhdessä asiakokonaisuuksia. Työryhmä kokoontuu useita kertoja vuodessa ja toimii myös yhtenä matkailun tiekartan toimeenpanijana. MiniMatka-työryhmän 20-vuotista historiaa ja matkailupolitiikan kehittymistä Suomessa on tarkasteltu myös alkuvuodesta 2020 julkaistussa raportissa Matkailupolitiikan kehittyminen Suomessa hallinnon näkökulmasta.

Vuonna 2016 perustettiin matkailuyrittäjistä ja muista matkailun keskeisten sidosryhmien edustajista koostuva 35-jäseninen Matkailun yhteistyöryhmä tukemaan ministeriössä tehtävää matkailun kehittämistyötä. Yhteistyöryhmän toimikausi päättyi vuonna 2018.

Lisätietoja: Matkailun yhteistyöryhmä 

Visit Finland

Visit Finland on valtakunnallinen matkailun asiantuntija ja vastaa Suomen matkailun kansainvälisestä edistämisestä. Sen päätehtävänä on edistää Suomen matkailua markkinointiviestinnän keinoin ja markkinoida Suomen matkailullista maakuvaa erityisesti ulkomailla. Visit Finland ja matkailuelinkeino toteuttavat yhdessä mm. tuotekampanjoita sekä ulkomaisten matkanjärjestäjien ja median tutustumismatkoja, jotka tukevat Suomen maakuvan markkinointia. Se hankkii markkinatietoa elinkeinon käyttöön ja edistää tuotteiden kehittämistä.  Visit Finland on Business Finlandin yksikkö, jonka toiminta rahoitetaan valtion budjetista avustuksena.

Lisätietoja: Sanna Kyyrä