Matkailun toimijat

Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa matkailupolitiikan painotuksista ja kehittää matkailualaa yhdessä muiden ministeriöiden ja alan toimijoiden kanssa. Ministeriö vastaa myös matkailun tukitoimien koordinoimisesta sekä osallistuu matkailua koskevan lainsäädännön valmisteluun ja valtioiden välisten matkailusuhteiden hoitamiseen.

Kansainvälinen matkailuyhteistyö

TEM osallistuu kansainvälisten matkailuasioiden käsittelyyn EU:ssa sekä muissa kansainvälisissä yhteistyöelimissä:

Matkailun kehittäminen liittyy läheisesti ministeriön vastuualueeseen kuuluvaan aluepolitiikkaan, erityisesti Itä- ja Pohjois-Suomen alueilla.

Visit Finland

Visit Finland on valtakunnallinen matkailun asiantuntija ja vastaa Suomen matkailun kansainvälisestä edistämisestä. Sen päätehtävänä on Suomen matkailullisen imagon kehittäminen maailmalla. Visit Finland auttaa Suomen matkailualueita ja siellä toimivia yrityksiä verkostoitumaan sekä kehittämään, myymään ja markkinoimaan kilpailukykyisiä ja laadukkaita matkailutuotteita. Visit Finland kerää ja analysoi markkinatietoa, joka luo perustan markkinointitoimenpiteiden ja matkailupalveluiden suunnittelulle. Omiin tehtäviinsä liittyen Visit Finland myös valmistelee, koordinoi ja toteuttaa Suomen matkailustrategian toimenpiteitä. Visit Finland on Business Finlandin yksikkö, jonka toiminta rahoitetaan valtion budjetista avustuksena. 

MiniMatka

Ministeriö tekee matkailun kehittämiseksi tiivistä yhteistyötä muiden hallinnonalojen toimijoiden kanssa. Valtionhallinnon poikkihallinnollisen matkailutyöryhmän (MiniMatka) tavoitteena on entistä tehokkaammin vaihtaa matkailuun liittyvää tietoa ja valmistella yhdessä asiakokonaisuuksia. Työryhmä kokoontuu useita kertoja vuodessa ja toimii myös yhtenä matkailun tiekartan toimeenpanijana. MiniMatka-työryhmän 20-vuotista historiaa ja matkailupolitiikan kehittymistä Suomessa on tarkasteltu myös alkuvuodesta 2020 julkaistussa raportissa Matkailupolitiikan kehittyminen Suomessa hallinnon näkökulmasta.

Vuonna 2016 perustettiin matkailuyrittäjistä ja muista matkailun keskeisten sidosryhmien edustajista koostuva 35-jäseninen Matkailun yhteistyöryhmä tukemaan ministeriössä tehtävää matkailun kehittämistyötä. Yhteistyöryhmän toimikausi päättyi vuonna 2018.

Lisätietoja: Sanna Kyyrä