Skenaarioiden valmistelu

Suomen on raportoitava EU:lle ja YK:n ilmastosopimukselle kahden vuoden välein tietoa kasvihuonekaasupäästöjä vähentävistä politiikkatoimistaan sekä skenaarioita päästöjen ja energiataseen tulevasta kehityksestä. Raportoidut skenaariot pohjautuvat energia- ja ilmastostrategian valmistelun taustaksi laadittuihin skenaarioihin. EU:lle ja YK:lle raportoidaan kaksi skenaariota, joista With Existing Measures -skenaario sisältää jo toteutetut politiikkatoimet ja With Additional Measures -skenaario näiden lisäksi suunnitteilla olevat politiikkatoimet.

 

Vuonna 2015 Suomi toimitti EU:lle ensimmäistä kertaa kuvauksen kansallisesta järjestelmästä raportointityön toteuttamiseksi. Kuvauksessa selostetaan yksityiskohtaisesti raportoinnin työnjako, skenaarioiden valmistelu, päästövähennystoimien vaikutusarviointi sekä toimintatavat yhtenäisyyden, kattavuuden ja laadun varmistamiseksi. Kuvaus päivitettiin vuoden 2017 ja 2019 raportoinnin yhteydessä.

 

Kansallisen järjestelmän kuvaus osoittaa erityisesti, että EU:lle raportoitavat skenaariot laaditaan laajana yhteistyönä ministeriöiden ja asiantuntijalaitosten kesken. Lisäksi kuvaus näyttää, että skenaariot valmistellaan yksityiskohtaisesti tilastoihin ja asiantuntijamalleihin perustuen. Samat periaatteet pätevät valmisteltaessa kansallisten energia- ja ilmastostrategioiden skenaarioita.