Elinikäisen ohjauksen valtakunnalliset kehittämishankkeet (RRF 2022–2024)

Kestävän kasvun vauhdittamiseksi työllisyysasteen ja osaamistason on noustava. Tätä varten työ- ja elinkeinoministeriössä on käynnistetty useita kehittämishankkeita.

Elinikäisen ohjauksen tiedolla johtamisen, laadun ja koordinoinnin kehittämisen hankkeessa koordinoidaan valtakunnallisesti eri sektoreilla tapahtuvien tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden kehittämistä. Hankkeessa toteutetaan kansallinen ohjauksen tilan arviointi ja luodaan malli ja kehikko elinikäisen ohjauksen laadunvarmistukseen määrittelemällä poikkisektoriset laadun seurantakriteerit ja mittarit. Hanke myös kerää ja analysoi tietoa ohjauspalveluista, projekteista, käytännöistä ja työvälineistä sekä tarjoaa koottua tietoa ja työvälineitä kaikkien ohjaustoimijoiden käyttöön toiminnan tueksi ja valtakunnallisten elinikäisen ohjauksen strategisten tavoitteiden toteutumiseksi. Lisäksi hankkeessa pohditaan, millaisilla kansallisilla laatukriteereillä tai suosituksilla ohjauksen laatua voitaisiin vahvistaa.

TEM on sijoittanut osan elinikäisen ohjauksen hanketoiminnasta KEHA-keskukseen, joka on ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintopalveluja tuottava valtakunnallinen virasto. Urasuunnittelutaitojen edistämishankkeessa laaditaan kansallinen urasuunnittelutaitojen viitekehys. Ohjausosaamisen kehittämiskokonaisuudessa arvioidaan ohjaajakoulutusten kokonaisrakennetta, laaditaan ohjausosaamisen ydin- ja erikoisosaamisen kuvaukset ja järjestetään ohjaajille täydennyskoulutusta.

Hankkeet saavat rahoituksensa EU:n elpymis- ja palautumistukivälineestä (RRF), johon on laadittu Suomen kestävän kasvun ohjelma.

Lisätiedot:
erityisasiantuntija Teea Oja

Euroopan unionin rahoittama – NextGenerationEU