Säädösvalmistelu

Erilaisten säädösten valmistelu on yksi työ- ja elinkeinoministeriön keskeisimmistä tehtävistä.

Työ- ja elinkeinoministeriön valmisteluvastuulle kuuluvat mm. työllisyysasiat, työttömyys ja julkinen työvoimapalvelu; työympäristökysymykset, työehtosopimukset ja työriitojen sovittelu; alueiden kehittäminen elinkeinopolitiikka; energiapolitiikka sekä ilmastopolitiikan kansallisen valmistelun ja toimeenpanon yhteensovittaminen; innovaatio- ja teknologiapolitiikka, yritysten kansainvälistyminen ja tekninen turvallisuus; markkinoiden toimivuus, kilpailun edistäminen ja kuluttajapolitiikka sekä siviilipalvelus.

Periaatteellisesti merkittäviä ja laajoja säädöshankkeita valmistellaan komiteoissa tai toimikunnissa, joissa on mukana eri hallinnonalojen ja etutahojen edustajia. Eri intressitahoilta pyydetään myös lausuntoja säädöshankkeen aikana. Tämä kuuleminen voi tapahtua myös erityisissä kuulemistilaisuuksissa.

Ministeriössä valmistellut hallituksen esitykset käsitellään valtioneuvoston yleisistunnossa ennen niiden etenemistä eduskunnan käsittelyyn.

Eduskunnan hyväksymän lainsäädännön ohella työ- ja elinkeinoministeriössä valmistellaan myös ministeriön toimialaan liittyvää alemmantasoista sääntelyä eli valtioneuvoston ja ministeriön asetuksia.

Merkittävä osa ministeriön säädösvalmistelusta liittyy EU-tason  päätösten kansalliseen voimaansaattamiseen.

Katso myös

Säädöskopiopyynnöt: Kopioita säädöksistä voi pyytää Eduskunnan kirjastosta, puh. (09) 432 3432

Lisätietoja: Sami Kivivasara
 

Säädösvalmisteluprosessi

 

Muualla verkossa