Selvitykset, lämpömarkkinat 

Euroopan komission heinäkuussa 2021 julkaiseman 55-valmiuspaketin mukaan jäsenvaltioiden tulisi toimeenpanna velvoite kaukolämmitys- ja jäähdytysverkkojen avaamisesta kolmansille osapuolille tietyin poikkeuksin. Lisäksi kaukolämpö ja –jäähdytysyhtiöiden yhteistyötä sekä potentiaalisten hukkalämmön tuottajien, että kantaverkkoyhtiön ja jakeluverkonhaltioiden kanssa tulisi vahvistaa.

Näiden seikkojen vuoksi työ- ja elinkeinoministeriössä tarkastellaan vaihtoehtoja ja toimintatapoja, jotta kaukolämpömarkkinassa pystyttäisiin joustavammin huomioimaan polttoon perustumaton uusiutuva lämmöntuotanto ja hukkalämmöt, kysyntäjouston hyödyntäminen sekä eri energiajärjestelmien integraatio. Tarkastelun lähtökohtana on myös tarpeen selvittää, että Suomi täyttää jatkossakin EU-lainsäädännön edellytykset sen, että asiakkaille voidaan tarjota hiilineutraalia kaukolämpöä vuoteen 2030 mennessä.

Työ- ja elinkeinoministeriö selvitti kustannustehokkaita vaihtoehtoja ja toimintatapoja kaukolämmön toimintaedellytysten parantamiseksi sekä uusiutuvan ja muun päästöttömän energian ja hukkalämpöjen lisäämiseksi kaukolämpöverkkoon. 

Energiatehokkuusdirektiivissä (EED) (EU) 2023/1791 todetaan tehokkaan sähkön ja lämmön yhteistuotannon sekä tehokkaan kaukolämmityksen ja -jäähdytyksen tarjoavan merkittäviä mahdollisuuksia säästää primäärienergiaa unionissa. Osana direktiivin toimeenpanoa toteutetaan kansallisesti kattava arviointi mahdollisuuksista tehokkaaseen yhteistuotantoon ja tehokkaaseen kaukolämmitykseen ja –jäähdytykseen. Selvitystyö valmistuu kesällä 2024.

Lisätiedot: Päivi Laitila ja Pia Kotro