Kansallinen avaruuslainsäädäntö 

Laki avaruustoiminnasta tuli voimaan 23.1.2018. Lakia täydentää työ- ja elinkeinoministeriön asetus avaruustoiminnasta.

Lain tavoitteena on luoda Suomessa harjoitettavalle avaruustoiminnalle selkeät puitteet, sujuva lupa-prosessi sekä yhdenmukaiset velvoitteet toiminnan harjoittajille. Ennustettavan ja oikeudellisesti selkeän toimintaympäristön avulla edesautetaan alan teollisuuden kilpailukykyä, kasvua ja turvallista toimintaympäristöä sekä edistetään uusien toimijoiden ja investointien saamista Suomeen. Lähtökohtana on positiivinen suhtautuminen avaruustoiminnan harjoittamiseen.  

Lakia sovelletaan Suomen valtion alueella tai Suomeen rekisteröidyssä aluksessa harjoitettavaan avaruustoimintaan. Lisäksi lakia sovelletaan Suomen kansalaisen tai Suomeen rekisteröidyn oikeushenkilön harjoittamaan avaruustoimintaan. Suomesta ei vielä voida lähettää avaruusesineitä. Tyypillisesti suomalainen toimija hankkii avaruusesineen lähettämisen Suomen ulkopuolelta ja operoi sitä itse Suomesta.          

Laissa säädetään avaruustoiminnan harjoittamisen luvanvaraisuudesta ja luvan edellytyksistä. Lupaharkinnassa varmistetaan erityisesti toiminnanharjoittajan tekniset ja taloudelliset edellytykset, toiminnan turvallisuus ja Suomea sitovien kansainvälisten velvoitteiden ja Suomen ulkopoliittisten etujen mukaisuus. Lisäksi laissa säädetään toiminnanharjoittajan velvollisuuksista ja avaruustoimintaa koskevasta valvonnasta. Koska valtiolla on kansainvälinen vahingonkorvausvastuu avaruusesineen aiheuttamasta vahingosta, laissa säädetään valtion takautumisoikeudesta toiminnanharjoittajaa kohtaan ja toiminnanharjoittajan velvollisuudesta ottaa vakuutus avaruusesineen aiheuttamien vahinkojen varalta. Laki sisältää myös säännökset rekisteriviranomaisesta ja rekisteriin kirjattavista tiedoista. Lain rikkomisesta rangaistaan avaruustoimintarikkomuksena. Puolustusvoimien avaruustoimintaan ei sovelleta lupamenettelyä ja valvontaa koskevia säännöksiä.    

Suomi on sitoutunut YK:n avaruussopimuksiin. Sopimusten mukaan Suomi vastaa kansallisesta avaruustoiminnasta ja on velvollinen valvomaan sitä. Lailla on pantu kansallisesti täytäntöön YK:n avaruussopimusten määräysten mukaiset Suomea sitovat kansainväliset velvoitteet.

Lisätietoja:

Heidi Pennanen, Simo Lehtinen