Yhteiskuntavastuun ohjeet ja periaatteet

Yhteiskuntavastuun selkärangan muodostavat seuraavat kansainvälisesti tunnustetut ohjeet ja periaatteet:

OECD:n toimintaohjeet monikansallisille yrityksille (julkaistu 1976, viimeisin päivitys 2023)

 • toimintaohjeet ovat valtioiden monikansallisille yrityksille esittämiä suosituksia. Ohjeilla pyritään varmistamaan, että yritysten toiminta on yhdenmukaista valtioiden harjoittaman politiikan kanssa, vahvistamaan luottamusta eri osapuolten välillä sekä edistämään ulkomaisia sijoituksia ja kestävää kehitystä.
 • ainoat kansainväliset ohjeet, joiden edistämiseen 51 maan hallitukset ovat sitoutuneet ja joiden noudattamisen seuraamiseen on luotu järjestelmä (ns. kansalliset yhteyselimet)
 • yhteyselimet markkinoivat toimintaohjeita ja ottavat pyydettäessä kantaa, siihen onko jokin tietty monikansallinen yritys toiminut toimintaohjeiden mukaisesti. Suomessa
  kansallisena yhteyselimenä toimii työ- ja elinkeinoministeriö yhdessä yhteiskunta- ja yritysvastuun neuvottelukunnan kanssa
 • ohjeen teemat: työ ja työelämän suhteet, ihmisoikeudet, yritystoimintaa koskevien tietojen ilmoittaminen, ympäristö, lahjonnan ja kiristyksen torjunta, kuluttajansuoja, kilpailu, verotus sekä tiede ja teknologia.
 • OECD:n toimintaohjeet monikansallisille yrityksille, suomeksi englanniksi ja ranskaksi
 • Ohjeet julkaistiin ensimmäisen kerran vuonna 1976. Uusin päivitys toimintaohjeista julkaistiin vuonna 2023. Tätä ennen ohjeita päivitettiin viimeksi vuonna 2011. Vuoden 2011 tarkistus toimintaohjeista löytyy suomeksi, ruotsiksienglanniksi ja ranskaksi.
 • Vuonna 2023 keskeisimmät toimintaohjeiden päivitykset koskivat: yritysten huolellisuutta liittyen niiden tuotteiden ja palveluiden käytön vaikutuksiin ja liikesuhteisiin; kansainvälisten tavoitteiden noudattamista koskien ilmastonmuutosta ja luonnon monimuotoisuutta; teknologian kehittämisen, rahoituksen, myynnin, lisensoinnin, kaupan ja käytön huolellisuutta, kuten tietojen keräämistä ja käyttöä; riskihenkilöiden ja –ryhmien suojelua; vastuulliseen liiketoimintaan liittyvien tietojen julkistamista; asianmukaisen huolellisuuden laajentamista koskemaan kaikkia korruption muotoja; lobbaustoimintaa; sekä kansallisten yhteyselinten näkyvyyttä, tehokkuutta ja yhdenvertaisuutta.
 • OECD:n toimintaohjeiden sivustolla (englanniksi) on lisätietoa ohjeista, kansallisista yhteyselimistä eri maissa sekä tietopankki yhteyselimien käsittelemistä tapauksista.
 • OECD:n asianmukaisen huolellisuuden ohjeet vastuulliseen liiketoimintaan auttavat yrityksiä toteuttamaan OECD:n toimintaohjeita käytännössä. Ohjeiden tarjoavat lisäselvennyksiä, vinkkejä ja havainnollistavia esimerkkejä asianmukaisesta huolellisuudesta työntekijöiden, ihmisoikeuksien, ympäristökysymysten, lahjonnan torjunnan, kuluttajakysymysten ja hyvän hallintotavan osalta. Ohjeet suomeksi ja englanniksi.
 • Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisema opas OECD:n toimintaohjeisiin monikansallisille yrityksille (2017)
 • OECD on julkaissut toimialakohtaista asianmukaisen huolellisuuden ohjeistusta, joka auttaa yrityksiä tunnistamaan ja käsittelemään ihmisiin, ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä riskejä, jotka koskevat liiketoimintaa, tuotteita ja palveluita tietyillä aloilla. Näitä ohjeita on institutionaalisille sijoittajille, kaivannaisalalle, vaatetus- ja kenkäteollisuudelle, maataloudelle ja mineraaleille. Lisäksi OECD on julkaissut ohjeen lapsityön pahimpien muotojen kitkemiseksi mineraalien tuotantoketjuissa.
 • OECD:n vuosiraportti kokoaa yhteen OECD:n sihteeristön, OECD-ohjeisiin sitoutuneiden valtioiden ja kansallisten yhteyselinten toimet, joilla ne ovat edistäneet OECD-ohjeiden toimeenpanoa.
 • Toimintaohjeita ollaan päivittämässä ja uusien päivitettyjen ohjeiden julkaisua odotetaan kesäkuussa 2023.

YK:n Global Compact -aloite (julkaistu 2000)

 • Global Compact -aloitteen allekirjoittaneet yritykset sitoutuvat toiminnassaan ja strategioissaan 10 periaatteeseen, jotka koskevat ihmisoikeuksia, työntekijöiden oikeuksia, ympäristön suojelua ja korruption ehkäisyä. Sitoutumiseen sisältyy edistymisestä kertominen (ns. Communication on Progress, COP)
 • Global Compactin Human Rights and Business Dilemmas Forum on koonnut yhteen ihmisoikeuksiin ja yrityksiin liittyviä haasteita teemoittain. Sivustolle on koottu myös tapaustutkimuksia näihin haasteisiin vastaamisesta.

ISO 26000 -yhteiskuntavastuuopas (julkaistu 2010)

 • Kansainvälisen standardisoimisjärjestö ISO:n oppaan teemoja ovat hallintotavat, ihmisoikeudet, työelämän käytännöt, ympäristö, oikeudenmukaisuus, kuluttaja-asiat ja yhteisön toimintaan osallistuminen
 • lisäosana on julkaistu ohje standardin käyttämistä koskevan omaehtoisen vakuutuksen laatimisesta (NPR 9026:fi). Käytännössä lisäosa on työkalu sen viestimiseen, että organisaatio noudattaa toiminnassaan ISO 26 000:n periaatteita ja ohjeita
 • Global Reporting Initiative (GRI) on julkaissut oppaan, joka kertoo miten GRI-raportointiviitekehystä voi käyttää yhdessä ISO26000 -yhteiskuntavastuuoppaan kanssa.

Kansainvälisen työjärjestön ILO:n kolmikantainen periaatejulistus, joka koskee monikansallisia yrityksiä ja sosiaalipolitiikkaa (julkaistu 1977, päivitetty 2017)

 • yleismaailmalliset periaatteet, jotka tarjoavat monikansallisille yrityksille, hallituksille sekä työnantaja- ja työntekijäjärjestöille menettelytapaohjeet työllistämistä, koulutusta, työ- ja elinolosuhteita sekä työelämän suhteita koskevissa kysymyksissä
 • periaatteita vahvistavat tietyt kansainväliset työelämää koskevat yleissopimukset ja suositukset, yhtenä niistä ILO:n julistus työelämän perusperiaatteista ja -oikeuksista
 • tukipalveluna ILO:n helpdesk, josta voi kysyä neuvoa ohjeiden soveltamisesta.

YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevat ohjaavat periaatteet (julkaistu 2011)

Muita hyödyllisiä ohjeita, työkaluja ja linkkejä