Yhteiskuntavastuun ohjeet ja periaatteet

Yhteiskuntavastuun selkärangan muodostavat seuraavat kansainvälisesti tunnustetut ohjeet ja periaatteet:

OECD:n toimintaohjeet monikansallisille yrityksille (julkaistu 1976, viimeisin päivitys 2011)

 • toimintaohjeet ovat valtioiden monikansallisille yrityksille esittämiä suosituksia. Ohjeilla pyritään varmistamaan, että yritysten toiminta on yhdenmukaista valtioiden harjoittaman politiikan kanssa, vahvistamaan luottamusta eri osapuolten välillä sekä edistämään ulkomaisia sijoituksia ja kestävää kehitystä
 • ainoat kansainväliset ohjeet, joiden edistämiseen 48 maan hallitukset ovat sitoutuneet ja joiden noudattamisen seuraamiseen on luotu järjestelmä (ns. kansalliset yhteyselimet)
 • yhteyselimet markkinoivat toimintaohjeita ja ottavat pyydettäessä kantaa, onkin jokin tietty monikansallinen yritys toiminut toimintaohjeiden mukaisesti. Suomessa kansallisena yhteyselimenä toimii työ- ja elinkeinoministeriö yhdessä yhteiskunta- ja yritysvastuun neuvottelukunnan kanssa
 • ohjeen teemat: työ ja työelämän suhteet, ihmisoikeudet, yritystoimintaa koskevien tietojen ilmoittaminen, ympäristö, lahjonnan ja kiristyksen torjunta, kuluttajansuoja, kilpailu, verotus sekä tiede ja teknologia.
 • OECD:n toimintaohjeet monikansallisille yrityksille ruotsiksi, englanniksi ja ranskaksi
 • OECD:n toimintaohjeiden sivustolla (englanniksi) on lisätietoa ohjeista, kansallisista yhteyselimistä eri maissa sekä tietopankki yhteyselimien käsittelemistä tapauksista.
 • Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisema opas OECD:n toimintaohjeisiin monikansallisille yrityksille (2017)

YK:n Global Compact -aloite (julkaistu 2000)

 • Global Compact -aloitteen allekirjoittaneet yritykset sitoutuvat toiminnassaan ja strategioissaan 10 periaatteeseen, jotka koskevat ihmisoikeuksia, työntekijöiden oikeuksia, ympäristön suojelua ja korruption ehkäisyä. Sitoutumiseen sisältyy edistymisestä kertominen (ns. Communication on Progress, COP)
 • Global Compactin Human Rights and Business Dilemmas Forum on koonnut yhteen ihmisoikeuksiin ja yrityksiin liittyviä haasteita teemoittain. Sivustolle on koottu myös tapaustutkimuksia näihin haasteisiin vastaamisesta.

ISO 26000 -yhteiskuntavastuuopas (julkaistu 2010)

 • Kansainvälisen standardisoimisjärjestö ISO:n oppaan teemoja ovat hallintotavat, ihmisoikeudet, työelämän käytännöt, ympäristö, oikeudenmukaisuus, kuluttaja-asiat ja yhteisön toimintaan osallistuminen
 • lisäosana on julkaistu ohje standardin käyttämistä koskevan omaehtoisen vakuutuksen laatimisesta (NPR 9026:fi). Käytännössä lisäosa on työkalu sen viestimiseen, että organisaatio noudattaa toiminnassaan ISO 26 000:n periaatteita ja ohjeita
 • Global Reporting Initiative (GRI) on julkaissut oppaan, joka kertoo miten GRI-raportointiviitekehystä voi käyttää yhdessä ISO26000 -yhteiskuntavastuuoppaan kanssa.

Kansainvälisen työjärjestön ILO:n kolmikantainen periaatejulistus, joka koskee monikansallisia yrityksiä ja sosiaalipolitiikkaa (julkaistu 1977, päivitetty 2017)

 • yleismaailmalliset periaatteet, jotka tarjoavat monikansallisille yrityksille, hallituksille sekä työnantaja- ja työntekijäjärjestöille menettelytapaohjeet työllistämistä, koulutusta, työ- ja elinolosuhteita sekä työelämän suhteita koskevissa kysymyksissä
 • periaatteita vahvistavat tietyt kansainväliset työelämää koskevat yleissopimukset ja suositukset, yhtenä niistä ILO:n julistus työelämän perusperiaatteista ja -oikeuksista
 • tukipalveluna ILO:n helpdesk, josta voi kysyä neuvoa ohjeiden soveltamisesta.

YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevat ohjaavat periaatteet (julkaistu 2011)

Muita hyödyllisiä ohjeita, työkaluja ja linkkejä