Työehtosopimukset ja työriitojen sovittelu

Työehtosopimukset

Työehtosopimus on sopimus, jonka yksi tai useampi työnantaja tai työnantajien yhdistys tekee yhden tai useamman työntekijäin yhdistyksen kanssa ehdoista, joita työsopimuksissa tai työsuhteissa tulee noudattaa. Työehtosopimuksilla on kaksi tärkeää tehtävää:

  1. Työehtosopimus turvaa työntekijöiden työehtojen vähimmäistason
  2. Työehtosopimukseen liittyy työrauhavelvollisuus.

Jos työsopimus on joiltakin osiltaan ristiriidassa alan työehtosopimuksen kanssa, on työsopimus näiltä osiltaan mitätön. Noudatettaviksi tulevat niiden sijaan työehtosopimuksen vastaavat määräykset.

Sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimiva Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa päätöksellään, onko valtakunnallinen työehtosopimus yleissitova.

Työehtosopimuksen tehneiden osapuolien on toimitettava STM:lle työehtosopimus ja siihen liittyvät tiedot kuukauden kuluessa sopimuksen allekirjoittamisesta. Työnantajaosapuolen on toimitettava sopimus sekä jäljennöksenä että sähköisenä, jotta yleissitovaksi vahvistettu sopimus voidaan julkaista Internetissä.

Työehtosopimusten noudattamisen valvonta kuuluu työehtosopimuksen tehneille osapuolille.

Työriitojen sovittelu

Työelämään liittyvien eturiitojen käsittelyä varten on työriitojen sovittelujärjestelmä. Sovittelujärjestelmä on tarkoitettu työmarkkinajärjestöjen käyttöön, jotta riidassa saavutettaisiin neuvotteluratkaisu.

Työriitasovitteluissa neuvottelukumppaneita avustavat valtakunnansovittelija ja sovittelijat. Työmarkkinakeskusjärjestöt voivat käyttää valtakunnansovittelijaa apunaan myös työehtosopimusneuvotteluissa.

Työehtosopimusten sisällöstä tai rikkomisesta syntyneet oikeusriidat voidaan viedä työtuomioistuimen ratkaistavaksi. Työtuomioistuimen toimivaltaan kuuluvat kysymykset työehto- ja virkaehtosopimusten pätevyydestä, voimassaolosta, sisällöstä, laajuudesta sekä tietyn sopimuskohdan oikeasta tulkinnasta. Työtuomioistuin ratkaisee myös laittoman työtaistelun hyvityssakon suuruuden. Työtuomioistuimen päätös on lopullinen.

Työsuhdetta koskevat oikeudelliset riidat, jotka eivät liity työnantajaa työehtosopimuslain nojalla sitovaan työehtosopimukseen, käsitellään yleisissä tuomioistuimissa.

Julkaisuja

Lisätietoja:

Lainsäädännön valmistelu: Tarja Kröger