Kuluttajaturvallisuus

Kuluttajille tarjottavien tavaroiden ja palveluiden tulee olla turvallisia. Tavaroita ja palvelua tarjoavien yritysten ja muiden toimijoiden tulee mm. arvioida niihin liittyvät riskit.

Tavaroista ja palveluista tulee myös antaa kuluttajalle riittävät tiedot, jotta he voivat arvioida niihin liittyvät vaarat. Joidenkin kuluttajapalveluiden tarjoajien tulee laatia palveluun liittyvistä riskeistä kirjallinen turvallisuusasiakirja, jossa käydään läpi vaaratekijät ja niihin varautuminen.

Tavaroiden kuluttajaturvallisuuslainsäädännön taustalla on EU:n yleinen tuoteturvallisuusdirektiivi (2001/95/EY). Siinä säädetään, että kulutustavaroista ei saa aiheutua vaaraa.

Monissa tuoteryhmissä tuotteiden tekniset turvallisuusvaatimukset löytyvät eurooppalaisista standardeista, jotka ovat lähtökohtaisesti vapaaehtoisia, mutta joiden merkitys käytännössä on usein suuri.

Palveluiden turvallisuutta koskeva sääntely puolestaan on kansallista. Eri Euroopan maissa palveluiden turvallisuutta koskeva sääntely on toteutettu eri tavoin ja eri tasoisesti. Kuluttajapalveluita tarjoavia tahoja ovat kaupallisten toimijoiden lisäksi mm. kunnat esim. leikkikenttien, liikuntapaikkojen ja uimarantojen ylläpitäjinä.

Myös kuluttajien on osaltaan huomioitava turvallisuus ja toimittava järkeä käyttäen ostaessaan tavaroita tai palveluita ja niitä käyttäessään. Erityistä huolta on pidettävä lapsista ja muista henkilöistä, jotka eivät kykene itse vastaamaan turvallisuudesta.

Lisätietoja: Emilia Tiuttu