Innovatiiviset julkiset hankinnat innovaatiopolitiikan välineenä

Julkisia hankintoja tehdään vuodessa noin 47 miljardilla eurolla. Kuntien ja kuntayhtymien osuus tästä on kaksi kolmasosaa ja valtiosektorin osuus yksi kolmasosa. Ostot yrityksiltä ovat 31 miljardia euroa. On tärkeää, että tämä taloudellisesti merkittävä osa julkisen sektorin toimintaa hyödynnetään myös keinona vauhdittaa yhteiskunnan ja talouden kehitystä kohti kestävää kasvua.

Innovatiivisten hankintojen myönteisiä vaikutuksia  

Innovatiivisella julkisella hankinnalla tarkoitetaan uuden tai merkittävästi parannetun tavaran tai palvelun hankintaa, jolla parannetaan julkisen palvelun tuottavuutta, laatua, kestävyyttä ja/tai vaikuttavuutta.  

Innovatiivisilla julkisilla hankinnoilla voidaan edesauttaa esimerkiksi vähäpäästöisten teknologioiden kehitystä, ottaa käyttöön uusia digitaalisia ratkaisuja, jotka parantavat sosiaali- ja terveyspalveluja sekä vauhdittaa kiertotaloudessa tarvittavien liiketoimintamallien kehittämistä. Samalla julkinen sektori kannustaa yrityksiä t&k- ja innovaatiotoimintaan, nopeuttaa uusien ratkaisujen leviämistä ja yritysten kasvua. Hankkimalla laajasti uusia ratkaisuja, julkinen sektori voi edistää referenssimarkkinoiden ja viennin kehitystä. 

Kestävien ja innovatiivisten hankintojen osaamiskeskus KEINO edistää toimillaan innovatiivisten hankintojen osaamista, johtamista, hankintojen hyödyntämistä strategiatavoitteiden toteutuksessa sekä yhteistyötä yritysten kanssa. Kansallisen hankintastrategian yksi tavoite on innovaatioiden edistäminen. 

Esimerkkejä kestävistä ja innovatiivisista hankinnoista löytyy KEINOn ja Business Finlandin sivuilta.

Innovatiivisten hankintojen tilanne Euroopassa  

Euroopan komissio on julkaissut 2020 selvityksen julkisten hankintojen strategisesta käytöstä Euroopassa. Suomi on Euroopan 30 maan vertailussa kärjessä sekä politiikkatoimien kokonaisuudessa että innovatiivisten ratkaisujen volyymissa (osuus kokonaismäärästä). Selvityksen yksi keskeinen johtopäätös on, että politiikkatoimien kehittyneisyydellä ja tehtyjen innovatiivisten hankintojen määrällä on myönteinen suhde.   

Ajankohtaista:

Tieto käyttöön -blogi: Kestävien ja innovatiivisten hankintojen riskien hallintaan ja riskinjakoon on tarpeen kehittää uusia toimintatapoja ja kannusteita    
Policy Brief: Keinoja innovatiivisten julkisten hankintojen riskinhallintaan 

Lisää tietoa aiheesta:

Lisätietoja:

Kirsti Vilén