Tekninen turvallisuus osana jokaisen suomalaisen arkipäivää

Tekninen turvallisuus on laaja kokonaisuus erilaisia asioita, joiden toimivuus takaa sen, että yhteiskunta toimii sujuvasti ja häiriöittä. Tavoitteena on, että myynnissä olevat tuotteet ovat turvallisia, teollisuuslaitokset toimivat häiriöttömästi eikä räjähdysonnettomuuksia tapahdu.

Tekninen turvallisuus kattaa mm. tuotteita ja teknisiä järjestelmiä koskevan turvallisuuden. Samoin se sisältää eräitä muita vaatimuksia koskevan lainsäädännön ja viranomaisvalvonnan, standardisoinnin, vaatimusten mukaisuuden arviointilaitosten pätevyyden toteamisen, vaarallisia aineita valmistavien teollisuuslaitosten ja varastojen turvallisuuden, mittaamisen varmentamisen sekä metrologian.

Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa alan lainsäädännöstä ja lainsäädännön valmisteluun liittyvästä EU-yhteistyöstä sekä tulosohjaa lupa- ja valvontaviranomaisena toimivaa Turvallisuus- ja kemikaalivirastoa.

TEM:lle kuuluvien asioiden osalta lupa- ja valvontaviranomaisena toimii Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes. Lupa- ja valvonta-asioissa Tukes on itsenäinen toimija.

Kansallinen akkreditointielin, FINAS-akkreditointi, toimii Tukesin yhteydessä ja se arvioi tuotteiden ja järjestelmien tarkastamista tekevien laitosten pätevyyden. Standardisointiasioita hoitaa Suomen Standardisoimisliitto SFS. Mittatekniikan keskus MIKESin erikoisalana on mittaustiede eli metrologia.

Liittymäpintoja moneen suuntaan

Kuluttajien käyttämien tuotteiden ja palveluiden turvallisuus on keskeinen osa kuluttajansuojaa. Muita kuin tuoteturvallisuuteen liittyviä kuluttaja-asioita hoitaa maistraattien valtakunnallinen kuluttajaneuvonta sekä Kilpailu- ja kuluttajavirasto.

Moniin tuotteisiin ja teollisuusprosesseihin liittyy kemikaalien käyttöä. Kemikaalien ihmisten terveyteen liittyvät seikat ovat sosiaali- ja terveysministeriön toimialaa ja ympäristöturvallisuuteen liittyvät asiat ympäristöministeriön alaa.  TEM:lle kuuluu teollisuuslaitosten prosessiturvallisuutta ja tuotteiden varastointia koskeva lainsäädäntö (mm. palavat nesteet, räjähteet). Kemikaaliturvallisuuden lupa- ja valvonta on keskitetty Tukesiin.

Työntekijöiden turvallisuus, ts. työsuojeluasiat ovat sosiaali- ja terveysministeriön toimialaa. Työpaikkojen valvonnasta vastaavat aluehallintovirastot.

Teollisuuslaitosten turvallisuuden osalta liittymäpintoja on ja yhteistyötä tehdään em. työsuojeluvalvonnan lisäksi mm. ympäristönsuojeluviranomaisten kanssa (aluehallintovirastot ja ELY-keskukset) sekä pelastuslaitosten kanssa.

Eri tuotesektoreiden osalta lainsäädäntö- ja valvontavastuut ovat jakaantuneet useiden eri ministeriöiden alalle, mm. ajoneuvot, vesikulkuneuvot ja radiolaitteet kuuluvat liikenne- ja viestintäministeriölle (Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi ja Viestintävirasto) ja työkäytössä olevat koneet, suojaimet, säteilyä käyttävät laitteet sosiaali- ja terveysministeriölle (aluehallintovirastot ja Säteilyturvakeskus).

Lisätietoja: Pauliina Kanerva