Työelämää kehitetään yhteistyössä

Työelämän kehittäminen on panostamista toiminnan, tuotteiden ja palvelujen parantamiseen. Toiminnan uudistaminen onnistuu, kun se on hyvin johdettua ja osa jokapäiväistä työn tekemistä. Menestyvät työpaikat luovat innovaatioita, kasvua ja uutta työtä.

Ministeriö seuraa työelämässä tapahtuvia muutoksia ja jakaa tietoa eteenpäin. Suomen työelämän vahvuuksia ovat

  • korkea osaaminen ja osallistuminen
  • oppimis- ja kouluttautumismahdollisuudet työssä
  • työn ja muun elämän yhteensovittaminen
  • yhteistyö ja verkostoituminen, tasa-arvoisuus ja matalat hierarkiat

Työssä hyödynnetään tutkimustietoja

Ministeriö kehittää työelämää yhdessä työmarkkinajärjestöjen, asiantuntijaorganisaatioiden ja tutkimuslaitosten kanssa. Työelämän kehittämisessä sovelletaan tutkimustietoa työpaikoilla niiden omista tarpeista lähtien. Työpaikat voivat hakea julkista rahoitusta omaan kehittämistoimintaansa

  • Euroopan rakennerahastoista
  • ELY-keskusten yritysten kehittämispalveluista sekä
  • Business Finlandin tutkimus- ja kehittämisohjelmista

Työelämä 2020 -verkostohanke (2013-2019) edisti työelämän laatua kansallisen työelämästrategian (2012) neljän painopistealueen, innovointi ja tuottavuus, osaava työvoima, työhyvinvointi ja terveys sekä luottamus ja yhteistyö, mukaisesti. Hankkeessa luotiin keskeisten suomalaisten työelämätoimijoiden välille verkostoja, jotka pyrkivät vastaamaan työpaikkojen kehittämistarpeisiin. Erityisiä työelämän kehittämisteemoja olivat luottamuksen ja johtajuuden merkitys työelämän laadulle sekä organisaatiokulttuurin kehittäminen. 

Yrityksille suunnatut palvelut on koottu yhteen Suomi.fi -sivuilla.

Lisätiedot:

Antti NärhinenMarianne Keyriläinen, Tiina Hanhike, Päivi Järviniemi, Johanna Laukkanen