Hiilirajamekanismi

Hiilirajamekanismi (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM) on uudenlainen EU-politiikan instrumentti, jonka avulla tietyille EU:n ulkopuolelta tuleville tuotteille asetetaan saman suuruinen maksu, kuin joka kohdistuu EU:ssa valmistettuihin vastaaviin tuotteisiin EU:n päästökaupan toimeenpanon seurauksena. Mekanismi otetaan käyttöön tarkemmin määritetyissä tuotteissa, jotka koskevat rautaa ja terästä, alumiinia, sementtiä ja lannoitteita ja vetyä sekä tuontisähköä.

Hiilirajamekanismin tavoite on tehostaa hiilivuodon ehkäisyä ja edistää kansainvälistä hiilen hinnoittelua. Tähän asti EU:ssa on pyritty ehkäisemään hiilivuotoa päästöoikeuksien ilmaisjaon kautta hiilivuodolle alttiilla sektoreilla osana EU:n päästökauppajärjestelmää, josta luovutaan asteittain hiilirajamekanismin alaisilla sektoreilla mekanismin käyttöönoton myötä vuodesta 2026 alkaen.

Hiilirajamekanismi toimeenpannaan EU:n päästökauppajärjestelmästä erillisenä, mutta sitä peilaavana järjestelmänä. Hiilirajamekanismin piiriin kuuluvien tuotteiden maahantuojat (yritykset ja yksityishenkilöt) velvoitetaan ilmoittamaan tuontinsa ja niistä aiheutuneet päästöt kansalliselle viranomaiselle. Suomessa hiilirajamekanismin toimintaa ja velvoitteiden toteutumista valvoo Tulli.

Hiilirajamekanismin toimeenpanon aikataulu

Hiilirajamekanismi otetaan käyttöön kaksivaiheisesti. Ensimmäisessä vaiheessa 1.10.2023 alkaen 31.12.2025 saakka hiilirajamekanismin piiriin kuuluvien tuontituotteiden maahantuojilla on velvollisuus vain raportoida tiedot tuotteen päästösisällöstä sekä suorien että epäsuorien päästöjen osalta. Maahantuojilla on vastuu hankkia tiedot päästöistä sekä alkuperämaassa mahdollisesti maksetusta hiilen hinnasta. Raportointi tapahtuu neljännesvuosittain ja raportointivelvollisuuden laiminlyönnistä seuraa maahantuojalle virhemaksu. Maahantuojien on toimitettava ensimmäinen CBAM-raportti 31.1.2024 mennessä.

Toisessa vaiheessa vuodesta 2026 lukien alkaa itse hiilirajamekanismin mukaisen maksun kerääminen. Maahantuojan on hankittava maksullisia päästötodistuksia eli CBAM-todistuksia. Todistuksia tarvitaan tavaroiden valmistuksessa syntyneitä päästöjä vastaava määrä. CBAM-todistusten hinta on sidottu EU:n päästöoikeuden hintaan. Lisäksi maahantuojan tulee myös vuosittain raportoida hiilirajamekanismin alainen tuonti, tuotteisiin sitoutuneet päästöt, mahdollinen alkuperämaassa maksettu hiilen hinta ja tiedot tarvittavien CBAM-todistusten määrästä. Mikäli alkuperämaassa on maksettu jo hiilen hintaa tuontitavaroiden tuotesidonnaisista päästöistä, huomioidaan tämä tarvittavien CBAM-todistusten määrässä. Toisessa vaiheessa päästötiedot ja alkuperämaassa maksettu hiilen hinta on todennettava akkreditoitujen todentajien toimesta.
 
Raportoinnin voi tehdä ensimmäisessä ja toisessa vaiheessa myös välillinen edustaja.

Lainsäädäntöaikataulu

Työ- ja elinkeinoministeriö asetti tammikuussa 2023 hiilirajamekanismin kansallista toimeenpanoa koskevan työryhmän. Hiilirajamekanismin toimeenpanoa koskeva laki sekä laki tullilainsäädännön muuttamisesta ovat tarkoitettu astuivat voimaan 1.1.2024. Hallituksen esityksen valmisteluasiakirjat ovat hankkeet ja säädösvalmistelu -sivulla.

Lisätietoja maahantuojille Tullin sivuilta.
Yhteydenotot Tulliin: [email protected] 

 
Lisätietoja: Katja TuokkoJuhani Tirkkonen, Eleonoora Eilittä