Työpaikkoja yhteiskunnallisella yrittäjyydellä

Ajankohtaista yhteiskunnallisista yrityksistä ja yhteisötaloudesta

Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskus

Suomen yhteiskunnallisten yritysten strategia hyväksyttiin vuonna 2021. Sen tärkeimpiä tavoitteita on työllistää osatyökykyisiä ja muuten vaikeassa työmarkkina-asemassa olevia. 

Strategiaa toimeenpanee Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskus YYO. Työ- ja elinkeinoministeriö myönsi sen käynnistämiseen kolme miljoonaa euroa valtionavustusta vuosille 2021–2023. Hanketta koordinoi Yhteiskunnallisten yritysten liitto Arvo ry. Muut osapuolet ovat Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy, Kuntoutussäätiö sr, Osuustoimintakeskus Pellervo Oy, Silta-Valmennusyhdistys ry ja Vates-säätiö sr.

Osaamiskeskuksen tehtäviä ovat:

 • rakentaa yhteiskunnallisiin yrityksiin erikoistuneet valtakunnalliset neuvonta-ja ohjauspalvelut sekä järjestää toimenpiteitä, joiden avulla lisätään liiketoimintamallin tunnettuutta yritys- ja työllisyyspalveluissa työskentelevien asiantuntijoiden keskuudessa sekä oppilaitosten ja korkeakoulujen yrittäjyyskasvatuksessa 
 • systematisoida yhteiskunnallista yritystoimintaa koskevaa tilastointia ja tiedonkeruuta sekä edistää alan tutkimusta
 • lisätä yhteiskunnallisten yritysten vastuullista ja vaikuttavuusperusteista liiketoimintaosaamista
 • vahvistaa sosiaalisten innovaatioiden laajentumista ja kaupallistamista tukevia rakenteita ja verkostoyhteistyötä
 • kehittää valtakunnallisia malleja osatyökykyisten ja muiden vaikeassa työmarkkinatilanteessa olevien työllistämiselle osana yhteiskunnallista yrittäjyyttä sekä vahvistaa työhön integroivien yhteiskunnallisten yritysten verkostoja
 • etsiä keinoja yhteiskunnallisten yritysten markkinoille pääsemiseksi sekä arvioida uusien rahoitusmallien tarve ja laajentamismahdollisuudet.

Osaamiskeskuksen palveluista hyötyvät yritykset ja yhteiskunnallisesta yrittäjyydestä kiinnostuneet sekä esimerkiksi oppilaitokset ja tutkimusyhteisöt, ELY-keskukset, seudulliset yrityspalvelut ja muutkin julkisia yritys- ja rahoituspalveluja tuottavat organisaatiot.

Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskuksen verkkosivuilla on runsaasti tietoa yhteiskunnallisen yrittäjyyden tueksi. Esimerkiksi datasivustolla voi selata yhteiskunnallisia yrityksiä toimialan, koon, alueen sekä yhtiömuodon perusteella.

YYO:n tärkeimpiä tavoitteita on saada lisää työpaikkoja osatyökykyisille ja muuten vaikeassa työmarkkina-asemassa oleville. Osaamiskeskus on laatinut politiikkasuosituksen tavoitteista ja toimista, joilla vauhditetaan yhteiskunnallisten yritysten kykyä luoda uusi työpaikka 100 000 ihmiselle, erityisesti osatyökykyisille ja muille tukea tarvitseville tekijöille. Keinot tähän ovat jo olemassa eikä niiden käyttöön ottoon tarvita lisää julkista rahoitusta nykyiseen verrattuna.

EU:n yhteisötalous tukee yhteiskunnallista yrittäjyyttä 

Yhteisötalouden organisaatiot ovat yhteisöjä, jotka asettavat yhteiskunnalliset tai esimerkiksi ympäristöä koskevat tavoitteensa etusijalle. Ne myös sijoittavat suurimman osan tuloistaan edistämään tätä tavoitetta. Siten EU:n tavoitteet tukevat myös suomalaisten yhteiskunnallisten yritysten ja Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskuksen toimintaa.

Yhteisötalouden edistämisen taustalla ovat yhteisötaloudesta saatavat hyödyt niin talouden kuin työllisyydenkin näkökulmasta koko Euroopassa. Komissio julkaisi suositukset jäsenmaille yhteisötalouden toimintasuunnitelman toimeenpanosta kesällä 2023. 

Suosituksen toimeenpanossa keskitytään:

 • parantamaan yhteisötalouden toimintaedellytyksiä
 • tarjoamaan kehittämismahdollisuuksia yhteisötalouden toimijoille ja
 • lisäämään yhteisötalouden tunnettuutta

Euroopan komission teollisuusstrategiassa on 14 teollista ekosysteemiä, joista yksi liittyy lähi- ja yhteisötalouden digivihreään siirtymään.

Myös OECD:n neuvosto on julkaissut kesällä 2022 omat suosituksensa sosiaali- ja yhteisvastuutaloudesta sekä sosiaalisesta innovoinnista. Suositukset ovat hyvin samansuuntaiset kuin EU:ssa, mutta hieman käytännönläheisemmät. Kansainvälisen työjärjestön (ILO) päätöslauselma ihmisarvoisesta työstä sekä yhteisö- ja solidaarisuustaloudesta on niin ikään vuodelta 2022.

Mitä ovat yhteiskunnalliset yritykset?

Yhteiskunnallinen yritys 

 • harjoittaa liiketoimintaa yhteiskunnallisen tavoitteensa toteuttamiseksi 
 • käyttää suurimman osan voitostaan tai ylijäämästään edistääkseen yhteiskunnallista tavoitettaan
 • vahvistaa tämän tavoitteensa yhteisön yhtiöjärjestykseen tai sääntöihin

Yhteiskunnallinen yritys korostaa toiminnassaan vastuullisuutta, avoimuutta ja läpinäkyvyyttä sekä hallintomallissaan osallisuutta ja demokratiaa. 

Yhteiskunnallinen yritys voi olla 

 • osakeyhtiö tai
 • osuuskunta tai 
 • liiketoimintaa harjoittava säätiö tai yhdistys

Yhteiskunnallisilla yrityksillä ei ole lainsäädäntöön perustuvaa erityisasemaa eikä yhteiskunta tue niitä taloudellisesti sen enempää kuin muitakaan yrityksiä.

Suomessa on noin 3500 yhteiskunnallista yritystä, joiden yhteenlaskettu liikevaihto on yli 6 miljardia euroa. Pääosa yrityksistä toimii sosiaali- ja terveysalan palveluissa, työllistämis- sekä ympäristö- ja kierrätystoimialoilla. Työpaikkoja yhteiskunnallisissa yrityksissä on yli 60 000.  

Lue lisää Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskuksen YYO verkkosivuilta yyo.fi

Lisätietoja:

Kimmo Ruth, työ- ja elinkeinoministeriö