Yhteisö voi hakeutua siviilipalveluspaikaksi

Siviilipalveluspaikaksi hakeudutaan toimittamalla siviilipalveluskeskukselle kirjallinen hakemus.

Siviilipalveluspaikaksi voi hakea

 • valtion viranomainen tai liikelaitos, valtion itsenäinen julkisoikeudellinen laitos tai julkisoikeudellinen yhdistys
 • kunnan viranomainen
 • uskonnonvapauslain 2 §:ssä tarkoitettu uskonnollinen yhdyskunta tai sen seurakunta
 • yleishyödyllistä toimintaa harjoittava yksityisoikeudellinen yhteisö, yhdistys tai säätiö.

Palveluspaikkana ei voi toimia

 • puoluerekisteriin merkitty puolue,
 • työntekijä- tai työnantajaetuja ajava järjestö
 • yhteisö, jonka pääasiallisena tarkoituksena on voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen yhteisölle tai sen toimintaan osallisille.

Siviilipalveluspaikalta edellytetään sopimusta siviilipalveluskeskuksen kanssa. Sopimus katsotaan tehdyksi, kun siviilipalveluskeskus on kirjallisesti hyväksynyt yhteisön hakemuksen.

Siviilipalveluspaikan velvoitteet

Siviilipalveluspaikka vastaa työpalvelun aikana siviilipalvelusvelvollisen ylläpidosta. Vastavuoroisesti siviilipalveluspaikka saa hyödyn tehdystä työstä.

Siviilipalvelusvelvollisen ylläpitoon kuuluu työpalvelun aikana

 • päivärahan maksaminen
 • majoituksen järjestäminen
 • työmatkakustannuksista vastaaminen
 • ruokailun järjestäminen (tai vaihtoehtoisesti ruokarahan maksaminen)
 • terveydenhuollon järjestäminen.

Terveydenhuolto käsittää periaatteessa kaiken lääkärin määräämän hoidon, myös hammashuollon ja tarvittaessa silmälasien hankinnan.  

Palveluspaikalla on mahdollisuus saada korvausta valtiolta siviilipalvelusvelvollisen majoituksen järjestämisestä aiheutuneista kuukausittaisista kustannuksista.

Lisätietoja ja hakemusmallit: Siviilipalveluskeskus