Merityölainsäädäntö 

  Kontit

Merimiesten työsuhteiden ehdot poikkeavat muista työsuhteista. Niistä säädetään merityösopimuslaissa.

Lakia sovelletaan työhön, jota työntekijä sopimuksen perusteella tekee suomalaisessa aluksessa tai työnantajan määräyksestä väliaikaisesti muualla. Merityösopimuslaki on sekä työnantajan että työntekijän oikeuksia ja velvollisuuksia koskeva peruslaki.

Merimiesten työajoista säädetään erikseen ulkomaan ja kotimaan liikenteen osalta. Myös merimiesten vuosilomista ja palkkaturvasta säädetään erikseen. Merimiesten palkkaturvasta saa lisätietoja Uudenmaan ELY-keskuksesta. 

Merityölainsäädäntöä valmistellaan kolmikantaisessa merimiesasiain neuvottelukunnassa  ja sen merenkulun terveysjaostossa. Merimiesten käytössä olevien palvelujen ja opintotoiminnan järjestämisestä vastaa merimiespalvelutoimisto (MEPA).

Liikenne- ja viestintäministeriöllä (LVM) on lakeja ja asetuksia muun muassa meriturvallisuudesta sekä ympäristönsuojelusta. Merimiesten terveydelliset vaatimukset ovat tiukemmat kuin muissa töissä keskimäärin. Merimiehen lääkärintarkastusta koskevat asiat kuuluvat sosiaali- ja terveysministeriön (STM) hallinnonalalle. 

Kansainvälisen työjärjestön (ILO) sopimusten raportoinnista ja valmistelusta on lisätietoja linkissä vasemmalla.

ILOn merityötä koskeva vuoden 2006 yleissopimus (MLC), linkit:

Valtion tuki merimiesten matkakustannuksiin

Valtio korvaa merimiehen työnantajalle tämän maksamia työntekijän matkakustannuksista alukselta kotiin ja kotoa alukselle.

Korvattavia kustannuksia ovat

  • välittömät matkakustannukset (mm. lento-, juna- ja bussiliput, oman auton käyttö),
  • työntekijän ylläpitokustannukset matkan aikana (matkan aikaiset yöpymiset ja aterioinnit) ja
  • matkan järjestämisestä syntyneet kustannukset.

Tarkemmat säännökset valtion tuesta ovat valtion varoista korvattavista merimiesten matkakustannuksista annetussa laissa ja asetuksessa.

Korvaushakemukset toimitetaan käsittelyyn joko
- sähköisesti ELY-keskuksen yleisen sähköisen asiointilomakkeen liitteenä www.ely-keskus.fi/asioiverkossa ja osoitetaan Pohjanmaan ELY-keskukselle tai
- postitse osoitteella KEHA-keskus/Keskinen maksatusalue, PL 136, 33101 Tampere.

Korvaushakemusta koskevat tiedustelut pyydetään lähettämään sähköpostitse osoitteeseen maksatukset.keha(at)ely-keskus.fi.

Käynnissä olevat lainsäädäntöhankkeet

Linkit

Lisätietoja:

Lainsäädännön soveltaminen ja valvonta osin: Työsuojeluhallinto
Lainsäädännön valmistelu ja matkakorvausohje: Nico Steiner