Loviisa 1:n ja 2:n käyttöluvat päättyvät vuosina 2027 ja 2030

Fortum Power and Heat Oy (Fortum) jätti 1.11.2006 valtioneuvostolle hakemuksen, jolla se haki ydinenergialain mukaisia käyttölupien uusintoja ydinvoimalaitosyksiköille Loviisa 1 ja 2. Valtioneuvosto myönsi käyttöluvat 26.7.2007. Loviisa 1:n käyttölupa päättyy vuoden 2027 lopussa ja Loviisa 2:n vuoden 2030 lopussa. Fortumin on laadittava Säteilyturvakeskukselle vuosien 2015 ja 2023 loppuun mennessä kattavat määräaikaiset turvallisuusarviot.

Käyttölupahakemuksen käsittelyyn sisältyi lain mukainen lausuntomenettely. Lupapäätöksen valmistelemiseksi pyydettiin lausunnot useilta eri ministeriöiltä sekä eräiltä muilta viranomaisilta ja yhteisöiltä.

Käyttölupahakemuksen käsittelyssä haluttiin erityisesti varmistua siitä, että voimalaitos täyttää käyttötoiminnalle asetetut turvallisuusvaatimukset. Säteilyturvakeskuksen lausunnolla oli lupapäätöksen valmistelussa suuri merkitys. Kansalaisilla oli mahdollisuus ilmaista mielipiteensä hankkeesta kirjallisesti tai internetin kautta.

Lisätietoja: Jorma Aurela