Miten hankinnoista tulee ilmoittaa?

Hankintalain (1397/2016) 58 §:ssä ja erityisalojen hankintalain (1398/2016) 62 §:ssä on säädetty hankintayksiköille velvollisuus ilmoittaa hankinnoistaan. Ilmoitusmenettelyn tarkoituksena on taata aidon kilpailun toteutuminen julkisissa hankinnoissa, jotta hankintayksiköt pystyisivät tekemään hankintoja mahdollisimman taloudellisesti. Tämän lisäksi hankinnoista ilmoittaminen takaa avoimuusperiaatteen toteutumisen.

Hankintalaissa tarkoitettuja hankintayksiköitä ovat

  • valtion, kuntien ja kuntayhtymien viranomaiset
  • evankelis-luterilainen kirkko ja ortodoksinen kirkko sekä niiden seurakunnat ja muut viranomaiset
  • valtion liikelaitokset ja julkisoikeudelliset laitokset
  • mikä tahansa hankinnan tekijä kun se on saanut hankinnan tekemistä varten tukea yli puolet hankinnan arvosta edellä mainituilta yksiköiltä.

Erityisalojen hankintayksikköjä ovat valtion, kuntien ja kuntayhtymien viranomaiset, liikelaitokset, julkisoikeudelliset laitokset sekä edellä mainittujen tahojen muodostamat yhteenliittymät, jotka harjoittavat toimintaansa energiahuollon, veden, liikenteen tai postipalvelujen toimialoilla.

HILMA

Ilmoitusvelvollisuus täytetään julkaisemalla ilmoitus HILMAssa, joka on valtiovarainministeriön ylläpitämä maksuton, sähköinen ilmoituskanava julkisista hankinnoista.

Yritykset puolestaan saavat HILMAsta reaaliaikaista tietoa käynnissä olevista hankintamenettelyistä ja ennakkotietoa tulevista hankinnoista. HILMAssa on ilmoitettava kansalliset ja EU-kynnysarvot ylittävistä julkisista hankinnoista. Ilmoitusmenettelyn laiminlyönti on muotovirhe, joka voi pahimmillaan johtaa hankintapäätöksen kumoamiseen markkinaoikeudessa.

Myös kansalliset kynnysarvot alittavista hankinnoista saa ilmoittaa HILMAssa, vaikka hankintalaki ei sitä edellytä. Ilmoitukset voi tehdä suomen tai ruotsin kielellä. Ilmoitukset ovat:

  • ennakkoilmoitus
  • EU-hankintailmoitus
  • EU-hankintailmoitus, erityisalat
  • jälki-ilmoitus
  • jälki-ilmoitus, erityisalat
  • suorahankintaa koskeva ilmoitus

HILMAsta ilmoitukset toimitetaan edelleen julkaistavaksi Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosassa (S-sarja) sekä TED-tietokannassa. Muut EU-ilmoitukset tehdään Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimiston ylläpitämillä Simap-verkkosivuilla.

HILMAssa on tarkempaa ohjeistusta hankintojen ilmoitusmenettelystä ja lomakkeiden täyttämisestä.
Hankintailmoitukset

eNotices

eNotices-sivuilta löytyvät vakiolomakkeet Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosassa julkaistavia ilmoituksia varten. Ne ilmoitukset, joita ei voida täyttää HILMAssa, täytetään eNotices-sivuilla. Näistä ilmoituksista tulee julkisista hankinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen 15 § 2 momentin mukaan toimittaa kopio tilastointia varten työ- ja elinkeinoministeriön ilmoittamalle taholle, joka on Edita Publishing Oy.
eNotices

TED-tietokanta

TED Internet -tietokanta sisältää kaikki uusimmassa Euroopan yhteisöjen virallisen lehden täydennysosassa (S-osa) julkaistavat ilmoitukset sekä ilmoitusarkiston, jossa ovat kaikki viimeisen viiden vuoden aikana EUVL:n täydennysosassa julkaistut ilmoitukset. Tietokannasta löytyvät myös sellaiset ilmoitukset, joissa tarjousten ja osallistumishakemusten jättämisen määräpäivä on jo umpeutunut. TED-tietokannasta löytyvät lisäksi yhteenvetotiedot kaikista niistä kynnysarvot ylittävistä julkisista hankinnoista, jotka EU ja GPA-sopimuksen solmineet maat ovat tehneet.
TED Internet -tietokanta