EU:n valtiontukisäännöt

Euroopan unionin oikeuden mukaan valtiontuet yritystoiminnalle ovat lähtökohtaisesti kiellettyjä (Euroopan unionin toiminnasta tehty sopimus SEUT, 107 artiklan 1 kohta).

Yritykselle myönnettävä julkinen tuki voi antaa sille muihin, kilpaileviin yrityksiin verrattuna valikoivaa taloudellista etua, mikä voi vääristää sisämarkkinoiden toimintaa ja kilpailua.

Julkiset tuet yritystoiminnalle voivat kuitenkin olla sisämarkkinoille soveltuvia, jos niillä edistetään yleistä taloudellista kehitystä ja SEUT-sopimuksessa määriteltyjä tavoitteita. Euroopan komissio on antanut yksityiskohtaisia sääntöjä siitä, millaiset valtiontuet ovat sallittuja ja siitä, millaisia menettelytapoja tukia myönnettäessä tulee noudattaa.

EU:n valtiontukisääntöjä sovelletaan, jos kaikki valtiontuen tunnusmerkit täyttyvät:

  • julkisia varoja kanavoidaan julkisiin tai yksityisiin yrityksiin  yrityksellä tarkoitetaan taloudellista toimintaa harjoittavia yksiköitä niiden oikeudellisesta muodosta riippumatta
  • etu on valikoiva eli kohdistuu vain tiettyihin yrityksiin
  • toimenpide vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua suosimalla tuensaajaa
  • toimenpide vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan

TEM koordinoi

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) koordinoi EU:n valtiontukisääntöjen täytäntöönpanoa Suomessa maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan tukia lukuun ottamatta.

TEM:n tehtävänä on:

  • konsultoida tukiviranomaisia ja ilmoittaa valtiontuet Euroopan komissiolle
  • koordinoida kanteluasioita tukiviranomaisen ja komission välillä
  • vastata EU:n valtiontukisääntöjen edellyttämän kansallisen sääntelyn valmistelusta
  • osallistua sääntelyn kehittämiseen EU-toimielimissä ja muuhun kansainväliseen yhteistyöhön
  • raportoida komissiolle vuosittain kansalliset tukimenot yhteistyössä tukiviranomaisten kanssa

Tukea yritystoimintaan haetaan aina tukea myöntävältä taholta, yleensä jonkin kansallisen tukiohjelman puitteissa. Valtiontukia myöntävät Suomessa esimerkiksi Business Finland, Finnvera, ELY-keskukset, maakuntien liitot sekä kunnat ja kuntayhtymät.

Valtion tukiviranomaisia neuvovat:  Elisa Fagerström ja Samuli Miettinen

Yksittäisiä tukia tai tukiohjelmia koskevat kyselyt pyydetään osoittamaan suoraan tuesta vastaavalle viranomaiselle.

Kuntaliitto antaa kunnille ja kuntayhtymille EU:n valtiontukisääntöihin liittyvää oikeudellista neuvontaa (johtava lakimies Pirkka-Petri Lebedeff).

Muualla verkossa