Työntekijöitä Suomeen lähettävän yrityksen ilmoitusvelvollisuus

Työntekijöitä Suomeen lähettävän ulkomaisen yrityksen on ennen työnteon aloittamista tehtävä työsuojeluviranomaiselle ilmoitus työntekijöiden lähettämisestä. Ennakkoilmoitus on tehtävä silloin, kun työntekijöiden lähettäminen perustuu 18.6.2016 jälkeen tehtyyn sopimukseen ja lähetetyn työntekijän työ alkaa 1.9.2017 jälkeen.

Ilmoitusvelvollisuus koskee kaikkia niitä työntekijöitä, joihin työntekijöiden lähettämisestä annettu laki tulee sovellettavaksi. Lakia sovelletaan työntekijöihin, jotka ulkomainen työnantaja lähettää Suomeen töihin rajat ylittävän palveluntarjontaa koskevan sopimuksen perusteella alihankintana, vuokratyönä tai yritysryhmän sisäisenä siirtona rajoitetuksi ajaksi.

Ilmoitusta työntekijöiden lähettämisestä ei edellytetä, jos yritys lähettää työntekijöitä Suomeen yritysryhmän sisäisellä siirrolla enintään viideksi työpäiväksi. Kestoa laskettaessa otetaan huomioon ao. lähettämisjakso sekä sen päättymistä edeltävän neljän kuukauden ajalta kaikki jaksot, jolloin saman yritysryhmän sisäisesti siirtämä työntekijä on tehnyt Suomessa työtä. Poikkeusta ei kuitenkaan sovelleta rakennusalalla, sillä rakennusalan työssä ilmoituksen tekeminen on aina työn tekemisen edellytys.

Jokaisesta Suomeen lähetettävästä työntekijästä (eli työntekijäkohtaisesti) tulee antaa seuraavat tiedot:

 • yksilöintitiedot
 • henkilötunnus ja asuinvaltion verotunniste
 • lähettämisen alkamisaika ja päättymisaika tai arvioitu päättymisaika
 • työntekopaikka tai -paikat
 • rakennusalalla Suomessa Verohallinnon antama veronumero.

Nämä tiedot voidaan antaa joko lähettämisen alussa yhdessä ilmoituksessa tai useammalla ilmoituksella viimeistään ennen lähettämisen alkamista.

Lisätietoja ilmoitusvelvollisuudesta (tyosuojelu.fi) 

Ilmoituksen sisältö

Ilmoituksen tulee sisältää:

 • lähettävän yrityksen yksilöintitiedot, yhteystiedot, ulkomainen verotunniste sekä tiedot lähettävän yrityksen sijoittautumisvaltion lainsäädännön mukaisesti nimetyistä vastuuhenkilöistä;
 • tilaajan yksilöintitiedot ja yhteystiedot;
 • rakennusalan työssä rakennuttajan ja pääurakoitsijan yksilöintitiedot ja yhteystiedot sekä lähetetyn työntekijän veronumero;
 • kunkin lähetetyn työntekijän yksilöintiin tarvittavat henkilötiedot, henkilötunnus ja asuinvaltion verotunniste sekä lähettämisen alkamisaika ja päättymisaika tai arvioitu päättymisaika;
 • lähettävän yrityksen Suomessa olevan edustajan yksilöintitiedot ja yhteystiedot Suomessa tai tieto perusteesta, jonka nojalla edustajaa ei tarvitse asettaa;
 • työntekopaikka tai -paikat;
 • toimiala, jolla lähetetty työntekijä tulee työskentelemään.

Jos aiemmin ilmoitetut tiedot muuttuvat olennaisesti, lähettävän yrityksen on tehtävä täydennysilmoitus välittömästi muutosten tapahtuessa. Täydennysilmoituksen tekeminen on työnteon jatkamisen edellytys.

Rakennusalan työssä ennakkoilmoituksen ja täydennysilmoituksen toimittaminen myös rakennuttajalle ja pääurakoitsijalle on työn tekemisen edellytyksenä.

Ilmoitus työntekijöiden lähettämisestä tehdään työsuojeluviranomaiselle sähköisellä lomakkeella

Laiminlyöntimaksu

Laiminlyöntimaksu voidaan määrätä,

 • jos lähettävä yritys ei ole tehnyt ilmoitusta työntekijöiden lähettämisestä tai
 • jos ilmoitus on tehty puutteellisesti taikka
 • jos lähettävä yritys ei ole tehnyt täydennysilmoitusta olennaisista muutoksista huolimatta.

Laiminlyöntimaksun määrää työsuojeluviranomainen, ja se on vähintään 1 000 euroa ja enintään 10 000 euroa.