Lomauttaminen ja työsuhteen päättäminen

Lomauttaminen

Lomauttaminen tarkoittaa, että työnantaja keskeyttää työntekijän työnteon ja palkanmaksun väliaikaisesti työsuhteen pysyessä muutoin voimassa.

Työntekijä voidaan lomauttaa taloudellisista tai tuotannollisista syistä johtuvan työn tai työn tarjoamisedellytysten vähentymisen vuoksi. Lomauttaminen voi perustua joko työnantajan yksipuoliseen päätökseen tai työnantajan ja työntekijän väliseen sopimukseen. Tällöinkin lomautuksen on oltava tarpeen työnantajan toiminnan tai taloudellisen tilanteen vuoksi.

Lomauttamisen toteuttaminen

Lomautus voidaan toteuttaa toistaiseksi voimassa olevana tai määräaikaisena, kokoaikaisesti tai työaikaa lyhentäen. Määräaikainen työntekijä voidaan lomauttaa vain silloin, kun hän tekee työtä vakituisen työntekijän sijaisena ja työnantajalla olisi oikeus lomauttaa kyseinen vakituinen työntekijä.

Työnantajan on annettava työntekijälle selvitys lomauttamisesta mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Viimeistään 14 päivää ennen lomautuksen alkua työnantajan on lisäksi annettava työntekijälle henkilökohtainen lomautusilmoitus. Siinä on mainittava sekä lomautuksen peruste että lomautuksen alkamis- ja kestoaika.

Työsuhteen päättäminen

Toistaiseksi voimassa oleva työsopimus päättyy työnantajan tai työntekijän irtisanomisen perusteella irtisanomisajan jälkeen tai tietyissä tilanteissa välittömästi työsopimuksen purkamisen seurauksena.

Irtisanominen

Irtisanomisajan pituus riippuu työsuhteen kestosta. Pisin työnantajan noudatettava irtisanomisaika on kuusi kuukautta ja lyhyin 14 päivää. Vastaavasti työntekijän irtisanoessa työsopimuksen irtisanomisaika on joko 14 päivää tai kuukausi. 

Työnantaja saa irtisanoa työsopimuksen ainoastaan asiallisesta ja painavasta syystä. Irtisanomisen perusteena voivat olla sekä työntekijästä johtuvat syyt että taloudellisista, tuotannollisista ja työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvat syyt. Työntekijän ei tarvitse esittää työsopimuksen irtisanomiselle mitään erityistä perustetta.

Jos työntekijä on laiminlyönyt työsuhteesta johtuvia velvoitteita, häntä ei saa irtisanoa, ennen kuin hänelle on varoituksella annettu mahdollisuus korjata menettelynsä.

Purkaminen

Työsopimuksen saa purkaa vain erittäin painavasta syystä. Tällaisena pidetään toisen sopijapuolen velvoitteiden niin vakavaa rikkomista tai laiminlyöntiä, että toiselta sopijapuolelta ei voida edellyttää työsuhteen jatkamista edes irtisanomisajan pituista aikaa. Kun työsuhde puretaan, se päättyy välittömästi ilman irtisanomisaikaa.

Jos työntekijä tai työnantaja on ollut poissa työstä tai työpaikalta vähintään seitsemän päivää ilmoittamatta sinä aikana pätevää syytä poissaololleen, vastapuoli saa pitää työsopimusta purkaantuneena.

Katso myös

Työntekijän suoja työnantajan maksukyvyttömyystilanteessa

Lisätietoja

Työlainsäädännön soveltaminen ja valvonta: Työsuojeluhallinto
Lainsäädännön valmistelu:  Nico Steiner, Elli Nieminen, Anette Laiho