Yksityisyyden suoja työelämässä ja lasten kanssa työskentely

 Kädet näppäimistölläTyöelämän tietosuoja

Työnantaja kerää työntekijöiden henkilötietoja omiin tarpeisiinsa. Yksityisyyden suojaan taas kuuluu työnhakijan ja työntekijän mahdollisimman suuri oikeus tietää ja päättää omien henkilötietojensa käsittelystä ja sisällöstä sekä oikeus tulla arvioiduksi oikeiden henkilötietojen perusteella.

Yksityisyyden suojasta työelämässä annetussa laissa (niin sanottu työelämän tietosuojalaki) säädetään muun muassa työntekijän henkilötietojen käsittelystä, huumausaineiden käyttöä koskevien tietojen käsittelystä, kameravalvonnasta työpaikalla sekä työnantajalle kuuluvien sähköpostiviestien käsittelystä.

Työntekijän henkilötietojen käsittelyssä tulee noudattaa myös Euroopan unionin yleistä tietosuoja-asetusta, jonka soveltaminen alkoi 25.5.2018. Tietosuoja-asetuksesta saa lisätietoa esimerkiksi tietosuojavaltuutetun sivustolta.

Lisäksi työntekijän yksityisyyden suojaan liittyvää sääntelyä on myös muussa lainsäädännössä, kuten turvallisuusselvityslaissa ja sähköisen viestinnän palveluista annetussa laissa.

Henkilötietojen käsittelyssä on noudatettava myös tietosuojalakia, jolla on kumottu henkilötietolaki. 

Työelämän tietosuojalakia valvovat työsuojeluviranomaiset ja tietosuojavaltuutetun toimisto.

Lisätietoja

Työlainsäädännön soveltaminen ja valvonta: Työsuojeluhallinto
Lainsäädännön valmistelu: Johanna Ylitepsa, Elli Nieminen

Lasten kanssa työskentelevien rikostausta voidaan selvittää

Lasten riskiä joutua seksuaalisesti hyväksikäytetyksi, väkivallan kohteeksi tai houkutelluksi huumausaineiden käyttöön pyritään vähentämään lailla lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä. Rikostaustan selvittämismenettelyä sovelletaan palkattaessa henkilöä työhön, joka on luonteeltaan sellaista, että se mahdollistaa läheisen vuorovaikutuksen lapsen kanssa.

Rikostaustan selvittämismenettely mahdollistaa henkilön rikostaustan selvittämisen seuraavissa tilanteissa:

 • palvelussuhteeseen otettaessa (työ- tai virkasuhde)
 • haettaessa toimilupaa tai toteutettaessa ilmoitusvelvollisuutta yksityisten sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamiseen
 • valmisteltaessa perhehoidon toimeksiantosopimusta alaikäiselle annettavasta perhehoidosta  
 • määrätessä henkilö suorittamaan siviilipalvelusta
 • tehtäessä sopimusta työkokeilusta sekä
 • perusopetuslaissa tarkoitetun aamu- ja iltapäivätoiminnan palvelujen hankkimiseen.

Laissa säädetään mm. seuraavista asioista:

 • työnantajan velvollisuudesta pyytää nähtäväksi työn- tai viranhakijan rikosrekisteriote, kun henkilöä ollaan ottamassa työskentelemään alaikäisten kanssa
 • perhehoitajan rikosrekisteriotteesta
 • yksityisten sosiaalipalvelujen tai yksityisten terveydenhuollon palvelujen tuottajien rikosrekisteriotteesta
 • kiellosta ottaa jäljennöstä rikosrekisteriotteesta
 • rikosrekisteriotteen kelpoisuusajasta
 • rikosrekisteriotteen esittämisestä ja otteen palauttamisesta
 • vaitiolovelvollisuudesta
 • hakuilmoituksesta ja rangaistuksista.

Yksityinen henkilö saa Oikeusrekisterikeskuksesta itseään koskevan rikostaustaotteen sen antamiskustannuksiin perustuvaa maksua vastaan, kun hänet on tarkoitus valita työskentelemään lasten kanssa.

Julkaisuja

Lisätietoja

Työlainsäädännön soveltaminen ja valvonta: Työsuojeluhallinto
Lainsäädännön valmistelu: Päivi Kantanen