Yksityisyyden suoja työelämässä ja lasten kanssa työskentely

Työelämän tietosuoja

Työnantaja kerää työntekijöiden henkilötietoja omiin tarpeisiinsa. Yksityisyyden suojaan taas kuuluu työnhakijan ja työntekijän mahdollisimman suuri oikeus tietää ja päättää omien henkilötietojensa käsittelystä ja sisällöstä sekä oikeus tulla arvioiduksi oikeiden henkilötietojen perusteella.

Yksityisyyden suojasta työelämässä annetussa laissa (ns. työelämän tietosuojalaki) säädetään mm. työntekijän henkilötietojen käsittelystä, huumausaineiden käyttöä koskevien tietojen käsittelystä, kameravalvonnasta työpaikalla sekä työnantajalle kuuluvien sähköpostiviestien käsittelystä.

Työntekijän henkilötietojen käsittelyssä tulee noudattaa myös Euroopan unionin yleistä tietosuoja-asetusta, jonka soveltaminen alkoi 25.5.2018. Tietosuoja-asetuksesta saa lisätietoa esimerkiksi tietosuojavaltuutetun sivustolta.

Lisäksi työntekijän yksityisyyden suojaan liittyvää sääntelyä on myös muussa lainsäädännössä, kuten turvallisuusselvityslaissa ja sähköisen viestinnän palveluista annetussa laissa.

Henkilötietojen käsittelyssä on tulevaisuudessa noudatettava myös tietosuojalakia, joka on parhaillaan eduskunnan käsiteltävänä. Tietosuojalailla tullaan kumoamaan voimassa oleva henkilötietolaki. 

Työelämän tietosuojalakia valvovat työsuojeluviranomaiset ja tietosuojavaltuutetun toimisto.

Työelämän tietosuojalakia koskeva esiteteksti on päivitettävänä tietosuoja-asetuksen vuoksi.

Hankkeet

Henkilötietojen suojaa koskevan kansallisen lainsäädännön tarkistaminen (TATTI -työryhmä), HE 9/2918, tietosuojalaki (oikeusministeriö)

HE laeiksi yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain ym. muuttamisesta, HE 97/2018

Lisätietoja:
Lainsäädännön valmistelu: Johanna Ylitepsa, Elli Nieminen

Lasten kanssa työskentelevien rikostausta voidaan selvittää

Lasten riskiä joutua seksuaalisesti hyväksikäytetyksi, väkivallan kohteeksi tai houkutelluksi huumausaineiden käyttöön pyritään vähentämään lailla lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä.

Rikostaustan selvittämismenettelyä sovelletaan palkattaessa henkilöä työhön, joka on luonteeltaan sellaista, että se mahdollistaa läheisen vuorovaikutuksen lapsen kanssa. Yksityinen henkilö saa Oikeusrekisterikeskuksesta itseään koskevan rikostaustaotteen sen antamisesta aiheutuviin kustannuksiin perustuvaa maksua vastaan, kun hänet on tarkoitus valita työskentelemään lasten kanssa.

Julkaisuja

Lisätietoja:

Työlainsäädännön soveltaminen ja valvonta: Työsuojeluhallinto
Lainsäädännön valmistelu: Päivi Kantanen