Ydinjätehuolto on ydinlaitoksen luvanhaltijan vastuulla

Ydinjätteen säilytyskapseli

Ydinjätehuolto kattaa kaikki tarpeelliset ydinjätteiden talteen ottamisen, säilyttämisen, käsittelemisen ja pysyvän sijoittamisen sekä ydinlaitoksen käytöstä poistamisen toimenpiteet.

Ydinlaitoksen luvanhaltija vastaa ydinjätehuollosta ja sen kaikista kustannuksista. Jotta jäljellä olevat ydinjätehuollon toimenpiteet voidaan kaikissa olosuhteissa toteuttaa, jätehuoltovelvolliset kartuttavat tarpeen mukaan Valtion ydinjätehuoltorahastoa. Ydinenergialaissa säädetään ydinjätehuollon velvollisuuksista (jätehuoltovelvollisuus) ja taloudellisesta varautumisesta (varautumisvelvollisuus). Laissa säädetään myös tarvittavista jätehuollon suunnitelmista ja raportoinnista.

Työ- ja elinkeinoministeriö hyväksyy jätehuoltosuunnitelmat ja Säteilyturvakeskus valvoo niiden toteutusta.

Ydinjätteen käsittely ja loppusijoitus riippuvat sen aktiivisuuspitoisuudesta

Ydinjätteet erotellaan aktiivisuuspitoisuuden mukaisesti neljään luokkaan: hyvin matala-aktiiviseen, matala-, keski- ja korkea-aktiiviseen ydinjätteeseen. Jätteet käsitellään ja loppusijoitetaan luokittelun vaatimalla tavalla. Myös loppusijoituksen pitkäaikaisturvallisuus perustellaan jätteen aktiivisuustason mukaan. Matala- ja keskiaktiivinen jäte vaatii lyhemmän ajan kuin korkea-aktiivinen jäte muuttuakseen ympäristön kannalta turvalliseksi (eli jätteessä olevien radioaktiivisten isotooppien puoliintumisaika on lyhyempi).

Hyvin matala-aktiivinen ydinjäte sisältää vain hyvin vähäisiä määriä radioaktiivisia aineita, minkä vuoksi jäte voidaan loppusijoittaa maaperään rakennettavaan loppusijoitustilaan. TVO on aloittanut hyvin matala-aktiivisen ydinjätteen maaperäloppusijoituksesta ympäristövaikutusten arviointimenettelyn.

Matala- ja keskiaktiiviselle ydinjätteelle on voimalaitosalueilla maanalaiset loppusijoitustilat. Niin sanotut VLJ-luolat ovat ydinenergialain mukaisia ydinlaitoksia, joten ne tarvitsevat ydinenergialain mukaiset luvat. Loviisan ydinvoimalaitoksen tapauksessa VLJ-luola on luvitettu käyttöluvan yhteydessä. Lisätietoja VLJ-luolista löytyy hankekohtaisilta sivuilta.

Laitosalueilla sijaitsee lisäksi välivarastot käytetylle polttoaineelle, joka on korkea-aktiivista ydinjätettä. Näistä vesiallasvarastoista käytetty ydinpolttoaine on aikanaan tarkoitus siirtää Posiva Oy:n Olkiluodon loppusijoituslaitokseen, joka suunnitelmien mukaan aloittaa toimintansa 2020-luvulla. Valtioneuvosto myönsi rakentamisluvan 12.11.2015. Loppusijoituslaitoksen rakentaminen on aloitettu. 

Lisätietoja: Linda Kumpula