Työ- ja elinkeinoministeriö seuraa ulkomaalaisia yrityskauppoja

Ulkomaalaisten yritysostojen seurannasta annetun lain (172/2012) tarkoituksena on seurata ja erittäin tärkeän kansallisen edun vaatiessa rajoittaa vaikutusvallan siirtymistä ulkomaalaisille sekä ulkomaisille yhteisöille ja säätiöille.  

Käytännössä erittäin tärkeillä kansallisilla eduilla tarkoitetaan erityisesti:

  • maanpuolustusta
  • huoltovarmuutta ja
  • yhteiskunnan elintärkeitä toimintoja

Yritysostojen seurantaa ja vahvistamista koskevat viranomaisasiat käsittelee työ- ja elinkeinoministeriö, joka hankkii tarpeellisessa laajuudessa lausuntoja myös muilta viranomaisilta. Ministeriön on vahvistettava yritysosto, jollei se voi aiheuttaa erittäin tärkeän kansallisen edun vaarantumista. Tällöin ministeriön on siirrettävä asia valtioneuvoston yleisistunnon käsiteltäväksi.

Lain lähtökohta on myönteinen suhtautuminen ulkomaalaisomistukseen. Viranomaisilla on kuitenkin mahdollisuus valvoa huoltovarmuuden ja maan turvallisuuden kannalta keskeisten yhtiöiden omistuspohjaa ja tarvittaessa rajoittaa ulkomaalaisomistusta tällaisissa yhtiöissä.

Milloin tarvitaan työ- ja elinkeinoministeriön vahvistus yrityskaupalle?

Lain mukaisella yritysostolla tarkoitetaan toimintaa, jonka johdosta:

  • ulkomainen omistaja hankkii vähintään yhden kymmenesosan tai
  • vähintään yhden kolmasosan tai
  • vähintään puolet yhtiön kaikkien osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä tai vastaavan tosiasiallisen vaikutusvallan osakeyhtiössä tai muussa seurannan kohteessa.

Asiaa käsittelevä viranomainen (työ- ja elinkeinoministeriö tai valtioneuvosto) voi erityisestä syystä velvoittaa ostajan tekemään hakemuksen tai ilmoituksen myös sellaisesta käsittelyn jälkeen toteutettavasta vaikutusvaltaa lisäävästä toimenpiteestä, joka ei johda näiden rajojen ylittymiseen.

Puolustus- ja kaksikäyttötuotesektorin yritysostot edellyttävät aina viranomaisen etukäteistä vahvistusta (hakemus). Siviilipuolella seurannan kohteena ovat yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamisen kannalta kriittiset suomalaiset yritykset.

Näissä muissa lain soveltamisalaan kuuluvissa yritysostoissa ulkomainen omistaja voi myös ilmoittaa kaupan työ- ja elinkeinoministeriön vahvistettavaksi etukäteen, jos yritysosto on järjestelyn lopullista toteuttamista välittömästi edeltävässä vaiheessa (ilmoitus).

Puolustusvälineteollisuuden osalta seuranta koskee kaikkia ulkomaisia omistajia. Muilta osin seuranta koskee vain ulkomaisia omistajia, joilla on asuin- tai kotipaikka EU:n tai EFTA:n jäsenvaltioiden ulkopuolella.

Työ- ja elinkeinoministeriölle toimitettava hakemus ja ilmoitus ovat vapaamuotoisia, mutta liitteessä on ministeriön suuntaa antavia ohjeita vahvistushakemuksen/ilmoituksen laatijoille.

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus työ- ja elinkeinoministeriön maksullisista suoritteista (1384/2019) on tullut voimaan 1.1.2020 ja se on voimassa vuoden 2020 joulukuun loppuun. Ulkomaalaisten yritysostojen vahvistushakemusten käsittelyä koskeva maksu on 1.1.2020 lukien 5 000 euroa/päätös.

Tiedote 17.6.2020: Hallituksen esitys eduskuntaan: päivityksiä lakiin ulkomaalaisten yritysostojen seurannasta

Tiedote 28.2.2020: Päivityksiä lakiin ulkomaalaisten yritysostojen seurannasta

Lisätietoja:

Marjaana Aarnikka, Lasse Puroma