Työ- ja elinkeinoministeriö seuraa ulkomaalaisia yrityskauppoja ja toimii EU:n seuranta-asetuksen kansallisena yhteyspisteenä 

Ulkomaalaisten yritysostojen seurannasta annetun lain (172/2012, myöhemmin yritysostolaki) tarkoituksena on seurata ja erittäin tärkeän kansallisen edun vaatiessa rajoittaa vaikutusvallan siirtymistä ulkomaalaisille sekä ulkomaisille yhteisöille ja säätiöille. 

Lain lähtökohta on myönteinen suhtautuminen ulkomaalaisiin sijoituksiin. Viranomaisilla on kuitenkin mahdollisuus valvoa huoltovarmuuden ja maan turvallisuuden kannalta keskeisten yhtiöiden omistuspohjaa ja tarvittaessa rajoittaa ulkomaalaisomistusta tällaisissa yhtiöissä.

Käytännössä erittäin tärkeillä kansallisilla eduilla tarkoitetaan erityisesti: 

  • sotilaallista maanpuolustusta
  • yhteiskunnan elintärkeitä toimintoja (ml. kriittisen infrastruktuurin ja huoltovarmuuden turvaaminen)
  • kansallista turvallisuutta ja yleistä järjestystä

Yritysostojen seurantaa ja vahvistamista koskevat viranomaisasiat käsittelee työ- ja elinkeinoministeriö, joka hankkii tarpeellisessa laajuudessa lausuntoja myös muilta viranomaisilta. Yritysostojen seurannan tukena ministeriön johdolla toimii viranomaisverkosto, joka seuraa ulkomaalaisia yritysostoja ja osallistuu niitä koskeviin vahvistusprosesseihin. Ministeriön on vahvistettava yritysosto, jollei se voi aiheuttaa erittäin tärkeän kansallisen edun vaarantumista. Tällöin ministeriön on siirrettävä asia valtioneuvoston yleisistunnon käsiteltäväksi.

Unioniin tulevien ulkomaisten suorien sijoitusten seurantaan tarkoitettujen puitteiden perustamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen EU 2019/452 (EU:n seuranta-asetus) edellyttämä kansallinen yhteyspiste toimii työ- ja elinkeinoministeriössä. Kansallisen yhteyspisteen tehtävä on vahvistaa viestintää ja yhteistyötä EU:n jäsenvaltioiden ja EU:n komission välillä. 11.10.2020 lukien Suomen kansallisessa yritysostolain mukaisessa vahvistusmenettelyssä olevat tapaukset tulee antaa tiedoksi muille jäsenmaille ja komissiolle, jos tapaus kuuluu seuranta-asetuksen soveltamisalaan.

Työ- ja elinkeinoministeriölle toimitettaviin hakemuksiin ja ilmoituksiin tulee 12.10.2020 lukien liittää täytettynä erillinen lomake, jonka ministeriö on valmistellut näihin tarkoituksiin. Työ- ja elinkeinoministeriö tekee lopullisen päätöksen tapauksen notifioinnista muille jäsenmaille ja komissiolle.

Lomake hakemuksen/ilmoituksen liitteeksi (Huom. uusi lomake)

Milloin tarvitaan työ- ja elinkeinoministeriön vahvistus yrityskaupalle?

Lain mukaisella yritysostolla tarkoitetaan toimintaa, jonka johdosta:

  • ulkomainen omistaja hankkii vähintään yhden kymmenesosan tai
  • vähintään yhden kolmasosan tai
  • vähintään puolet yhtiön kaikkien osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä tai vastaavan tosiasiallisen vaikutusvallan osakeyhtiössä tai muussa seurannan kohteessa.

Asiaa käsittelevä viranomainen (työ- ja elinkeinoministeriö tai valtioneuvosto) voi erityisestä syystä velvoittaa ostajan tekemään hakemuksen tai ilmoituksen myös sellaisesta käsittelyn jälkeen toteutettavasta vaikutusvaltaa lisäävästä toimenpiteestä, joka ei johda näiden rajojen ylittymiseen.

Yritysostolain 4 §:n mukaiset puolustus- ja kaksikäyttötuotesektorin (= puolustusvälineteollisuus) sekä turvallisuusalan yritysostot edellyttävät aina viranomaisen etukäteistä vahvistusta (hakemus). Siviilipuolella seurannan kohteena ovat yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamisen kannalta kriittiset suomalaiset yritykset. Näissä muissa yritysostolain 5 §:n soveltamisalaan kuuluvissa yritysostoissa ulkomainen omistaja voi myös ilmoittaa kaupan työ- ja elinkeinoministeriön vahvistettavaksi etukäteen, jos yritysosto on järjestelyn lopullista toteuttamista välittömästi edeltävässä vaiheessa (ilmoitus). Työ- ja elinkeinoministeriö voi myös näissä lain soveltamisalaan kuuluvissa tapauksissa edellyttää asian saattamista ministeriön tutkittavaksi viralliseen vahvistusprosessiin.

 Puolustusvälineteollisuuden osalta seuranta koskee kaikkia ulkomaisia omistajia. Muilta osin seuranta koskee vain ulkomaisia omistajia, joilla on asuin- tai kotipaikka EU:n tai EFTA:n jäsenvaltioiden ulkopuolella.

Työ- ja elinkeinoministeriölle toimitettava hakemus ja ilmoitus ovat vapaamuotoisia, mutta liitteessä on ministeriön suuntaa antavia ohjeita vahvistushakemuksen/ilmoituksen laatijoille. Hakemukseen ja ilmoitukseen tulee liittää myös lomake, joka sisältää EU:n seuranta-asetuksen edellyttämiä tietoja.

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus työ- ja elinkeinoministeriön maksullisista suoritteista (615/2023) on tullut voimaan 1.4.2023 ja se on voimassa 31.3.2025 asti. Ulkomaalaisten yritysostojen vahvistushakemusten käsittelyä koskeva maksu on 8 000 euroa/päätös.

Lisätietoja:

Marjaana Aarnikka, Lasse Puroma, Linda Rönnqvist, Matias Keinänen

yritysostot.tem(at)gov.fi